TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmada taşımalı eğitim uygulamasında ailelerin eğitim sürecine katılımını değerlendirmek; yaşanan sorunları öğretmen, aile görüşleriyle tespit etmek ve taşımalı eğitim uygulamasının etkililiğinin artması için gerekli önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına yönelik katılımcıların deneyimleri onların açıklamalarıyla anlaşılmak istendiğinden fenomenoloji deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu benzeşik örnekleme yöntemi ile seçilen; aile ile katılımı konusunda en çok girişimde bulunan 8 öğretmen ve en az katılım gösteren 7 veli (15 katılımcı) oluşturmaktadır. Odak grup görüşmeleri yoluyla benzeşik gruplardan etkili bir biçimde verilerin toplanması hedeflenmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Elde edilen veriler tematik analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ulaşım zorluğu hem öğretmenlerin hem de velilerin aile katılımı konusundaki en büyük problemidir. Bunun yanında öğretmenlere göre aileler katılım konusunda duyarsız, iletişime kapalı ve iş birliğinden uzaktırlar. Aileler katılım etkinlikleri konusunda sınırlı bilgiye sahiptirler. Aileler katılımın yetersizliğini ayrıca, ekonomik sebepler, işten izin alamama ve katılıma yönelik yönerge eksikliğine bağlamaktadırlar.

THE VIEWS OF TEACHERS AND PARENTS ON THE INVOLVEMENT OF PARENTS IN THE PRACTICE OF ASSESSING TO TRANSPORTED EDUCATION

It was aimed to evaluate the involvement of parents in the practice of transported education process, to detect the problems by means of teachers’ and parents’ perspectives, and to make the required suggestions to increase the effectiveness of the practice of transported education in this study. Since the experiences of the respondents were tried to be inquired by their explanations, this study was based on phenomenology. The sample of the study involves eight teachers who were active in providing the parents’ involvement and 7 parents who represented the poorest involvement (N=15) which were selected through homogeneous sampling method. It was aimed to gather data from the homogenous groups by means of focus group discussions. The data of the study were gathered by means of semi-structured interview questions which were formed by the researchers. The gathered data were tried to be clarified by means of thematic analysis. The findings of the study represent that students’ difficulty in transportation to school is the biggest problem for both teachers and parents. Besides, teachers think that parents are indifferent to involving in the transported education process and far away from interaction and cooperation as well. Parents have limited knowledge of involvement activities. Lastly, parents relate the inefficiency of involvement with economical reasons, not being able to get permission from work, and the insufficiency of directives.

Kaynakça

Ames, C., Tanaka, J., Khoju, M., & Watkins, T. (1993). Effects of parent involvement strategies on parents' perceptions and the development of children's motivation. Atlanta: American Educational Research Association.

Aslanargun, E., Avcı, H., Avcu, A., Dönmez, S. A., İpek, K. Ve Nair, E. (2004). Velilerin okula yönelik ilgi yetersizliklerinin sebepleri, Bilecik: Pazaryeri İlçe Milli Eğt. Md.Balcı, A. (2001). Etkili okul ve okul geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Başaran, S., & Koç, F. (2001). Ailenin çocuğun okuldaki eğitimine katılım sorunları ve katılımın sağlanabilmesi için alternatif bir model. Ankara: EARGED.

Braun V, Clarke V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.

Christenson, S. L. (2004). The family-school partnership: An opportunity to promote the learning competence of all students. School Psychology Review. 33(1), 83-15.

Crites, C. V. (2008). Parent and community involvement: A case study. Unpublished Doctoral Dissertation. Wilmington University, Deleware.

Çelik, N. (2005). Okul-aile ilişkilerinde yaşanan sorunlar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Dinç, F. (2017). Velilerin eğitime katılım düzeyleri ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Dor, A., Rucker-Naidu, T.B., (2012). Teacher attitudes toward parents’ involvement in school: Comparing teachers in the USA and Israel. Issues In Educational Research, 22 (3), 246-262.

Epstein, J. L. (1995). School/family/community partnerships. Phi delta kappan, 76(9), 701.

