OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKULA UYUM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Öz Bu araştırmanın amacı,  okulöncesi dönemde okula uyum sürecindeuygulanan stratejiler ve karşılaşılan sorunlar hakkında öğretmen görüşlerininincelemektir. Ayrıca okula uyum sürecinde devlet okullarında uygulananstratejiler ile özel okullarda uygulanan stratejiler arasında farklılık olup olmadığıda belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçdoğrultusunda; nitel araştırma yöntemlerinden tipik durum çalışması yoluylagerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu beşi devlet kurumunda, beşiözel kurumda görev yapan 10 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmayarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerokula uyum süreci ile ilgili en çok “güven kazanma” etkinlikleri yaptıklarıbelirtmişlerdir. Öğretmenlerin çoğu uyum sürecinde en önemli unsurun ilgiçekici etkinlikler ve tanışma etkinlikleri yapmak olduğunu ifade etmişlerdir.Uyum sürecinde yaşanan sorunlar ile ilgili soruya, öğretmenler en çok ailefaktörünün etkili olduğu ifade etmişlerdir. Devlet kurumlarında en çok aşırıkoruyucu-hoşgörülü aile tutumuyla karşılaşılırken, özel kurumlar da ise aşırıkoruyucu aile tutumu ile birlikte kararsız aile tutumuna da sık rastlanmıştır.

Kaynakça

Altıntaş, İ. (2009). Ayrılma anksiyetesi tanısı alan çocukların ebeveynlerinin mizaç ve karakter özellikleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Başal, H. A. (2013). Okul öncesi eğitime giriş. Bursa: Ekin Yayınları

Başaran, S., Gökmen, B. ve Akdağ, B. (2014). Okul öncesi eğitimde okula uyum sürecinde öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(2), 197-223.

Bee, H. (1995). The developing child. 7th Ed. New York: Harper Collins College Publishers.

Berk, L. (2009). Child development. 8th Ed. USA: Pearson International Edition.

Bérubé, A., Ruel, J., April, J. & Moreau, A. C. (2017). Family preparation for school entry and the role of transition practices. The Journal of Educational Research, 1-6.

Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, July, 513–531.

Caspe, M., Lopez, E. & Chattrabhuti, C. (2015). Four important things to know about the transition to school. Harvard Family Research Project. Retrieved 10.10. 2016 from http://www.hfrp.org/publications-resources/browse-our-publications/four-important-thingsresearch-tells-us-about-the-transition-to-school

Datar, A. (2006). Does delaying kindergarten entrance give children a head start? Economics of Education Review, 25(1), 43-62.

Demiriz, S ve Ulutaş, İ. (2003). 9-12 yaş çocuklarının kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 1(3) ,1-9.

Demirkaya, S. K. ve Abalı, O. (2012). Annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının okul öncesi dönem davranış sorunları ile ilişkisi. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 13(1), 67-74.

Dockett, S. & Perry, B. (2016). Okula geçiş algılar, beklentiler, deneyimler (Çev. N. Semra Erkan). Ankara: Nobel Yayıncılık 

Erdoğan, N. I. ve Şimşek, Z. C. (2014). Birinci sınıfa başlayan çocukların, velilerin ve öğretmenlerin okula uyumlarının incelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3 (2), 62-70.

Entwisle, D. R. & Alexander, K. L. (1998). Facilitating the transition to first grade: The nature of transition and research on factors affecting it. The Elementary School Journal, 98(4), 351-364.

Erermiş, S., Bellibaş, E., Özbaran, B., Büküşoğlu, N. D., Altintoprak, E., Bildik, T. ve Çetin, S. K. (2009). Ayrılma anksiyetesi bozukluğu olan okul öncesi yaş grubu çocukların annelerinin mizaç özellikleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 20(1), 14-21.

Gülay, H. (2011). 5-6 yaş grubu çocuklarda okula uyum ve akran ilişkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 36(36), 1-10.

Günindi, N. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarının sosyal uyum becerileri ile anne-babalarının empatik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaya, Ö. S. ve Akgün, E. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocukların okula uyum düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1311-1324.

