Beynaz UYSAL, Gaye ÖZÇELİK, Cavide B. UYARGİL

Bireysel İş Yapılandırmanın Sonuçları: Bireysel İş Yapılandırmanın Psikolojik Sermaye ve İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

The Individual Outcomes of Job Crafting: An Evaluation of the Effects of Psychological Capital and Work Engagement on Job Crafting

Yönetim Bilimleri Dergisi

2018 - Cilt: 16 - Sayı: 32

Sayfalar: 651 - 666

Benzer Makaleler

ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK DÜZEYİNİN HASTANE TÜRÜ, HASTANE LOKASYONU VE BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK-MESLEKİ ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ

İşletme Bilimi Dergisi

Safiye ŞAHİN, Uğur YOZGAT, Esra YAKŞİ

İş Stresi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

İnsan ve İnsan

Ebru Beyza BAYARÇELİK, Burçak VATANSEVER DURMAZ, Nilay GÜRLER

Pozitif Psikolojik Sermayenin İşveren Marka Oluşumu Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektörü Örneği

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Funda YORULMAZ, Öznur YAVAN

Psikolojik Sermayenin Performans Üzerindeki Etkisinde İş Aile Yayılımı ve Psikolojik İyi Oluşun Etkisi / The Role of Work Family Spillover and Psychological Well-Being on the Effect of Psychological Capital on Performance

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Asuman AKDOĞAN, Sema POLATÇI

ALGILANAN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACILIK ROLÜ: TURİZM İŞGÖRENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Hüseyin BOZ

İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması

Mukaddime

Tuba Büyükbeşe, Mehmet Oktay Gökaslan

İş Yaşamında Yalnızlık, Duygusal Zekâ ve Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Nuray MERCAN, Kemal Demirci, Derya Ergun OZLER, Emine OYUR

Banka Sektöründe Çalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi: Isparta İli Örneği

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi

Osman Kürşat ACAR, Büşra SOYDEMİR