ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI

Öz Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının kişisel kararsızlık düzeyleri ile eleştirel düşünme motivasyonlarını tespit etmek ve öğretmen adaylarının kişisel kararsızlık düzeyleri ile eleştirel düşünme motivasyonları arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada ilişkisel tarama modellerinden açıklayıcı ilişkisel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin Kuzey Batısında bulunan bir üniversitenin Eğitim Fakültesi 2016-2017 akademik yılı güz döneminde öğrenim gören 417 son sınıf öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmaya dahil olan öğretmen adaylarının karar alırken araştırma yaptıkları ve aceleci davranmadıkları; eleştirel düşünme motivasyonları beklenti, değer/yararlılık ve değer/bedel alt boyutlarında “katılıyorum”; değer, değer/başarı ve değer/içsel değer-ilgi değeri “kesinlikle katılıyorum” seçeneklerinde yığılma göstermektedir. Kişisel Kararsızlık Ölçeği’nin aceleci karasızlık alt boyutu ile Eleştirel Düşünme Motivasyonu Ölçeği’nin değer ve değer/yararlılık alt boyutları arasında negatif orta düzeyde anlamlı; diğer alt boyutları arasında yine negatif düşük düzeyde anlamlı ilişki görülmektedir.  

Kaynakça

Akar, C. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin çokkültürlülük değerlerini yordama düzeyi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 18, Sayı 1, Nisan, Sayfa 741-762. Aliustaoğlu ve Tuna (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi (Kastamonu Üniversitesi örneği). Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 4, Eylül 2015, s. 131-142.

Arslan, Ç. (2007). Üniversite öğrencilerinin sürekli kaygı ve kişisel kararsızlık düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, Konya.

Arslan, F. (2015). 21. Yüzyılda kadın hakları. International Journal Of Social Sciences And Education Research. Volume: 1(3).

Ay, Ş. ve Akgöl, H. (2008). Eleştirel düşünme gücü ile cinsiyet, yaş ve sınıf düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim, 1 (2), 65-75.

Aypek Arslan, A. (2016). Görsel sanatlar öğretmen adaylarının cinsiyet faktörü kapsamında eleştirel düşünme eğilim düzeyleri. Ulakbilge, Cilt 4, Sayı 8, Volume 4, Issue 8.

Bayat, N. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ile akademik yazma başarıları arasındaki ilişki. Education and Science. Vol.39, No:173.

Beşoluk, Ş. ve Önder, İ. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 9(2), 679–693.

Bingöl, O. (2014). Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye’de Kadınlık. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (Özel Sayı I): 108-114.

Burnett, P. C. (1991). Decision-making style and self-concept. Australian Psychologist. 26. 55-58.

Çetinkaya, Z. (2011). Türkçe öğretmen adaylarının eleştirel düşünmeye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 93-108.

Davidson, B. W. (1998). Comments on Dwight Atkinson’s “A critical approach to critical thinking in TESOL”: A case for critical thinking in the English language classroom. TESOL Quarterly, 32(1), 119-123.

Dehghani, M., Mirdoraghi. F. & Pakmehr, H. (2011). The role of graduate students’ achievement goals in their critical thinking disposition. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 2426-2430.

Demirgöz Bal, M.(2014). Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine genel bakış. Kashed. 1(1):15-28

Eğinli Temel A. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 3, 2009 35

Ennis, R. H. (1996). Critical Thinking. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall.

Ersever, Ö. H. (1996). Karar verme becerileri kazandırma programının ve etkileşim grubu deneyiminin üniversite öğrencilerinin karar verme becerileri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Fahim, M., & Hajimaghsoodi, A. (2014). The relationship between motivation and critical thinking ability of Iranian EFL learners. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW), 5(2), 605-619.

Ghaemi, H. & Taherian, R. (2011). The role of critical thinking in EFL teachers’ teaching success. Modern Journal of Applied Linguistics, 3(1), 8-22.

Genç, S. Z. (2008). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (1), 89-116.

Germeijs, V. & Verschueren, K. (2011). Indecisiveness and Big Five personality factors: Relationship and specificity. Personality and Individual Differences, 50, 1023-1028.

Gigerenzer, G. (1991). From tools to theories: A heuristic of discovery in cognitive psychology. Psychological Review, 98(2), 254-267.

Gordon, V. N. (2007). The undecided college students: An academic and career advising challenge (Third Edition). Springfield, IL: Charles C Thomas

Kartal, T. (2012). İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2).

Kökdemir (2003). Belirsizlik durumlarında karar verme ve problem çözme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Kuzgun, Y. (1992). Karar stratejileri ölçeği: geliştirilmesi ve standardizasyonu. VII. Ulusal psikoloji kongresi bilimsel çalışmaları. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.

