OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Öz İçerisinde bulunduğumuz dijital çağda öğrencilere 21.yüzyıl becerilerin yanı sıra dijital vatandaşlığın kazandırılması büyük önem arz etmektedir. Yüz yüze eğitimin başlangıcı olarak kabul edilen okul öncesi eğitimde teknolojinin kullanılması yönündeki görüşler gün geçtikçe artmaktadır. Yapılan çalışmalar sayesinde teknolojinin etkili ve doğru biçimde kullanıldığında fırsatları arttırdığı, ancak yanlış kullanıldığında zorlukları beraberinde getirdiği ve fiziksel aktivite düzeyinde azalmaya bağlı obezite gibi olumsuz etkiler yaratabileceği bilinmektedir. Bu nedenle okul öncesi öğretmenlerinin teknoloji, pedagoji ve alan bilgisinin birlikte kullanıldığı Teknopedagojik alan bilgisine diğer öğretmenlerden daha fazla ihtiyaç duyduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi yeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan bu betimsel çalışma, Ankara’da okul öncesi öğretmeni olarak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan 1169 öğretmen ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama modeli kullanılarak öğretmenlerin Teknopedagojik yeterlilikleri irdelenmiştir. Çalışmaya katılan öğretmenlerde Teknopedagojik yeterlilikleri eğitim düzeyi (lisans ve yüksek lisans) ve mesleki kıdeme göre farklılık gösterip göstermediği sorgulanmış, elde edilen verilerin analizleri sonucunda öğretmenlerin Teknopedagojik yeterliliklerinin yüksek düzey olduğu görülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin lisans ve yüksek lisans yapmış olmaları ile mesleki kıdemlerinin Teknopedagojik yeterliliklerine etkisinin olmadığı görülmüştür.

Kaynakça

Akkoyunlu, B. (2003). Eğitimde internet kullanımı. Ceren Yayın Dağıtım s. 9. TÜBAV Yayınları.

Çuhadar, C., Bülbül, T. ve Ilgaz, G. (2013). Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özellikleri İle Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elementary Education Online, 12(3), 797‐807, 2013.

Ertmer, P. A. (2005). Teacher Pedagogical Belief: The Final Frontier In Our Quest For Technology Integration? Educational Technology Research and Development. Vol. 53, No. 4, 2005, pp. 25–39 ISSN 1042–1629.

Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. Journal of Research on Technology in Education, 42(3), 255–284. doi: 10.1080/15391523.2010.10782551

Fraenkel, J., R. and Wallen, N., E. (2006). How to design and evaluate research in education (6th ed.). New York: McGraw-Hill Publishing.

Horzum, B., M., Akgün, E., Ö., ve Öztürk, E. (2014). The Psychometric Properties of the Technological Pedagogical Content Knowledge Scale. International Online Journal of Educational Sciences. 2014, 6 (3), 544-557. ISSN: 1309-2707.

Koehler, M.,J. & Mishra, P. (2005) What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge, Educatıonal computing research, 32(2) 131-152.

Koehler, M. J., & Mishra, P. (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. (8.baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Köroğlu, A., Y. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin bilişim teknolojileri özyeterlik algıları, teknolojik araç gereç kullanım tutumları ve bireysel yenilikçilik düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi.

MEB. (2011). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili. Ankara, 2011.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108 (6), 1017–1054.

OECD, (2016). The Organization for Economic Co-operation and Development- Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Organizasyonu. http://www.oecd.org/skills/improve-skills-to-build-fairer-more-inclusive-societies.htm, Erişim Tarihi: 17.04.2016.

Özturan, S. ve Bozcan, Ü., E. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilgi Ve İletişim Teknolojilerini Kullanmanın Önemine İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3 Makale No: 07 ISSN: 2146-9199

P21 (Partnership21), (2015). P21 framework definitions. 08 Eylül 2018 tarihinde http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_framework_0816.pdf adresinden edinilmiştir.

PISA, (2012). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2012 Araştırması Ulusal Nihai Rapor. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 2015. ISBN:978-975-11-3899-6.

PISA, (2015). Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2015 Ulusal Raporu. MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ISBN:978-975-11-4337-2.

Sancar-Tokmak, H., Yavuz-Konokman, G. ve Yanpar-Yelken, T. (2013), “Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi”, Kırşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Y. 14, S.1, s. 35-51.

Şad, N., S., Açıkgül, K. ve Delican, K. (2015). Senior Preservice Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 8(2), 204-235, Nisan 2015.

TED. (2009). Türk Eğitim Derneği. Öğretmen Yeterlikleri: Özet Rapor. 1. Baskı. Ankara. 2009.

TIMSS, (2015). TIMSS 2015 Ulusal Matematik ve Fen Bilimleri Ön Raporu 4. ve 8. Sınıflar. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 2016. ISBN:978-975-11-4154-5.

UNESCO (2011). Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, 2011. ICT Competency Framework for Teachers.

Yaşar, C., M. ve Aral, N. (2010). Yaratıcı Düşünme Becerilerinde Okul Öncesi Eğitimin Etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3 (2), 201-209. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29341/313988

Zhao, Y., & Cziko, G. A. (2001). Teacher adoption of technology: A perceptual control theory perspective. Journal of Technology and Teacher Education, 9(1), 5–30.

87698 22466

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE EV ÖDEVLERİNİN İNGİLİZCE DERSİ BAŞARISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

Duygu KOÇAK, Özlem GÖÇER

ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK TİPLERİ İLE MESLEĞE YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ

Taner ATMACA

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ

Murat BAŞAR, Midrabi Cihangir DOĞAN

OKUL MÜDÜRLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Tansel YAZICIOĞLU

SORU ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN BİLİŞSEL VE ÜSTBİLİŞSEL STRATEJİLERİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK VE KAVRAMSAL ANLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ

Sedat KARAÇAM, Ümit GÜRSEL

SOSYAL AĞ SİTELERİ: ERGENLER, RİSKLER VE TEHDİTLERDEN KORUNMA STRATEJİLERİ

Filiz ELMALI

AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN, MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Yılmaz SARIER

SIRALI LOJİSTİK REGRESYON VE POLY-SIBTEST YÖNTEMLERİ İLE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNUN BELİRLENMESİ

Gözde SIRGANCI, Mehtap ÇAKAN

ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİYE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE UYGULANAN TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİNİN ETKİLİLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Çiğdem TÜRKER, İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU, Fatma OCAK