Çiğdem TÜRKER, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİYE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE UYGULANAN TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİNİN ETKİLİLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Analyzing the efficiency and effectiveness of the use of diagnostic branched tree technique for the teaching of the science lesson to a student with intellectual disability

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 20 - Sayı: 1

623-643

Tanılayıcı dallanmış ağaç, Alternatif değerlendirme teknikleri, Fen bilimleri, Zihin yetersizliği, Uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli

Diagnostic branched tree, Alternative evaluation techniques, Science, Intellectual disability, Adopted alternating treatments design

866142

Benzer Makaleler

BİLİM VE SANAT MERKEZİNDE MÜZİK YETENEĞİ İLE TANILANMIŞ ÖĞRENCİLERİN KAUFMAN ÖLÇEĞİNE GÖRE YARATICILIK ALANLARININ BELİRLENMESİ

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Hüseyin MERTOL, Şirin ÇETİN

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (FeTeMM)’e Yönelik Özyeterlik Ölçeği: Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Burcu GELEN, Behiye AKÇAY, Aydın TİRYAKİ, İbrahim BENEK

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YEDİ İLKELERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Kemal DOYMUŞ, Seda OKUMUŞ, Bilge ÖZTÜRK, Oylum ÇAVDAR, Yasemin KOÇ

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilgi ve İletişim Teknolojileri Beceri Düzeyleri

Online Fen Eğitimi Dergisi

Ümmühan ORMANCI

5E Modeline Uygun Olarak Tasarlanan Laboratuvar Materyaliyle Gerçekleştirilen Öğretim Sürecinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Işığın Kırılması

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakan Şevki AYVACI, Mehmet YILDIZ

Bilim ve Sanat Merkezlerindeki Öğrencilerin Müzik Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar ve Derse Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Gökalp PARASIZ, Elçin ARSLAN

İktisadî Bir Bilim Dalı Olarak ‘Finans’ın Bilim Felsefesi Perspektifinden Eleştirisi

İnsan ve İnsan

Serdar BENLİGİRAY

Bilim Gazeteciliği: Haber Siteleri Üzerine Bir Araştırma

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Mert KÜÇÜKVARDAR