Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olması veya yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yazılar daha önce bir kongre, sempozyum ve toplantıda bildiri şeklinde sunulmuşsa, tarih ve yer belirtmek şartıyla; yayın kurulu tarafında uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

Yazılar tüm metin, girintili paragraflar, notlar ve referanslar dahil, A4 boyutundaki kağıdın sadece bir yüzüne 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle ve bir buçuk satır aralıkla, sayfanın iki yanında 4.5’ar, üstünden ve altında 3’er santimetrelik boşluk bırakılarak yazılmalı ve sağ alt köşeye sayfa numarası verilerek gönderilmelidir. Yazılar, notlar, referanslar dahil 20 sayfayı geçmemeli, varsa, tablo, şekil ve çizimleri içeren üç eş kopya olarak teslim edilmelidir. Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildiyse alt yazıda kaynağı yazılmalıdır. Kaynaklar, referanslar metin içinde (APA sistemine göre) verilmelidir. Kaynakça bilgileri makalenin  sonunda  detaylı olarak verilecektir.

Yazılar dizgi, düzeltme ve baskı işlemlerinin hızlandırılması açısından Microsoft Word for Windows ile yazılmalı ve 3.5'' lik bir disketle veya CD ile gönderilmelidir. Elle yazılmış yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Gönderilecek yazılarda, yazı türleri (derleme/araştırma/yorum) ve bilim dalları da göz önüne alınarak şu sıra izlenmelidir: Türkçe başlık (büyük harf ile), yazar ve/veya yazarların isimleri, bir dipnotla ünvanları ve kurum adresleri, Özet (Türkçe) ve Anahtar kelimeler (Türkçe), İngilizce başlık (küçük harf ile), Abstract ve Keywords (3-5 kelimelik).

Makalede mutlaka “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri oluşturulmalıdır.

Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Kaynaklar yukarıda da belirtildiği üzere metin içinde verilmeli, varsa notlar metnin içinde numaralandırılıp, metnin altında numara sırasına göre yerleştirilmelidir.

Yazılar bir başvuru mektubuyla elden, posta veya faks ile, biri isimli ikisi isimsiz üç kopya halinde aşağıdaki adrese gönderilmelidir. Başvuru mektubunda yazının yazar ve/veya yazarlar tarafından okunduğu, onaylandığı, daha önce tam metin olarak hiçbir yayın organında yayımlanmayan özgün bir çalışma olduğu ifade edilmeli; bu amaçla yazar ve/veya/ yazarlar isimlerinin altını imzalamalıdır. Bu mektupta yazarın ve/veya yazarların ismi ve/veya isimleri; posta kodu dahil açık adresleri, telefon ve varsa faks numaraları ve elektronik posta adresleri mutlaka yer almalıdır.

Gönderilen yazılarla birlikte ayrı bir sayfada yazar ve // veya yazarlara ait kısa biyografi gönderilmelidir.
Yazıların Değerlendirilmesi

Dergiye gelen yazıların yayımlanma kararı hakemlerden alınacak değerlendirmelere bağlıdır. Hakemler, yazılar hakkında önerilerde bulunabilir. Yazarlardan hakemlerin görüşleri doğrultusunda yazılarını geliştirmeleri veya değiştirmeleri istenebilir. Hakemler tarafından verilen raporlara göre değişiklik yapılması şartıyla yayımlanması uygun görülen ve son düzeltme için yazarlara gönderilen yazılar istenilen değişiklikler yapılarak en geç bir ay içinde dergiye iletilmelidir. İstenen sürede düzeltilmeyen yazılar hakkında takdir, yayın kuruluna aittir. Yayın kurulu, fikri bütünlüğünü bozmamak şartıyla yazılarda her türlü düzeltme ve kısaltmaları yapabilir. Yazılarının kabul edilip edilmediğine dair bir mektup, hakem raporlarının fotokopileriyle birlikte yazarlara gönderilir. Teslim tarihinden itibaren ilk iki sayıda yayımlanmayan yazılar hakkında yazarlara bilgi verilecektir. Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın yazarlarına iade edilmez.

Makale sahipleri makaleleri ile ilgili yayın sürecini sitemizdeki makale takip sayfasından takip edebilirler.

