Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Bu çalışmada ‘Starkrimson Deliciou’s elma çeşidinde hasattan önce farklı zamanlarda AVG (Aminoethoksivinilglisin), MeJA (Metil jasmonat)ve AVG+MeJA uygulamalarının hasat önü dökümü ve meyve kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada 300 mg/L AVG dozları hasattan 1, 2 ve 3 hafta önce, 7.5 mM MeJA dozları ise hasattan 2, 3 ve 4 hafta önce ağaçlara pülverizatörü yardımıyla ağaçlara uygulanmıştır. Bununla birlikte hasattan 1, 2 ve 3 hafta önce AVG + hasattan 2, 3 ve 4 hafta önce MeJA birlikte olacak şekilde ağaçlara uygulanmıştır. Çalışmada, kümülatif döküm yüzdesi kontrol uygulamasına göre hasattan 1 hafta önce AVG, hasattan 2 hafta önce AVG + 3 hafta önce MeJA ve hasattan 2 hafta önce AVG uygulamalarında önemli derecede azalmıştır. Bununla birlikte hasattan 1 hafta önce AVG (%7.73) ve hasattan 2 hafta önce AVG + 3 hafta önce MeJA (% 8.74) hem kontrol (% 15.60) hem de diğer AVG, MeJA ve AVG + MeJA (% 11.60- % 33.33) ile karşılaştırıldığında kümülatif döküm oranı önemli düzeyde azalttığı saptanmıştır. Araştırmada toplam verim değerleri incelendiğinde en düşük verim hasattan 3hafta önce AVG + 4 hafta önce MeJA uygulamasında belirlenmiş, en yüksek verim ise hasattan 2 hafta önce AVG uygulamasında elde edilmiştir. Meyve eni, meyve boyu ve meyve ağırlığı kontrol uygulamasına göre önemli düzeyde artmıştır. Meyve boyutları en düşük kontrol uygulamasında belirlenmiş, en yüksek hasattan 2 hafta önce MeJA uygulamasında saptanmıştır. Uygulamada meyve eti sertliğin en düşük değeri hasattan 1 hafta önce AVG uygulamasında belirlenirken, en yüksek değeri hasattan 2 hafta önce MeJA uygulamasında belirlenmiştir. Meyve eti sertliğinde hasattan 2, 3 ve 4 hafta önce MeJA uygulamaları (22.60 - 27.91) iken, diğer tüm uygulamalarda (14.96 – 18.64) daha düşük değerler elde edilmiştir. Araştırmada toplam fenolik madde ve toplam antioksidan kapasitesi kontrole göre diğer tüm uygulamalarda önemli derecede arttığı saptanmıştır. Meyve üst kabuk rengi bakımından uygulamalar arasında istatistiki olarak önemli bir fark saptanmamıştır.

___

Ağlar, E. & Öztürk, B. (2018). Hasat öncesi metil jasmonat uygulamalarının soğukta muhafaza süresince fuji elmasının meyve kalitesi üzerine etkisi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 4(1), 13–19. doi:10.24180/ijaws.366304

Akgül, H. (2005). Meyve çeşit kataloğu. Eğirdir bahçe kültürleri araştırma enstitüsü Isparta.

Akgül, H., Kaçal, E., Öztürk, P.F., Özongun, Ş., Atasay, A. & Öztürk, G. (2011). Elma Kültür. Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Isparta.

Amarante, C.V.T., Anderson, S., Megguer, C.A., & Blum, L.E.B. (2002). Effect of Aminoethoxyviınilglycine (AVG) on Preharvest Fruit Drop And Maturity of Apples. Revista Brasileira De Fruticultura, 24: 661-664.

Anonim, (2017a). TÜİK, Tarım İstatistikleri Özeti, 20 Mart 2019 www.tuik.gov.tr

Anonim, (2017b). FAO, Statistical database, Accessed 20 Mart 2019. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC.