Genç, S. Z. (2005). İlköğretim 1. kademedeki okul-aile iş birliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 227-243.

Gershberg, A. I., & Meade, B. (2005). Parental contributions, school‐level finances and decentralization: an analysis of Nicaraguan autonomous school budgets. Comparative Education, 41(3), 291-308.

Giorgi, A. (1997). The theory, practice, and evaluation of the phenomenological method as a qualitative research procedure. Journal of phenomenological psychology, 28(2), 235-260.

Griffith, J. (1996). Relation of parental involvement, empowerment, and school traits to student academic performance. The Journal of educational research, 90(1), 33-41.

Henderson, A., & Berla, N. (1994). Introduction. İçinde A. Henderson & N. Berla (Eds.), A new generation of evidence: The family is critical to student achievement (ss. 1-20). Washington, DC: National Committee for Citizens in Education, Center for Law and Education.

Hester, H. (1989). Start at home to improve home-school relations. NASSP Bulletin, 73(513), 23-27.

Hoover-Dempsey, K. V., Walker, J. M. T., Sandler, H. M., Whetsel, D., Green, C. L., Wilkins, A. S., et al. (2005). Why do parents become ınvolved? Research findings and implications. The Elementary School Journal, 106 (2), 105-130.

Keane, T. (2007). Improving parent involvement in schools: A cultural perspective. Rivier Academic Journal, 3(2), 1-4.

Keith, T. Z., Keith, P. B., Quirk, K. J., Sperduto, J., Santillo, S., & Killings, S. (1998). Longitudinal effects of parent involvement on high school grades: Similarities and differences across gender and ethnic groups. Journal of School Psychology, 36(3), 335-363.

Kocabaş, E. (2006). Eğitim sürecı̇nde aı̇le katılımı: Dünyada ve Türkı̇ye’dekı̇ çalışmalar, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 143-153.

Kocayörük, E. (2016). Parental involvement and school achievement. International Journal of Human and Behavioral Science, 2(2). 1-7

Kontaş, T. ve Güneş, G. (2012). Eğitimde aile katılımı ve okul öncesinde ilköğretime geçişte gösterdiği değişime ilişkin nitel bir çalışma, ss.24-29. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3.Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi “Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar ve Kültürlerarası Bakış”, 12-15 Eylül, Adana.Lemmer, E. M. (2009). Teachers' experiences of parent involvement with diverse family types. Journal for Christian Scholarship/ Tydskrif vir Christelike Wetenskap, 45(1/2), 87-105.

Lemmer, E., & Van Wyk, N. (2004). Home-school communication in South African primary schools. South African Journal of Education, 24(3), 183-188.

Linden, R. (2010). Evidence based approach to community safety. International Journal of Child, Youth and Family Studies. 1(1), 53-77.

Makgopa, M., & Mokhele, M. (2013). Teachers’ perceptions on parental involvement: A case study of two South African schools. Journal of Educational and Social Research, 3(3), 219.

Mazza, C. (2002). Young dads: the effects of a parenting program on urban African-American adolescent fathers. Adolescence, 37(148), 681.

McGhee, C. (2007). A descriptive study of teacher and parental attitudes towards parent involvement at an elementary school in deleware. Unpublished Doctoral Dissertation. Wilmington University, Deleware.

Merriam, S. B. (2002). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. Jossey-Bass Inc Pub.

Mestry, R., & Grobler, B. (2007). Collaboration and communication as effective strategies for parent involvement in public schools. Educational Research and Reviews, 2(7), 176-185.

Miedel, W. T., & Reynolds, A. J. (1999). Parent involvement in early intervention for disadvantaged children: Does it matter?. Journal of School Psychology, 37(4), 379-402.

Minichiello, V., Aroni, R., & Hays, T. (2008). In-depth interviewing: Principles, techniques, analysis. Pearson Education Australia.

Mncube, V. (2009). The perceptions of parents of their role in the democratic governance of schools in South Africa: Are they on board?. South African Journal of Education, 29(1), 83-103.