Dergide yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın için kabul edilen metinlerin yayın hakkı dergiye aittir. Yayımlanan her yazı için o yazının yazarına, iki veya çok yazarlı ise her yazarına bir adet dergi ile 25 adet ayrı basım gönderilir. Ayrı basımlar ile hakem ve iletişim masrafları makale sahibinden tazmin edilir. Dergide yayımlanan yazı ve görsel malzemeler dergi adı zikredilerek alıntı yapılabilir.
 
EKEV AKADEMİ DERGİSİ

KAYNAK GÖSTERME YÖNTEMİ
 Dergimizde yayımlanan makalelerde APA (American Psychological Association) yazım kuralları uygulanmaktadır.
 
METİN İÇİNDE KAYNAK GÖSTERME

1. Metin içindeki tüm referanslar metin içi dipnot sistemi ile belirtilir. Tüm referanslar metinde uygun yerlerde parantez açılarak, yazarın veya yazarların soyadı, yayın tarihi ve alıntılanan sayfa numarası belirtilir. Aynı kaynaklara metinde tekrar gönderme yapılırsa yine aynı yöntem uygulanır. A.g.e. ve a.g.m. gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır. Örnek: (Yazar+Yayın yılı+sayfa numarası: Dalkır, 2000: 25).
 
2. Alıntılanan yazarın adı, metinde geçiyorsa, parantez içinde yazarın adını tekrar etmeye gerek yoktur. Yalnızca yayın yılı ve sayfa numarası yeterlidir. Örnek: (2000: 45).
 
3. Gönderme yapılan kaynak iki yazarlı ise, her iki yazarın da soyadları kullanılmalıdır. Örnek: (Postman ve Powers, 1996: 122)
 
4. İkiden fazla yazarlı eserler birden fazla kaynak gösterildiğinde, ikinci göndermeden sonra ilk yazarın Soyadından sonra “ve diğerleri” anlamına gelen “vd.” kısaltması kullanılabilir.

I. gönderme …( Kurun, Ebrulan, Yiğit ve Bengisu, 1989: 56) gibi ise;

II. gönderme…(Kurun vd., 1989: 56) tarzında yazılmalıdır.

Eğer kaynak eser yabancı dilde ise, yine “vd.” kısaltması kullanılmalıdır.

Örnek: (Keyman vd., 1996: 149).
 
5. Gönderme yapılan kaynaklar birden fazla ise, göndermeler noktalı virgülle ayrılmalıdır. Örnek: (Mardin, 1998; Ortaylı, 1995; İnalcık, 1985); (Brummet, 2003:150; Heinzelman, 2004: 101)
 
6. Metin içinde yer alması uygun görülmeyen açıklamalar için sayfa altı dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Bu not içinde yapılacak göndermelerde de metin içi kaynak gösterim yöntemi aynen uygulanmalıdır.
 
7. Doğrudan alıntı yoksa sadece yazarın soyadı ve tarihin (Ceviz, 2007) zikredilmesi yeterlidir.
 
8- Söyleşi, konuşma, mülakat/görüşme; metin içinde dipnot şeklinde verilir ve kaynaklar listesinde de yer alır. Söyleşi, mülakat veya görüşme, metin içinde aşağıda açıklandığı biçimde belirtilir ve bunlar ile ilgili yazılı bir metin var ise EKLER bölümünde verilir. Sözlü veya yazılı görüşme yapılan kişinin adının baş harfi yazılıp nokta (.) konulur. Sonra soyadı yazılarak virgülle (,) görüşme tarihinden ayrılır. Örnek: (E. Ruhi Fığlalı, sözlü görüşme, 20 Eylül, 2004).
 
9.Yayın tarihi belli olmayan eserler için, “tarih yok” anlamında “t.y.” kullanılır. Örnek: (Şemseddin Sami, t.y.: 23-24).
  
 
KAYNAKÇANIN DÜZENLENMESİ
 
   
1. Kaynakçada yalnızca yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıra izlemelidir.
 
2. Bir yazarın birden çok çalışması aynı kaynakçada yer alacaksa yayın tarihine göre eskiden yeniye göre sıralanmalı, aynı yılda yapılan çalışmalar için “a,b,c…” ibareleri kullanılmalıdır.
 