Kürüm, D. (2002). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme gücü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

O’Hare, L. & McGuinness, C. (2009). Measuring critical thinking, intelligence, and academic performance in psychology undergraduates. The Irish Journal of Psychology, 30(3-4), 123-131.

Özaydınlık, Kevser (2014). Toplumsal cinsiyet temelinde Türkiye’de kadın ve eğitim. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. Sayı: 33.

Özden, Y. (1999). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Öztemel, K. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Anlayışının Yordayıcıları Olarak Kişisel Kararsızlık ve Öz Saygı. International Conference on New Trends in Education and Their Implications 11-13 November, 2010 Antalya-Türkiye.

Paul ve Elder. http://www.criticalthinking.org/files/SAM_FR_ConceptsLOCK.pdf. 09.02.2017 tarihinde erişildi.

Phillips, S. D., Pazienza, N. J. ve Ferrin, H. H. (1984). Decision-making styles and problem-solving apprasial. Journal of Counseling Psychology, 31. 497-502.

Potworowski, G. A. (2010). Varieties of Indecisive Experience: Explaining the Tendency to Not Make Timely and Stable Decisions (Unpublished doctoral dissertation).

Rassin, E., & Muris, P. (2005). To be or not to be indecisive: Gender differences, correlations with obsessive-compulsive complaints, and behavioural manifestation. Personality and Individual Differences, 38, 1175-1181.

Saçlı, F. ve Demirhan, G. (2008). beden eğitimi ve spor öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin eleştirel düşünme düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 19 (2), 92-110.

Sarı, E. (2007). Türk üniversite öğrencilerinin aceleci, araştırıcı ve genel kararsızlık biçimlerinin kendilik saygısı düzeylerine etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice. 7(2) • May›s / May 2007 • 897-926.

Şen, Ü. (2009). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. ZfWT Vol. 1, No.2.

Tatlılıoğlu, K. (2014). Üniversite öğrencilerinin karar vermede öz-saygı düzeyleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 1, Mart 2014, s. 150-170.

Tümkaya, S. (2011). Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stillerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 215-234.

Valenzuela J., Nieto A. M., Saiz C. (2011). Critical Thinking Motivational Scale: a contri-bution to the study of relationship between critical thinking and motivation. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 9(2), 823-828. ISSN: 1696-2095.

Wang, Y. H. (2009). Incorporating critical thinking skills into an English conversation program. European Journal of Social Sciences, 11(1), 51-60.

Yalçınkaya Dulkadiroğlu H. ve Şanlı N. ( 2003). İlköğretim Okulu 11-16 Yaş Öğrencilerinin Ailede Karar Vermeye Katılımı Konusundaki Görüşleri. Milli eğitim Dergisi. Sayı:157

Yetki ve karar alma sürecinde kadın (2008). T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Politika Dokümanı. Ankara.

Yüksel, N. S., Sarı Uzun, M., Dost, Ş. (2013). Matematik öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 393-403.

Zayif, K. (2008). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd431513, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {1127 - 1155}, doi = {10.17240/aibuefd.2018..-431513}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI}, key = {cite}, author = {TUNCEL, Meriç and YILDIZ, Sevilay and YILDIZ, Kaya and YAVUZ, Ramazan} }
APA TUNCEL, M , YILDIZ, S , YILDIZ, K , YAVUZ, R . (2018). ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 1127-1155 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018..-431513
MLA TUNCEL, M , YILDIZ, S , YILDIZ, K , YAVUZ, R . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1127-1155 <
Chicago TUNCEL, M , YILDIZ, S , YILDIZ, K , YAVUZ, R . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1127-1155
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI AU - Meriç TUNCEL , Sevilay YILDIZ , Kaya YILDIZ , Ramazan YAVUZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431513 DO - 10.17240/aibuefd.2018..-431513 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1127 EP - 1155 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431513 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI %A Meriç TUNCEL , Sevilay YILDIZ , Kaya YILDIZ , Ramazan YAVUZ %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI %D 2018 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431513 %U 10.17240/aibuefd.2018..-431513
ISNAD TUNCEL, Meriç , YILDIZ, Sevilay , YILDIZ, Kaya , YAVUZ, Ramazan . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2018): 1127-1155 .
AMA TUNCEL M , YILDIZ S , YILDIZ K , YAVUZ R . ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 1127-1155.
Vancouver TUNCEL M , YILDIZ S , YILDIZ K , YAVUZ R . ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİŞİSEL KARARSIZLIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME MOTİVASYONLARI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 1155-1127.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

310.8b105.5b