Küçüködük, C. (2015). 3-5 yaş arasında ve anaokuluna giden çocuk annelerinin ayrılma kaygısı ve bağlanma biçimleri ile çocuğun davranışları ve ayrılma kaygısı arasındaki ilişki: bilişsel esnekliğin aracı rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Lauth, G. W., Heubeck, B. G. & Mackowiak, K. (2006). Observation of children with attention‐deficit hyperactivity (ADHD) problems in three natural classroom contexts. British Journal of Educational Psychology, 76(2), 385-404.

MEB (2013). 2013-2014 Eğitim öğretim yılı uyum programı ile ilgili valiliğe gönderilen yazı. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. http://tegm.meb.gov.tr/www/2013-2014-egitim-ogreyim-yili-okul-oncesi-ve-1sinif-icin-uyum-programi/icerik/133.

Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Ogelman, H. G., Önder, A., Seçer, Z. ve Erten, H. (2013). Anne tutumlarının 5-6 yas çocuklarının sosyal becerilerini ve okula uyumlarını yordayıcı etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29, 143-152.

Ogelman, H. G. ve Sarıkaya, H. E. (2013). Okul öncesi eğitimi almış çocukların akran ilişkileri değişkenlerinin 5 ve 6 yaşta incelenmesi: iki yıllık boylamsal çalışma. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1859-1871.

Öngider, N. (2013). Anne-baba ile okul öncesi çocuk arasındaki ilişki. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 5(4), 420-440.

Özgülük, G. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan tam ve yarım günlük eğitim programlarına göre 5-6 yaş grubu çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , İstanbul

Rapee, R., Edwards, S., Spence, S. & S. Kennedy (2010).The assessment of anxiety symptoms in preschool-aged childiren: the revised preschool anxiety scale. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 39(3), 400-409.

Rimm-Kaufman, S.E. & Pianta, R.C. (2000). An ecological perspective on the transition to kindergarten: a theoretical framework to guide empirical research. Journal of Applied Developmental Psychology, 21(5), 491–511.

Sarı, E. (2007). Anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların, annelerinin çocuk yetiştirme tutumlarının, çocuğun sosyal uyum ve becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sturge-Apple, M. L., Davies P.T., Winter, M. A., Cummings E. M. & Schermerhorn, A. (2008). Interparental conflict and children’s school adjustment: the explanatory role of children’s internal representations of interparental and parent–child relationships. Developmental Psychology, 44 (6), 1678-1690.

Uysal, H., Aydos, E. H. ve Akman, B. (2016). Okul öncesi dönem çocuklarının sınıfa uyumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(3), 617-645.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 6. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yoleri, S. (2014). The relationship between temperament, gender, and behavioural problems in preschool children. South African Journal of Education, 34(2), 01-18.

Wortham, S.C. (2002). Early childhood curriculum: developmental bases for learning and teaching. 3rd Ed. USA: Pearson Education.

136811 36111

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

2018 FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE FEN TEKNOLOJİ MATEMATİK MÜHENDİSLİK (STEM) ENTEGRASYONU

Mehmet BAHAR, Dündar YENER, Mustafa YILMAZ, Hayrettin EMEN, Fatma GÜRER

AKADEMİK DİNLEME BECERİSİ YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Sevilay YILDIZ

MATEMATİK TARİHİNİN ORTAOKUL MATEMATİK DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ

Nazan MERSİN, Soner DURMUŞ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TARİHSEL BİLGİYE YÖNELİK NESNELLİK VE GERÇEKLİK ALGILARI

Ersin TOPÇU, Cemil ÖZTÜRK

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN TÜREV TANIMIYLA İLGİLİ YORUMLARI VE TÜREVE YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR

Muhammet DORUK, Murat DURAN, Abdullah KAPLAN

AĞIR DÜZEYDE YETERSİZLİĞE SAHİP ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN ÇOCUKLARININ BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN, Nesime Kübra TERZİOĞLU

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Tahsin FIRAT, Duygu KOÇAK

GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Ceylan AYDOĞDU, Asuman ŞAHAN, K. Alparslan ERDEM

ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE İNCELENMESİ

Sedef ÇELİK, Ümit KUL, Selcen ÇALIK UZUN

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE İNTERNET BAĞIMLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR, Sıddık DOĞRULUK