Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Dersleri Öğrenme Çıktılarının Özel Alan Yeterlikleriyle Örtüşme Düzeyi

Öz Bu araştırmada; AİBÜ Eğitim Fakültesi FenBilgisi Öğretmenliği lisans programının Bologna Süreci kapsamında hazırlananalan ve alan eğitimi dersleri öğrenme çıktıları ile MEB Öğretmen Yetiştirme veEğitimi Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Fen ve Teknoloji öğretmeni özelalan yeterlikleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma ile verilen derslerinöğrenme çıktıları ile özel alan öğretmen yeterliklerinin ne oranda örtüştüğününortaya konması amaçlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durumçalışmasından yararlanılmıştır. Veri toplama yöntemi olarak ise dokümanincelemesi kullanılmıştır. Araştırmada alan ve alan eğitimi dersleri öğrenmeçıktıları ile Fen ve Teknoloji öğretmeni özel alan yeterliklerinden formal eğitimsürecini doğrudan ilgilendiren “öğrenme-öğretme sürecini planlama ve düzenleme”ve “gelişimi izleme ve değerlendirme” yeterlik alanlarına odaklanılmıştır. Çalışmanın bulguları bütüncül bir yaklaşımlaele alındığında alan ve alan eğitimi dersleri öğrenme çıktılarının ilgiliyeterlikler ile örtüşme düzeyinin oldukça düşük olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.Sonuçların öğretmen yetiştirme profili bağlamında olası etkileri eleştirelbakış açısıyla yorumlanmıştır.

Kaynakça

Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 77-94.

AİBÜ AKTS Bilgi Kataloğu (2014). Abant İzzet Baysal Üniversitesi AKTS Bilgi Kataloğu Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı. 12 Haziran 2014 tarihinde <http://bologna.ibu.edu.tr/Catalog.aspx?lang=trTR&opID=324&pmID=3889&oID=4&s=6&tak=14> adresinden erişildi.

Atanur Baskan, G., Aydın, A. ve Madden, T. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 35-42.

Ayan, M. (2011). Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği programlarının öğretmenlik mesleği genel yeterliklerini kazandırma düzeyi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiştirme sorunu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15, 275-286.

Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 183-190.

Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.

Bahar, M., Nartgün, Z. ve Özyurt, Y. (2015). Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Dersleri Öğrenme Çıktılarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri İle Örtüşme Düzeyi. 5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Edirne, Türkiye.

Bahar, M. ve Özyurt, Y. (2016). İlköğretim Bölümü Lisans Programı Genel Kültür Dersleri Öğrenme Çıktılarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri İle Örtüşme Düzeyi. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye.

Balaban, U. (2012). Türkiye’de yükseköğretim reformu ve ABD’de endüstri-üniversite ilişkisinin tarihi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(4), 25-61.

Berry, B. (2002). What it means to be a “highly qualified teacher”. Chapel Hill, NC: Southeast Center for Teaching Quality. (ERIC Document Reproduction Service No. ED480580)

Çelik, Z. (2012). Bologna Süreci’nin Avrupa yükseköğretim sistemi üzerine etkileri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(2), 100-105.

Ekici, T. (2012). Bireysel ses eğitimi dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 557-569.

Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş (2. Baskı). (A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu, Çev. Ed.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Günay, D. (2011). Türk yükseköğretiminin yeniden yapılandırılması bağlamında sorunlar, eğilimler, ilkeler ve öneriler – I. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3), 113-121.

Karaca, E. (2008). Eğitimde kalite arayışları ve eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 61-80.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.

MEB. (2008). Öğretmen yeterlikleri öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri (1. Baskı). Ankara: Devlet Kitapları.

Sarı, N. (2002). Sanayileşmenin öğretmen eğitim programları üzerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Uygun, S. (2006). Cumhuriyet döneminde ortaöğretime öğretmen yetiştirmenin tarihsel analizi. Orta Öğretimde Yeniden Yapılandırma Sempozyumu (20-22 Aralık 2004), 596-602. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Yaman, S. ve Yalçın, N. (2005). Fen bilgisi öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının yaratıcı düşünme becerisine etkisi. İlköğretim-Online, 4(1), 42-52.

Yılmaz, B. C. (2008). Yenilenen fen ve teknoloji müfredatında fen ve teknoloji öğretmen yeterliklerinin nitel olarak belirlendiği bir çalıma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

YÖK. (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. 23 Haziran 2014 tarihinde <https://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/Egitim_fakultesi _ogretmen_yetistirme_lisans_programlari_mart_98.pdf/5e166018-b80648d5 -ae136af d5dac511c> adresinden erişildi.

YÖK. (2007a). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. 19 Haziran 2014 tarihinde<https://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M+FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20%C3%96%C4%9ERETMEN+YET%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RME+L%C4%B0SANS+PR OGRAMLARI.pdf/054dfc9e-a753-42e6-a8ad-674180d6e382> adresinden erişildi.

YÖK. (2007b). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007). 23 Haziran 2014 tarihinde<http://www.yok.gov.tr/documents/10279/30217/%C3%96%C4%9ERETMEN+YET%C4%B0%C5%9ET%C4%B0RME+VE+E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M+FAK%C3%9CLTELER%C4%B0.pdf/b4b76064-96b4-457b9813-3edc1fb75697?version=1.0> adresinden erişildi.

YÖK. (2010). Yükseköğretimde yeniden yapılanma: 66 soruda bologna süreci uygulamaları. 16 Haziran 2014 tarihinde <https://bologna.yok.gov.tr/files/ce63c4b383ae852 dce0a9b17bac57c6e.pdf> adresinden erişildi.