Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1. Dergimize gönderilen yazılar, PC Microsoft Office Word (en az Office 2000 sürümü) programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir. Gönderilen yazılar bütün ekleriyle birlikte dergi formatında toplam 35 sayfayı aşmamalıdır.
2. Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri eklenmelidir.
3. Sayfa düzeni: A4 boyutunda, kenar boşlukları soldan 3,5 cm, sağdan 2,5 cm, üstten 3,5 cm ve alttan 3,5 cm şeklinde ayarlanmalıdır.
4. Yazı biçimi: Metin kısmı Times New Roman yazı tipi, 12 nk ve başlıklar bold olarak yazılmalıdır. Ana metin kısmı tam 1,5 karakter boşlukla, dipnotlar ise tam 1 karakter satır aralığıyla ve metinle aynı yazı tipinde 10 nk ile yazılmalıdır. Arapça metinlerde Traditional Arabic yazı tipi kullanılmalıdır.
5. Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır:

Kitap:
İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, basım yeri, yayınevi, basım yılı, sayfa numarası.
İkinci geçtiği yerde: aynı yazarın birden fazla eseri kullanılmıyorsa yazarın soyadı ve sayfa numarası;
bir yazarın müteaddit çalışmalarına atıfta bulunuluyorsa yazarın soyadı, kısaltılmış eser adı, sayfa numarası;
aynı soyadlı birden fazla yazarın eseri kullanılıyorsa her biri için ön ismin kısaltmaları ve soyadı, sayfa numarası.

Tek Yazarlı:
1- Şerif Mardin, Jön Türkler'in Siyasi Fikirleri: 1895-1908, 2. bs. (İstanbul: İletişim Yayınları, 1983), s. 95-98.
2- İsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimata Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1988), s. 28-29.
3- Şerif Mardin, Din ve İdeoloji: Türkiye'de Halk Katındaki Dinsel İnançlar, 3. bs. (İstanbul: İletişim Yayınları, 1986), s. 94.
4- Mardin, Jön Türkler'in Siyasi Fikirleri, s. 39.
5- Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi, s. 45-47.
6- Mardin, Din ve İdeoloji, s. 65.

İki Yazarlı:
1- Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973), s. 520-26.
2- Barkan ve Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, s. 159.

Üç ve Daha Çok Yazarlı:
1- Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), s. 25.
2- Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, s. 36.

Osmanlıca:
1- Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik, nşr. Abdülkâdir Özcan (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989), s. 600-1.
2- Nev‘îzâde, Hadâiku’l-hakâik, s. 607-8.

Batı Dilleri:
1- Daniel Jeremy Silver and Bernard Martin, A History of Judaism (New York: Basic Books, 1974), I, 39.
2- Baruch Spinoza, Ethic, trans. W. Hale White (Oxford: Oxford University Press, 1930), s. 15-19.
3- Jeremy and Martin, A History of Judaism, I, 39.
4- Spinoza, Ethic, s. 25-31.

Arapça Eserler:
1- İmâmü'l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ kavâtıi'l-edille fi usûli'l-i'tikâd, nşr. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamîd (Kahire: Mektebetü'l-Hancî, 1369/1950), s. 181-83.
2- Cüveynî, el-İrşâd, s. 112-36.
3- Muhammed b. Ömer er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb (Tefsîru’l-kebîr), nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid (Kahire, y.y., 1934-62), I, 45.
4- Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, II, 35.
Kuran: Sûre adı ve numarası, taksiim ayet (Kuran diye belirtmeyeğiz). el-Bakara 2 / 185.

Makale:
İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, makalenin tam adı, derginin adı, (varsa) cilt numarası (romen rakamı ile), (varsa) sayı numarası, basım yılı, sayfa numarası.
İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, makalenin kısaltılmış adı, sayfa numarası.
1- Ahmet Kavas, “Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti: Kuzey Somali’de Zeyla İskelesi’nin Konumu (1265-1334/1849-1916),” İslâm Araştırmaları Dergisi, 5 (2001), s. 109-20.
2- Orhan Şaik Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si,” Türk Folkloru Belleten, I (1986), s. 155-62.
3- Kavas, “Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti,” s. 125.
4- Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si,” s. 173.
5- Paul Mendes-Flohr, “Mendelssohn and Rosenzweig,” Journal of Jewish Studies, XXIII, 2 (1987), s. 204.
6- Mendes-Flohr, “Mendelssohn and Rosenzweig,” s. 210.

Ansiklopedi Maddesi:
1- Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi,” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 1989, II, 416.
2- Akün, “Âlî Mustafa Efendi,” s. 417.

Tez:
Sedat Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi” (doktora tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 122.

* Kitap isimleri metin içinde geçtiğinde italik olarak yazılacaktır.

* Arapça kitap isimlerinin gerek metin gerekse de dipnotlardaki yazımlarında DİA imla kuralları ve yazım biçimi esas alınacaktır.

Örnek 1:
Fahreddin er-Râzî, el-Erbâ‘în fî usûli’d-dîn, thk. Ahmet Hicazi Sakka, (Kahire: Mektebetü’l-Ezher, 1997), s. 195.

Örnek 2:
Celâleddîn Suyuti, Kitâbü’l-İ’lâm bi-hükmi İsa ‘aleyhisselâm, thk. Sa‘îd Muhammed Lehham, (Beyrut: ‘Âlemü'l-Kütüb, 1997), s. 47.

Örnek 3:
Muhyiddîn İbnü’l-‘Arabî, Risâletü’l-Envâr fî mâ yümnehu sahibü’l-halveti mine’l-esrâr, neş.: Abdullah Kâsım Sâlih, (Beyrut: Daru’l-Beyzâ, 2007), s. 24.

Kaynakçalarda, “Kaynakça” yazısı metinden sonra iki satır boşluk bırakılarak ilk harf büyük olacak şekilde italik olarak yazılır.

*Kaynakçalarda eserler gösterilirken, dipnot gösteriminde eserlere ilk atıf yapıldığı yerdeki kriterler esas alınır. Ancak kaynakçada yazar soyadı önce ismi de sonra yazılır ve yazar adından sora virgül konur.

Örnek 1:
Kaynakça
Hamidullah, Muhammed, İslâmiyet ve Hıristiyanlık, ter. İhsan Süreyya Sırma, (İstanbul: Beyan yay. 2008).
….. İslam Peygamberi: Hayatı ve Faaliyeti, ter. Salih Tuğ, (İstanbul: İrfan yay. 2002).

Örnek 2:
İhsanoğlu, Mustafa, “Gazzâlî’nin Te’vil Anlayışı”, ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (2010), s. 144-62.
Kavas, Ahmet, “Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti: Kuzey Somali’de Zeyla İskelesi’nin Konumu (1265-1334/1849-1916),” İslâm Araştırmaları Dergisi, 5 (2001), s. 109-20.

İnternet kaynakları: 
İnternet kaynaklarında yararlanıldığı tarih belirtilmelidir.

Örnek: http://www.iranica.com/articles/avicenna-iv (erişim tarihi, 06.09.2011)

Kısaltmalar:
Adı geçen eser : a.g.e.
Adı geçen makale : a.g.m.
Aleyhi's-selam : (s)
Araştırma Görevlisi : Araş. Gör.
Aynı müellif : a.mlf.
Bakınız : bkz.
Baskı : bs.
Celle celalühu : (cc)
Cilt : c.
Çeviren : çev.:
Editör : ed.:
Hadis numarası : h.no:
Hazırlayan : haz.:
Hazreti : Hz.
Hicrî : H.
Karşılaştırınız : krş.
Kütüphane : Ktp.
Mektup numarası : m.no:
Miladî : m.
Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi : İA
Numara : no:
Ölümü : ö.
Sadeleştiren : sad.:
Sayfa : s.
Sayfadan sayfaya : ss.
Sayı : sayı:
Tahkik : thk.:
Tari yok: t.y.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi : DİA
Üniversite : Ü.
Varak : vr.
Ve benzeri : vb.
Ve devamı : vd.
Yardımcı : Yrd.
Yayın yeri yok : yy.
Yayınevi, yayınları : Yay.