Mncube, V. (2010). Parental involvement in school activities in South Africa to the mutual benefit of the school and the community. Education as change, 14(2), 233-246.

Nord, W. C., & Brimhall, D. (1998). Dad’s involvement in their kid’s school’s. Education Digest, 63(7), 29-36.

Ömeroğlu, E., & Yaşar, M. C. (2005). Okul öncesi eğitim kurumlarında ailenin eğitime katılımı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 62.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). London: Sage Publications.

Reynolds, A. J. (1992). Comparing measures of parental involvement and their effects on academic achievement. Early Childhood Research Quarterly, 7(3), 441-462.

Saban, A. ve Ersoy, A. (2017). Eğitimde nitel araştırma desenleri. (2.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Stevenson, D. L., & Baker, D. P. (1987). The family-school relation and the child's school performance. Child development, 58(5), 1348-1357.

Studsrød, I., & Bru, E. (2009). The role of perceived parental socialization practices in school adjustment among Norwegian upper secondary school students. British Journal of Educational Psychology, 79(3), 529-546.

Şahin, F. T., & Ünver, N. (2005). Okul öncesi eğitim programlarına aile katılımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 23-30.

Vagle, M. D. (2009). Validity as intended:‘Bursting forth toward’bridling in phenomenological research. International Journal of Qualitative Studies in Education, 22(5), 585-605.

Van Manen, M. (2014). Phenomenology of practice: Meaning-giving methods in phenomenological research and writing (Developing qualitative inquiry). Walnut Creek: Left Coust Press Inc.

Veneziano, R. A., & Rohner, R. P. (1998). Perceived paternal acceptance, paternal involvement, and youth’s psychological adjustment in a rural biracial southern community. Journal of Marriage & Family, 60(2), 335-344.

Wanat, C. L. (1997). Conceptualizing Parental Involvement from Parents' Perspectives: A Case Study. Journal for a Just and Caring Education, 3(4), 433-58.

Wherry, J. H. (2009). The barriers to parental involvement—And what can be done: A research analysis. National Education Association (NEA) Today, 23(6), 7.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, C. ve Dönmez, B. (2008). Okul-aile iş birliğine ilişkin bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 98-115.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd556473, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {853 - 868}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-556473}, title = {TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {TÜMKAYA, Songül and ULUM, Hakan} }
APA TÜMKAYA, S , ULUM, H . (2020). TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 853-868 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-556473
MLA TÜMKAYA, S , ULUM, H . "TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 853-868 <
Chicago TÜMKAYA, S , ULUM, H . "TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 853-868
RIS TY - JOUR T1 - TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ AU - Songül TÜMKAYA , Hakan ULUM Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-556473 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-556473 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 853 EP - 868 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-556473 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ %A Songül TÜMKAYA , Hakan ULUM %T TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-556473 %U 10.17240/aibuefd.2020..-556473
ISNAD TÜMKAYA, Songül , ULUM, Hakan . "TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 853-868 .
AMA TÜMKAYA S , ULUM H . TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 853-868.
Vancouver TÜMKAYA S , ULUM H . TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 868-853.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

306.8b 103.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ

Fatih Tanrıkulu

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANLARINDA FİZİKSEL ETKİNLİKLERE KATILIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ “BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

Murat Firat BAYDAR, Ali AYCAN, Gazanfer DOĞU

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ

Muhammet Faysal AKIN, Aziz İLHAN

GÜÇLÜ YÖN TEMELLİ YAKLAŞIM ve DEVAM AKADEMİK BAŞARI ve YABANCI DİL ÖĞRENME MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Emrullah YILMAZ, Burhan AKPINAR

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ, AKADEMİK İYİMSERLİKLERİ VE MESLEKİ BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yusuf ERGEN, Cevat ELMA

ÇEVİRİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ STİLİ

Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Mücahit DURMAZ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİKLERİ İLE BAŞARI AMAÇ ORYANTASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Aycan BULDUR, Fatma ALİSİNANOĞLU

“9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU, Gamze MERCAN, Esma PEHLİVANOĞLU

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ

Munevver MERTOGLU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ ile ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

İsmail CELİK