ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve 21. yüzyıl öğreten becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırma 280 lise öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilim Ölçeği” ve “21. Yüzyıl Öğreten Becerileri Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis H testleri ve Spearman Brown Korelasyon katsayısı istatistiklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin ve 21. yy. öğreten becerileri düzeylerinin yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin cinsiyet değişkenine anlamlı fark gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ancak 21. yy. öğreten becerileri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı bulgusu elde edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile 21. yy. öğreten becerileri arasında pozitif yönde, orta dereceli ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS’ LIFELONG LEARNING TENDENCIES AND 21ST CENTURY TEACHER SKILLS

In this study, it is aimed to investigate the lifelong learning tendencies and 21st century teaching skills of teachers. The research was designed with relational survey model and it was carried out with 280 high school teachers. The data of the study were obtained by using “Lifelong Learning Tendency Scale” and “21st Century Teacher Skills Use Scale”. Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis H tests and Spearman Brown correlation coefficient statistics were used in the analysis of the research data. As a result of the research it was found that teachers' lifelong learning tendencies and 21st century teacher skills levels were high. It was found that teachers' lifelong learning tendencies showed significant difference to gender variable. However, there was no significant difference between 21st century teacher skills according to gender. In addition, a positive, moderate and significant relationship was found between teachers' lifelong learning tendencies and 21st century teacher skills.

Kaynakça

Akkoyunlu, B. (2008). Bilgi okuryazarlığı ve yaşam boyu öğrenme. 8th International Educational Technology Conference, 6-9 May 2008: Eskişehir, Anadolu University.

Altın, S. (2018). Ortaöğretim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.Aspin, D. N., & Chapman, J. D. (2000). Lifelong learning: concepts and conceptions. International Journal of Lifelong Education, 19(1), 2-19.

Avrupa Birliği Komisyonu. (2006). Recommendatıon of the european parliament and of the council on key competences for lifelong learning. Retrieved October 15 2019, from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962

Ayaz, C. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Mardin ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bartın Üniversitesi, Bartın.

Ayra, M., & Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesleki öz yeterlik algıları ile ilişkisi. NWSA: Education Sciences, 10(1), 17-28.

Ayra, M., Kösterelioğlu, İ., & Çelen, Ü. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 9(1), 497-516.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Boztepe, Ö., & Demirtaş, Z. (2018). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeylerinin incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(2), 327-335.

Candy, P. C. (2002). Lifelong learning and information literacy. Report for U.S. National Commission on Libraries and Information Science and National Forum on Information Literacy.

Cheng, Y. C. (1996). Relation between teachers’ professionalism and job attitudes, educational outcomes, and organizational factors. The Journal of Educational Research, 89(3), 163-171.

Çam, E., & Saltan, F. (2019). İlköğretim öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 1196-1207 doi:10.17051/ilkonline.2019.611468.

Çelebi, M., & Sevinç, Ş. (2019). Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin yeterlik algılarının ve bu becerileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep.

Demirel, M. (2008). Yaşam boyu öğrenmenin anahtarı: öğrenmeyi öğrenme 2. Ulusal Eğitim Psikolojisi Sempozyumu. 22-23 March, İstanbul, Kültür University.

Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (1990). The systematic design of instruction (5th Ed.). New York: Harper Collins.

Diker-Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Douglas, E. (2010). A Study of Barriers to Adult Self-Directed Learning. ProQuest LLC, Ed.D. Dissertation, University of Phoenix, (ERIC Number: ED519745).

Dündar, H. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Ekşioğlu, S., Tarhan, S., & Çetin-Gündüz, S. (2017). Yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile öz- yetkinlik beklentisi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1925-1940.

Epçaçan, C. (2013). Yaşam boyu öğrenme becerilerinin ders kitaplarında yer alma düzeyine örnek bir inceleme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 7(11), 353-379.

Erdamar, G., Demirkan, Ö., Saraçoğlu, G., & Alpan, G. (2017). Lise öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitsel internet kullanma öz-yeterlik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 636-657.

Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-252.

Faure, E., Herrera, F., Kaddoura, A., Lopes, H., Petrovsky, A., Rahnema, M., et. al (1972). Learning to be. The World of education today and tomorrow. Unesco, Paris.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2015). How to design and evaluate research in education (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Guskey, T. R. (1994). Professional development in education: In search of the optimal mix (Report No: ED: 369181). American Educational Research Association, New Orleans, LA.