FARKLI ÖRNEKLER:

Kitap
Dalkıran, S. (1995). İbn-i Kemal ve Düşünce Tarihimiz. İstanbul: OSAV Yayınları.
 
Harputi, A. (1914). Tarih-i İlm-i Kelam. İstanbul: Necm-i İstikbal Matbaası.
 
Lickona, T. (1983). Raising Good Children. New York: Bantam Boks.

Çeviri Kitap

İnalcık, Halil (2003). Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ 1300-1600. Çev., Ruşen Sezer. İstanbul: YKY.
 
Fiske, John (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev.: Süleyman İrvan. Ankara: Ark Yayınları.
 
Dergi

Gündoğdu, Cengiz (2002). "Halvetiyye Tarikatı Şemsiye Kolu Meşâyihi ve Şemsî Dergâhı Son Post-Nişîni: Hüseyin Şemsi (GÜNGÖREN)". EKEV Akademi Dergisi, 10, 53-71.
 
Perşembe, E. (1999). "Genç-aile İlişkilerinde Uyumun Sağlanmasında Dinin Fonksiyonel Rolü Üzerine". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,  11, 7-19.

Pearson, Q. M., & Nicholson, J. I.. (2000). "Comprehensive character education in the elementary school: Strategies for administrators, teachers, and counselors". Journal of Humanistic Counseling, Education & Development, 38, 243-251.
 
Edisyon Kitapta Bölüm

Çelebioğlu, A (1998). "Muhtelif Şerhlere Göre Mesnevî’nin İlk Beytiyle İlgili Düşünceler". Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları (525). İstanbul: MEB Yayınları.
 
Gürses, İ. (2002). "Dindarlık ile İlgili Tutumlar ve Otoriteryen Kişilik İlişkisi". H. Hökelekli (Ed.), Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi içinde (s. 71-115). Ankara: Ankara Okulu Yayınları.
 
Meintjes, G. (1997). "Human rights education as empowerment: Reflections on pedagogy". In J. Andreopoulos & R. P. Claude (Eds.), Human Rights Education for the 21. Century (pp. 64-80). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 
Derleme Kitap

Holmes, David (der.) (1997). Virtual Politics. London: Sage. 
 
Derleme Kitapta Makale

Hutchby, Ian (1991). “The Organization of Talk on Talk Radio.” Broadcast Talk. (Der.) Paddy Schannel. London: Sage. 154-178.
 
Dergide Makale

Çaplı, Bülent (2001). “Media Policies in Turkey Since 1990.” Kültür ve İletişim, 4(2): 45-55.
 
Ercan, F. ve Özar, Ş. (2000) “Emek Piyasası Teorileri ve Türkiye’de Emek Piyasası Çalışmaları”, Toplum ve Bilim, 86, 22-72.
 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora Tezi

Arslan, Ş. (2006). Fıtrat Kavramı Çerçevesinde Eğitimde İnsanın Ne’liği Sorusu. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 
Köylü, M. (1989). Din görevlilerinin mesleki problemleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .
 
Yayımlanmış Bildiri

Odman, A. E. (2003), “Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik: Meksika’da Popülizm ve Türkiye’de Devletçilik”, 8.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 3-5 Aralık, Ankara.
 
Yayımlanmamış Bildiri

Ekşi, H. (2002, Mayıs). "Etkili karakter eğitimi müfredatı için stratejiler." 2000'li Yıllarda 1. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu'nda sunulan poster bildiri, İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi.
 
Fazlıoğlu, Ş. (2002, November). "Language as a road to the being: Language analysis and practice of Arabic in the Ottoman period." Paper presented at 36th annual meeting of MESA (Middle East Studies of Association of North America), Washington DC.
 
Elektronik Kaynaklar:

VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). "Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates" [Electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
 
Kodish, B.I. (2003). What we do with language-waht it does with us. ETC: A review of general semantics, 60(1), 383-384. 06 Ocak 2008 tarihinde EBSCOhost veritabanından alınmıştır.
 
Magdoff, H. ve Foster, J.B. (2001) New Economy: Myth and Reality, Monthly Review, 11(52). http://www.monthlyreview.org/0401tabb.htm (24.10.2007).