Butar, S. (2013). AVG (aminoethoxyvinilglycine)’ nin jersey mac elma çeşidinde hasat önü meyve dökümü, hasat zamanı ve meyve kalitesi üzerine etkileri. (Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Butar, S., Seferoğlu, G. & Çetinbaş, M. (2015). AVG uygulamalarının ‘Jersey Mac’ elma çeşidinde hasat önü meyve dökümü, hasat zamanı ile meyve verim ve kalitesine etkileri.Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 107-124.

Dilmaçünal, T. (2009). Organik ve Konvensiyonel Tarım Koşullarında Yetiştirilen Bazı Elma Çeşitlerinin Normal Ve Kontrollü Atmosferde Depolanması. (Doktora Tezi,Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Fan, X., Mattheis, J. P., Fellman, J. K. C. & Patterson, M. E. (1997). Changes in jasmonic acid concentration during early development of apple fruit. Physiology Plant, 101, 328–332.doi.org/10.1111/j.1399-3054.1997.tb01004.x

Fan, X., Mattheis, J. P. & Fellman, J. K. C. (1998). A role for jasmonates in climacteric fruit ripening. Planta, 204, 444–449.doi:10.1007/s004250050278

Karaçalı, İ., 2009. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza Ve Pazarlanması. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 494., Bornova, P. 486, İzmir.

Khan, A. S. & Singh, Z. (2007). Methyl jasmonate promotes fruit ripening and improves fruit quality in japanese plum. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 82, 695–706. doi.org/10.1080/14620316.2007.11512293.

Kılıç, K. (2013). Hasat Öncesi Uygulanan AVG' nin Bazı Kiraz Çeşitlerinde Meyve Olgunlaşması ve Kalite Üzerine Etkileri.(Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Kim, I. S., Choi, C. D., Lee, H. J. & Byun, J. K. (2004). Effect of aminoethoxyvinylglycine on preharvest drop, fruit quality of ‘mibaekdo’ peaches. Proceedings of the 9th International Symposium on Plant Growth Bioregulators. 2004, Seoul, Korea. 173-178.

Koda, Y. (1992). The role of jasmonic acid and related compounds in the regulation of plant development. International Review of Cytology, 135, 155–199.

Kondo, S., Tsukada, N., Niimi Y. & Seto, H. (2001).Interactions between jasmonates and abscisic acid in apple fruit, and stimulative effect of jasmonates on anthocyanin accumulation. Journal of the Japanese Society for Horticultural Science, 70, 546–552. doi.org/10.2503/jjshs.70.546.

Küçüker, E., Öztürk, B., Özkan, Y. & Yıldız, K. (2015).‘Monreo’ şeftali çeşidinde aminoetoksivinilglisin (AVG) ve naftalen asetik asit’in (NAA) hasat önü dökümü ve meyve kalitesi üzerine etkileri.Iğdır üniversitesi fen bilimleri enstitüsü dergisi, 5(2), 9-15.

Olias, J.M., Sanz, L.C., Rios, J. J. & Perez, A. G. (1992).Inhibitory effect of methyl jasmonate on the volatile ester-forming enzyme system in ‘Golden Delicious’ apple peel. Journal of plant growth regulation, 12, 163–167.doi: 10.1021/jf00014a020

Öztürk, B., Özkan, Y., Yıldız, K., Çekiç, Ç. & Kılıç, K. (2012). Red chief elma çeşidinde aminoethoxyvinylglycine’nin (avg) ve naftelen asetik asitin (naa) hasat önü döküm ve meyve kalitesi üzerine etkisi. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 27 (3), 120-126.http://dx.doi.org/10.7161/anajas.2012.273.120.

Öztürk, B., Küçüker, E., Saraçoğlu, O., Yıldız, K. & Özkan, Y. (2013). ‘0900 Ziraat’ International Mesopotamia Agriculture Congress, 22-25 September, Diyarbakır, 614-619. Bioregulators in Fruit. Fullerton, California, USA. 727, 519-526.

Öztürk, B., Özkan, Y., Yıldız, K., Öztürk, A., Kılıç, K., Uçar, M., Karakaya, M. & Karakaya, O. (2014). The Role of Pre-Harvest Aminoethoxyvinylglycine Treatments on Fruit Quality of Braeburn Apple During Cold Storage.

