Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmenlerinin yaratici drama uygulama yeterlilikleri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1 Dokuz Eylül Üniversitesi2
Görüntülenme :
1168
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araŞtırmanın amacı Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemi ile ilgili yeterliliklerini ve bu yöntemi uygulama düzeylerini tespit etmektir. AraŞtırmaya Ġzmir BüyükŞehir Belediyesi sınırları içinde yer alan ve tabakalama yöntemiyle belirlenen 57 ilköğretim okulunda çalıŞan 131 Türkçe öğretmeni katılmıŞtır. AraŞtırmada Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı dramayla ilgili yeterlilik ve uygulama düzeylerini belirlemek için Yıldırım (2008) tarafından geliŞtirilen “Yaratıcı Drama Yeterlilik Anketi” kullanılmıŞtır. AraŞtırmada elde edilen bulgular Şu Şekilde özetlenebilir: Türkçe öğretmenlerinin drama ve drama uygulamasına yönelik yeterlilikleri bilme ve uygulama düzeylerinin, yaratıcı dramayla ilgili diğer yeterlilikleri bilme ve uygulama düzeylerine göre daha düŞük seviyede olduğu görülmüŞtür. Türkçe öğretmenlerinin dramayla ilgili alınan eğitim ve çalıŞtıkları okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyi değiŞkenlerine göre yaratıcı drama yöntemini bilme ve uygulama düzeyleri arasında anlamlı fark vardır. Buna karŞın Türkçe öğretmenlerinin cinsiyet, mezun olunan okul, kıdem ve çalıŞtıkları kurumun türü değiŞkenlerine göre yaratıcı drama yöntemini bilme ve uygulama düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Türkçe öğretmenlerinin yaratıcı drama yöntemini uygularken, öğrencileri sınava hazırlama kaygısından ve sınıfın dar oluŞundan kaynaklanan sorunları diğer sorunlara oranla daha sık yaŞadıkları görülmüŞtür.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine the competency of teachers of Turkish in using the Creative Drama method and levels of the application of it. 131 teachers from 57 schools in the Izmir Metropolitan Municipality area were chosen, using stratified sampling. In the research, the “Creative Drama Competency Questionnaire” developed by Yıldırım (2008) was used to determine the competency of teachers of Turkish in using the Creative Drama Method and the levels of the application of this method. The findings of this study can be summarized as follows: It was concluded from the research that Turkish language teachers‟ levels of competency in knowing and practising drama were lower than their levels of competency in knowing and practicing creative drama. In terms of the variables of the education teachers of Turkish received and the socioeconomic level of the environment of the school they worked at, significant difference was found between knowing the method of creative drama and practicing it. On the other hand, no significant difference was found in terms of the variables of the gender of the teachers of Turkish, the school they graduated from, their work experience, and the type of institution they worked at. It was also found that while using the method of creative drama, teachers of Turkish experienced problems that stemmed from the anxiety to prepare their students for standard exams and the classrooms‟ not being large enough for rehearsals more frequently than other problems.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :