Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik ve Değişiklik Feshi

Kanunda yapılan düzenleme ile çalışma koşullarında yapılacak değişiklikler iş sözleşmesinin feshi ile bağlantılı olarak yeni esaslara bağlanmıştır. İş Kanunu m.22 gerekçesine belirtildiği üzere, bu madde ile amaçlanan, olumsuz bazı durumlarda sözleşmenin işveren tarafından doğrudan feshi yerine, çalışma koşullarında değişiklik yapılarak iş ilişkisinin sürdürülmesinin sağlanmasıdır. İşçi değişiklik önerisini kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

___

  • [1] Aktay A. Nizamettin / Arıcı Kadir / Senyen-Kaplan E. Tuncay, İş Hukuku, Yenilenmiş 6. Baskı [2] Akyiğit Ercan, İçtihatlı Açıklamalı 4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi, B.2, C.1, Ankara, 2006 [3] Alp Mustafa, İş Sözleşmesinin Değiştirilmesi, Ankara, 2005 [4] Alpagut Gülsevil, İş Kanunun 22. Maddesinin Uygulama Alanı, Sözleşme Hükümlerinin Geçerliliği Sorunu ve Yargıtayın Konuya İlişkin Kararları, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, S.9, 2006 [5] Alpagut Gülsevil, Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi, Bankacılar Dergisi, S.65, 2008 [6] Baycık Gaye, İş Hukukunda Yenilik Doğuran Haklar, Ankara, 2011 Çankaya / Günay / Göktaş, Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları, Ankara, 2005, s.598-600 [7] Çelik Nuri / Caniklioğlu Nurşen / Canbolat Talat, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 29. Bası [8] Çil Şahin, İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları, Ankara, 2009. Demircioğlu A. Murat, Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi [9] Doğan Yenisey Kübra, İşverene Hizmet Akdinde Tek Taraflı Değişiklik Yapma Yetkisi Veren Sözleşme Hükümlerinin Denetimi, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, C.2, İstanbul, 2001 [10] Engin Murat, İş Sözleşmesinin İşletme Gerekleriyle Feshi, İstanbul 2003 [11] Eyrenci Öner / Taşkent Savaş / Ulucan Devrim, Bireysel İş Hukuku [12] Güzel Ali, İş Güvencesine İlişkin Yasal Esasların Değerlendirilmesi, İş Güvencesi, Sendikalar Yasası, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası Semineri, İstanbul 2004 [13] Hozar Nağme N., İşverenin Yönetim Hakkına Dayanarak İşçiyi Başka Bir İşyerine Gönderebilmesine İlişkin Bir Karar İncelemesi, Sicil, Haziran 2006 [14] Mollamahmutoğlu Hamdi, İş Hukuku [15] Narmanlıoğlu Ünal, İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2007 [16] Narmanlıoğlu Ünal, İşverenin Emir ve Talimat Verme Yetkisinin Geçici Süre ile Sınırlı Olarak Başkasına Devredilmesi, Sicil, Eylül 2011 [17] Soyer M. Polat, İşçinin İş Görme Borcu, İzmir, 1979, Doktora Tezi [18] Süzek Sarper, Değişiklik Feshi, TİSK Akademi, 2006/I Süzek Sarper, İş Hukuku, Yenilenmiş 12. Bası [19] Şahlanan Fevzi, İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Ankara 2010 20] Şen Murat, İş Hukukunda Çalışma Koşullarında Değişiklik, Ankara, 2005 [21] Şen Murat, İşçinin Çalışma Koşullarındaki Değişikliği 6 İş Günü İçinde Yazılı Olarak Kabul Etmemesinin Sonuçları, Sicil, Mart, 2007, S.5 [22] Taşkent Savaş, İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatı, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2004, Ankara 2006 [23] Taşkent Savaş, İşverenin Yönetim Hakkı, Doktora Tezi, İstanbul, 1981 [24] Uzun Bekir, Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi, Sicil, Haziran 2006 [25] Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi www.kazanci.com