ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Öz Bu çalışma 3-8 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanmış resimli çocuk kitaplarının eğitsel özelliklerinin incelenmesi amaçlanan betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen resimli Çocuk Kitabı Bilgi Formu ve “Resimli Çocuk Kitabı Eğitsel Özellikler Formu” kullanılmıştır. Puanlayıcılar arasındaki güvenirliği sağlamak için üç araştırmacı 40 kitabı birlikte incelemiş ve Cronbach Alpha değeri.91 çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kitapların çoğunluğunda güncel Türkçe kullanılmış, yarıdan fazlası çocuğun duygu, düşünce ve hayal gücünü geliştirici biçimde kaleme alınmıştır. Ayrıca incelenen kitapların dörtte üçünün önyargılardan arındırıldığı saptanmıştır. Bununla birlikte kitapların yarıya yakınının ise çocuğa insanın karakterini zayıf veya güçlü tüm yönleriyle tanıtmadığı tespit edilmiştir. Son olarak incelenen kitapların çoğunda şiddet öğesi içeren ifadelere rastlanmaması sevindirici bir bulgu olarak görülmüştür.  

Kaynakça

American Library Associaton (2008). Caldecott terms and criteria. 11.11.2014 tarihinde http://www.ala.org/alsc/awardsgrants/bookmedia/caldecottmedal/caldecottterms/caldecoTtterms adresinden alınmıştır.

Arnold, D.H.,Lonigan, J.C., Whitehurst, G.J. ve Epstein, J.N (1994). accelerating language development throug picture book reading: Replication and extension to a videotape training format. Journal of Educational Psychology, 86(2), 235-243.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö.E., Karadeniz ve Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.

Ceany, A. D., Couch, R. A. ve Caropreso, E. J. (1994). Represantation of culture in children’s picture books. visual literacy in the digital age: Selected readings from the annual conference of the ınternational visual literacy association, 13-17 October 1993, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED370570.pdf adresinden erişilmiştir.

Chou, M.J.& Cheng, J. C. (2015). Parent-child aestetic shared reading with young children. Universal Journal of Educaitonal Research, 3(11), 871-876.

Clifford, G. J. (1978). Words for schools: The applications in education of the vocabulary researches of Edward L. Thorndike. In P. Suppes (Ed.), Impact of research on education: Some case studies (pp. 107-198). Washington, DC: National Academy of Education.

Creswell, J. W. (2014). Research design. California: SAGE.

Dağlıoğlu, H.E.& Çamlıbel Çakmak, Ö. (2009). Okul öncesi çocuklarına yönelik yayınlanan hikaye kitaplarının şiddet ve korku öğeleri açısından incelenmesi. Türk Kütüphaneciliği, 23(3), 510-534.

Danko-Mcghee, K.& Slutsky, R. (2011). Judging a book by its cover: Preschool children’s aesthetic preferences for picture books. International Journal of Education through Art, 7 (2), 171-185.

Dayıoğlu, G. (2000.) Çocuk kitaplarında eğitsellik, I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu Bildirileri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Tömer Dil Öğretim Merkezi Yayınları, Ankara, 523.

Dedeoğlu Orhun, B. (2014). Estetik kavramı çerçevesinde çocuk edebiyatı. Türk Dili, 756, 602-607.

Demircan, C. (2006). TÜBİTAK çocuk kitaplığı dizisindeki kitapların dış yapısal ve iç yapısal olarak incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2(1), 12-27.

Dilidüzgün, S. (2003). Çağdaş çocuk yazını. İstanbul: Morpa.

Dilidüzgün, S.(2004). Çağdaş çocuk yazını, yazın eğitimine atılan ilk adım. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Huck, C. S.& Kiefer B. Z. (2003). Children’s litarature in the elemantary school.(8th editon). McGraw Hill Books:15.

Justice, L., Kaderavek, J., Bowles, R.&Grimm, K. (2005). Language impairment, parent child shared reading and phonological awareness. Topics in Early Childhood Special Education, 25, 143-154.

Gönen, M., Durmuşoğlu, M.& Severcan, S. (2009). Examining the views of preschool education teachers on the content, illustrations physical characteristics of the picture story books used in education. Procedia Social and Behavioral Science, 1(1), 753-759.

Gönen, M. (2013). Çocuk edebiyatının genel hedefleri. Mübeccel Gönen (Ed.), Çocuk edebiyatı (s. 33-55). Ankara: Eğiten.

Gönen, M., Yazıcı, D., Aydos, E. H., Öztürk, M.&Akbaş, S. (2014). Examination of picture story books in terms of language- cognitive development area indicator and concepts in moe 2013 early childhood education program. Ace Proceedings Book, 39-50.

Horning, K. T. (2010). From cover to cover: Evaluating and reviewing children’s books. Harper Collins, 86.

