SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

1980’li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması gereken performans yönetimi 2003 yılında Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nda uygulanmaya başlanmıştır. Kurumsal ve bireysel performans değerlendirmesi olarak uygulanan bu yöntem ödeme sistemi ile de ilişkilendirilmiştir. Performansa dayalı ek ödeme sistemi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alın- mak suretiyle, personele döner sermaye gelirlerinden ilave ödeme yapan bir sistem şeklinde tanımlanabilir. Ancak uygulanan bu sistemin istenmeyen bir takım sonuçları olmuştur. Yapılan bu çalışmanın amacı Sağlık Bakanlığı’nda uygulanmaya başlayan kurumsal ve bireysel performans değerlendirmesi ile ek ödeme sistemini ayrıntılı bir şekilde açıklamak ve sağlık çalışanlarının sisteme ilişkin görüşleriyle birlikte sistemin değerlendirmesini yapmaktır.

___

 • Akal, Zuhal, İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Çok Yönlü Performans Göstergeleri, MPM Yayını, Ankara, 1998.
 • Aslantaş, Alptekin, “Emniyet Teşkilatında Performans Değerleme”, Polis Dergisi, S. 39, 2004, s. 54-57.
 • Balcı, Asım, Harun, Kırılmaz, “Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemleri ve Kamu Sektöründe Uygulanabilirliği: Sağlık Bakanlığı’nda Döner Sermaye Gelirlerinden Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi”, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması, Beta Yayınları, İstanbul, 2005, s.169-201.
 • Barutçugil, İsmet, Performans Yönetimi, Kariyer Yayınları, İstanbul, 2002.
 • Bilaloğlu, Eriş, “Performansın Başarısı”, Toplum ve Hekim, C. 19, S. 3, (Mayıs-Haziran 2004), s. 228-232.
 • Bilgin, Kamil Ufuk, Kamu Performans Yönetimi: Memur Hak ve Yükümlülüklerinin Performansa Etkisi, TODAİE Yayını, Ankara, 2004.
 • Canbaz, Sevgi; Cihad, Dündar; Yıldız, Pekşen, “Birinci Basamakta Döner Sermaye Uygulamasının Samsun Merkez İlçe Sağlık Ocaklarının Hizmet Sunumuna Etkileri”, Toplum ve Hekim, C. 21, S. 4, (Temmuz-Ağustos 2006), s. 292-296.
 • Cankesen, Zuhal, Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin Etkilerinin Sağlık Çalışanları Açısından Değerlendirilmesi, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009.
 • Canman, Doğan, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yargı Yayınevi, Ankara, 2000.
 • Devlet Planlama Teşkilatı, Verimliliğe Dayalı Ücret Sistemlerine Geçiş Özel İhtisas Komisyonu Raporu, DPT, Ankara, 2000.
 • Güler, Birgül Ayman, Kamu Personeli, İmge Kitabevi, Ankara, 2005.
 • Güngör, Turan, “Özendirici Ücret Sistemleri ve Sendikalar”, Standart Dergisi, S. 470, s. 54, (aktaran:) Alev Ebin vd., Performansa Dayalı Ücretlendirme Sisteminin İşgören Verimliliği ve Organizasyon Karlılığı Üzerindeki Etkileri, http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/yonetim/yonetim13.pdf (02.11.2010)
 • http://www.sgk.gov.tr (24.12.2010)
 • Mansur, A.T, “Performansa Dayalı Çalışma Sisteminin Uzmanlık Eğitimine Etkileri”, Konferans Metni, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
 • Nesanır, Nasır; Ali Erem; Bedri Bilge; Ahmet Saltık, “Manisa’da Birinci ve İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Bakış Açısıyla Performansa Dayalı Döner Sermaye Uygulaması”, Toplum ve Hekim, C. 21, S. 3, (Mayıs-Haziran 2006), s. 231-238.
 • Pala, Kayıhan, “Sağlık Hizmetlerinde Döner Sermaye Uygulaması”, Toplum ve Hekim, C. 20, S. 1, (Ocak-Şubat 2005), s. 72-74.
 • Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Performans Yönetimi, Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi, (Haz: Sabahattin Aydın ve Mehmet Demir), Ankara, 2007.
 • Sağlık Bakanlığı, İlerleme Raporu, Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı, (Ed: Recep Akdağ, Sabahattin Aydın ve Hüseyin Demirel), Ankara, 2008.
 • Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kaliteyi Geliştirme Daire Başkanlığı, Sağlıkta Kurumsal Performans ve Kalite Uygulamaları, (Ed: Sabahattin Aydın vd.), Ankara, 2009.
 • Songur, H. Mehmet, Mahalli İdarelerde Performans Ölçümü, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, 1995. Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu, Hekimlerin Değerlendirilmesi ile Performansa Dayalı Ödeme, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, 2009.