Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SGD Sosyal Güvenlik Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

II. Yazım Kuralları
1. Yazı, word formatında, 1.5 satır aralığında, ana bölümlerinde 12 punto; dipnot, özet, kaynakça, tablo gibi bölümlerinde ise 10 punto harf büyüklüğünde ve Times (New Roman) karakterinde yazılmalıdır.


2. Yazar tarafından yazıda yer alması istenilen görsel malzeme basım tekniklerine uygun olmalıdır.

3. Tablolar ve şekiller metin içinde yer almalıdır. Bütün tablolar ve şemalara başlık ve sıra numarası verilmelidir. Denklemlere de ayrıca sıra numarası verilmeli ve sıra numarası parantez içinde sayfanın sağ tarafında yer almalıdır.

4. Tablolar ve şekiller ayrıca “Excel” formatında gönderilmelidir.

5. Yazının giriş ve sonuç bölümlerine numara verilmemelidir. İzleyen bölümler yalnızca ilk harfleri büyük olacak şekilde numaralandırılmalıdır.

III. Yollamalar, Dipnot ve Kaynakça

Yazar dipnot yerine metin içinde yollama yapmayı tercih edebilir. Metin içinde yollama yapılması halinde yollamalar parantez içinde gösterilecektir. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilecektir. Kaynakça da bu yollama
sistemine uygun olarak hazırlanacaktır. Aşağıda farklı nitelikteki kaynakların metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri örneklerle gösterilmiştir:
a) Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:
Metin içindeki yollamada (kitap):
(Said, 2002: 35).
Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda:
(Said, 2002a: 35); (Said, 2002b: 40).
Kaynakçada:
Said, Edward W. (2002), Yeni Bin Yılda Filistin Sorunu (İstanbul: Aram Yayıncılık)
(Çev.: Ahmet Cüneyt, Ali Kerem ve Nuri Ersoy).
Metin içindeki yollamada (makale):
(Waterbury, 1991: 15).
Kaynakçada:
Waterbury, John (1991), “Twilight of State Bourgeoisie,” International Journal
of Middle Eastern Studies, 23 (1): 1-17.
b) İki yazarlı kitaplar ve makaleler: 

c) İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:
Metin içindeki yollamada (kitap):
(Gönlübol vd., 1996: 45).
Kaynakçada:
Gönlübol, Mehmet, Haluk Ülman, Ahmet Şükrü Esmer, Cem Sar, Duygu Sezer,Oral Sander ve Ömer Kürkçüoğlu (1996), Olaylarla Türk Dış Politikası, 1919-1995 (Ankara: Siyasal Kitabevi).

İkiden çok yazarlı makaleler de yukarıdaki örneğe göre kaynakçada yer alacak ve yollamalar da bu örneğe göre yapılacaktır.
d) Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:
Metin içindeki yollamada:
(Riddell, 1994: 53).
Kaynakçada:
Riddell, Peter (1994), “Major and Parliament,” Kavanagh, Dennis ve Anthony Seldon (eds.), The Major Effect (London: Macmillan): 46-63.
Metin içindeki yollamada:
(Saltman, 2004: 15).
Kaynakçada:
Saltman, B., (2004), “Social insurance in perspective: the challenge of sustaining stability” Saltman, R.B.; Busse, R. ve Figueras, J. (eds), Social Health Systems in Western Europe, (Berkshire: Open University Press): 3-20.
e) Kurum yayınları:
Metin içindeki yollamada:
(DPT, 1989: 145).
Kaynakçada:
DPT (1989), Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994 (Ankara).
f) İnternet kaynakları:
Metin içindeki yollamada:
(Çubukçu, 2009).
Kaynakçada:
Çubukçu, Mete (2009), “Bu Kimin Zaferi?”, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp
(15.06.2010).
Metin içindeki yollamada:
(Dışişleri Bakanlığı, 2010).
Kaynakçada:
Dışişleri Bakanlığı (2010), http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa (16.06.2010).
g) Bunların dışında adı uzun çeşitli resmi yayınlara ya da mevzuata metin içinde yapılacak yollamalarda kısaltmalar kullanılmalıdır. Örneğin Devlet Memurları Kanunu için DMK, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun için ASBHK gibi.
h) Yollamalar dışındaki açıklamalar için dipnot kullanılmalıdır.
Metin içindeki yollamada (kitap):
(Balibar ve Wallerstein, 2000: 67).
Kaynakçada:
Balibar, Etienne ve Immanuel Wallerstein (2000), Irk Ulus Sınıf (İstanbul: Metis Yayınları) (Çev.: Nazlı Ökten).
Metin içindeki yollamada (makale):(Sına ve Soyer, 1998: 108).
Kaynakçada:
Sına, Zeynep ve Serap Soyer (1998), “Sosyolojik Açıdan Kooperatifçilik Teorisinin
Niteliğine İlişkin Düşünceler,” Amme İdaresi Dergisi, 31 (3): 103-117.