Kiefer, B. (1993). Visual criticism and children's literature. In B. Hearne& R. Sutton (Eds.), Evaluating Children’s Books: a Critical Look: Aesthetic, Social, and Political Aspects of Analyzing and Using Children’s Books (p. 73- 91). Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign: USA.

McNamee, A.& Mercurio, M. L. (2006). Picture books: Can they help caregivers create an “illusion of safety” for children in unsafe times? , Penn GSE Perspectives on Urban Education, 4(2), 1-13.

Nelson, K. (1973). Structure and strategy in learning to talk. Monographsvof the Society for Research in Child Development, 38(1), 1-135, http://www.jstor.org/stable/1165788?seq=2#page_scan_tab_contents adresinden erişilmiştir.

Robbins, C.& Ehri, L.C. (1994). Reading storybooks to kindergartners help them learn new vocabulary words. Journal of Educational Psychology, 86(1), 54-64.

Sever, S. (1995). Çocuk kitaplarında bulunması gereken yapısal ve eğitsel özellikler. Abece, 107, 14-15.

Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat. (4. Baskı). İzmir: Tudem.

Sipe, L. R. (2001). Picture books as aesthetic objects. Literacy Teaching and Learning, 6, 23-42.

Taşdemir, M. (2005). Eğitsel bir materyal olarak çocuk hikaye kitapları ve romanlarının nitelik düzeyi. Milli Eğitim Dergisi, 168, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/168/index3-tasdemir.htm adresinden erişilmiştir.

Tuğrul, B. ve Feyman, N. (2006). Okul öncesi çocukları için hazırlanmış resimli öykü kitaplarında kullanılan temalar. Yayına Hazırlayan: Sedat Sever. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 2. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu (4-6 Ekim 2006). (ss. 387-392). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, No:203.

Tüfekçi Can, D. (2014). Çocuk edebiyatı: kuramsal yaklaşım. Konya: Eğitim.

Ural, S. (2013). Okul öncesi çocuk kitaplarının tanımı. Mübeccel Gönen (Ed.), Çocuk edebiyatı (s. 33-55). Ankara: Eğiten.

Verhallen, M. J. A. J.& Bus, AA. G. (2010). Low-ıncome ımmigrant pupils learning vocabulary through digital picture storybooks. Journal of Educational Psychology, 102 (1), 54-61.

Yalçın, A. &Aytaş, G. (2003). Çocuk edebiyatı. Ankara: Akçağ.

Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23 (112), 7-17.

Yıldırım A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zucker, T.A., Cabell, S.Q., Justice, L. M., Pentimonti, J. M.& Kaderavek, J. N. (2013). The role of frequent, interactive prkindergarden shared reading in the longitudinal development of language and literacy Skills. Developmental Psychology, 49(8), 1425-1439.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd431517, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {1196 - 1209}, doi = {}, title = {ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {YAZICI, Dila Nur and YILDIZ, Cansu and DURMUŞOĞLU, Mine Canan} }
APA YAZICI, D , YILDIZ, C , DURMUŞOĞLU, M . (2018). ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 1196-1209 .
MLA YAZICI, D , YILDIZ, C , DURMUŞOĞLU, M . "ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1196-1209 <
Chicago YAZICI, D , YILDIZ, C , DURMUŞOĞLU, M . "ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1196-1209
RIS TY - JOUR T1 - ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AU - Dila Nur YAZICI , Cansu YILDIZ , Mine Canan DURMUŞOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1196 EP - 1209 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ %A Dila Nur YAZICI , Cansu YILDIZ , Mine Canan DURMUŞOĞLU %T ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 18 %N 2 %R %U
ISNAD YAZICI, Dila Nur , YILDIZ, Cansu , DURMUŞOĞLU, Mine Canan . "ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2018): 1196-1209 .
AMA YAZICI D , YILDIZ C , DURMUŞOĞLU M . ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 1196-1209.
Vancouver YAZICI D , YILDIZ C , DURMUŞOĞLU M . ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ EĞİTSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 1209-1196.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

311.7b 98.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Zehra Saadet FIRAT, Çağlayan DİNÇER

ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Mahmut ÇİTİL, Tamer KARAKOÇ, Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT

AĞIR DÜZEYDE YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUKLARININ BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN, Nesime Kübra TERZİOĞLU

DİL PARTNERLİĞİ (TANDEM) YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARINA ETKİSİ: KARMA YÖNTEMLİ BİR YAKLAŞIM

Kübra ŞENGÜL

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKULA UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN, Tuba ŞEN, Sümeyra ALATAŞ, Büşra TÜTÜNCÜ

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Sedef ÇELİK, Ümit KUL, Selcen ÇALIK UZUN

DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT

Hasan YILMAZ

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜREV TANIMIYLA İLGİLİ YORUMLARI VE TÜREVE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR

Muhammet DORUK, Murat DURAN, Abdullah KAPLAN

AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Sevilay YILDIZ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Hüseyin ÇEVİK, Şenol ORAKCI, Osman AKTAN, Çetin TORAMAN, Burak AYÇİÇEK