Gürültü, E., Aslan, M. & Alcı, B. (2018). İlköğretim öğretmenlerinin yeterliliklerinin 21. yüzyıl becerileri ışığında incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(71), 543-560.

Gürültü, E., Aslan, M., & Alcı, B. (2019). Ortaöğretim öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri kullanım yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Çevrimiçi ön yayın. doi: 10.16986/HUJE.2019051590.

ISTE (2018). ISTE standarts for educators. Retrived 17 October 2019 from https://www.iste.org/standards/for-educators

Jarvis, P. (2007). Globalisation, lifelong learning and the learning society: Sociological perspectives. NY: Routledge.

Jenkins, A. (2004). Women, lifelong learning and employment. Centre for the Economics of Education. London: London School of Economics and Political Science.

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar teknikler ilkeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kılıç, H. (2015). İlköğretim branş öğretmenlerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu öğrenme eğilimleri Denizli ili örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Knapper, C., & Cropley, A. J. (2000). Lifelong learning in higher education. London: Kogan Page.

Knowles, S. M. (1972). Yaşam boyu eğitimde bir modele doğru. Çev. Serap Ayhan. ABECE Dergisi, 1994(28), 37-38.

Koç, G. (2005). Yaşam boyu öğrenme. İçinde Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler (s.213-226) Ankara: PegemA Yayıncılık.

Kozikoğlu İ., & Altunova N., (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 8(3), 522-531. https://doi.org/10.5961/jhes.2018.293

Lamb, A. (2002). Building treehouses for learning. technology in today’s classrooms (3rd Edt.). USA: Vision to Action.

MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara.

Melvin, L. (2011). How to keep good teachers and principals: practical solutions to today's classroom problems. Lanham: Rowman ve Littlefield Publishers, Inc.

Medel-Anonuevo, C., Ohsako, T., & Mauch, W. (2001). Revisiting lifelong learning fort he 21st century. Unesco, Institude for Education, Germany.

Miller, R., & Pedro, J. (2006). Creating respectful classroom environments. Early Childhood Education Journal, 33(5), 293-299. DOI: 10.1007/s10643-006-0091-1.

Ministerial Council for Education, (2018). Australian Professional Standards for Teachers. Retrived 18 October 2019 from https://www.aitsl.edu.au/docs/default-source/national-policy-framework/australian-professional-standards-for teachers.pdf?sfvrsn=5800f33c_64

OECD. (1996). The Knowledge Based Economy, General Distribution OCDE/ GD(96) 102, Paris.

OECD. (2002). Women at work: Who are they and how are they faring? in Employement Outlook (pp.61-125). Paris:

OECD Publications.OECD. (2004). Learning for tomorrow’s world first results from pısa 2003. “The learning environment and the organisation of schooling. PISA, Paris: OECD Publications.

OECD. (2007). PISA 2006 science competencies for tomorrow’s world. PISA, Paris: OECD Publications.

Orhan-Göksün, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Orhan-Göksün, D., & Aşkım-Kurt, A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(190). DOI: 10.15390/EB.2017.7089.

Pallant, J. (2007). SPSS survival manual. A step by step guide to data analysis using SPSS for windows (3rd ed.). Maidenhead: Open University Press.

Sönmez, V. (2007). Öğretmen elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Şahin, Ç., & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), 394-417.

Tavşancıl, E. T. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.

TDA [Teacher Development Agency], (2007). Professional standards for teachers in England from September 2007.

Tunca, N., Şahin, S. A., & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-446.

Yaman, F., & Yazar, T. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği). Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1553-1566.

Yenice, N., & Alpak Tunç, G. (2019). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 27(2), 753-765. doi:10.24106/kefdergi.2716

Yılmaz, M. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 253-262.

Yorulmaz-Altay, B. (2019). Resim iş öğretmenliği programındaki öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd638602, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {1099 - 1112}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-638602}, title = {ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {YALÇIN İNCİK, Eda} }
APA YALÇIN İNCİK, E . (2020). ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 1099-1112 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-638602
MLA YALÇIN İNCİK, E . "ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1099-1112 <
Chicago YALÇIN İNCİK, E . "ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 1099-1112
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Eda YALÇIN İNCİK Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-638602 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-638602 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1099 EP - 1112 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-638602 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Eda YALÇIN İNCİK %T ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-638602 %U 10.17240/aibuefd.2020..-638602
ISNAD YALÇIN İNCİK, Eda . "ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 1099-1112 .
AMA YALÇIN İNCİK E . ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1099-1112.
Vancouver YALÇIN İNCİK E . ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 1112-1099.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

309.4b 104.4b