Öztürk, B., Özkan, Y., Kılıç, K., Uçar, M., Karakaya, O. & Karakaya, M. (2015). Braeburn elmasının (Malus domestica Borkh.) Hasat önü dökümü ve meyve kalitesi üzerine hasat öncesi bitki gelişim düzenleyici uygulamalarının etkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 32 (1), 68-76.

Petri, J. L., Leite, G. B., Argenta L. C. & Basso, C. (2006). Ripening delay and fruit drop control in ‘ımperial gala’ and ‘suprema’ (‘fuji sport’) apples by applying AVG (aminoethoxyvinylglycine). Proceedings of the Xth International Syposium on Plant

Phan-Thien, K. Y., Wargo, J. M., Mitchell, L.W., Collet, M. G. & Rath, A. C. (2004). Delay in ripening of gala and pink land apples in aminoethoxyvinylglycine. AustralianJournal of Experimental Agriculture, 44, 807-812. doi.org/10.1071/EA03136Rohwer, C. L. & Erwin, J. E. (2008). Horticultural applications of jasmonates. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 83(3), 283–304. doi.org/10.1080/14620316.2008.11512381.

Rudell, D. R. & Fellman, J. K. (2005). Preharvest application of mehyl jasmonate to ‘fuji’ apples enhances red coloration and affect fruit size, splitting and bitter pit incidence.Horticultural Science, 40 (6), 1760-1762. doi.org/10.21273/HORTSCI.40.6.1760.

Rudell, D. R., Mattinson, D. S., Mattheis, J. P., Wyllie, S. G. & Fellman, J. K. (2002). Investigations of aroma volatile biosynthesis under anoxic conditions and in different tissues of ‘redchief delicious’ apple fruit (Malus domestica Borkh.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 2627–2632. doi.org/10.1021/jf011152w.

Saraçoğlu. O., Öztürk, B.E., Altuntaş, E., Yıldız, K., Özkan, Y. (2013). Effect of methyl jasmonate treatments on the bioactive compounds and physicochemical quality of ‘Fuji’ apples Ciencia e Investigación Agraria, 40(1), 201-211.http://dx.doi.org/10.7764/rcia.v40i1.465Sevinç, S. (2016). Hasat öncesi putresin ve aminoetoksi-vinilglisin uygulamalarının ‘Angeleno’ erik çeşidinde meyve kalitesi üzerine etkisi.(Yüksek Lisans Tezi Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü)

Silverman, F. P., Petracek, P. D., Noll, M. R. & Warrior, P. (2004). Aminoethoxyvinylglicine effects on late-season apple fruit maturation. Plant Growth Regulation, 43, 153–161.

Stampar, F., Veberic, R., Zadravec, P., Hudina, M., Usenik, V., Solar, A. Osterc, G. (2002). Yield And Fruit Quality of Apples Cv. ‘Jonagold’ Under Hail Protection Nets. Gartenbauwissenschaft, 67, 205–210.

Ünsal, Y. E. &Yıldırım, A.N.(2017). Scarlet spur elma çeşidinde aminoethoksivinilglisin (AVG) uygulamalarının hasat önü dökümü ve meyve kalitesi üzerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(2),55-65.

Venburg, G. D., Hopkins, R., Retamales, J., Lopez, J., Hansen, J., Clarke, G. G., Schröder, M., Rath, A. C. (2008). Recent Developments in AVG Research. Acta Horticulture, 796: 43-50.

Yoo, W., Kang, I., Kweon, H., Kim, M., Kim, D., Lee, D. & Byun, J. (2006). Usage Potentiality Of Starch Pattern İndex At Aminoethoxyvinylglycine Treatment To Prevent Preharvest Drop İn 'Tsugaru' Apple Fruits. Korean Journal of Horticultural Science & Technology, 24 (1), 64-69.

Wang S. Y., Zheng W., (2005). Preharvest Application Of Methyl Jasmonate İncreases Fruit Quality And Antioxidant Capacity İn Raspberries. International journal of food science and technology, 40, 187–195.https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2004.00930.x.

Ward, D. L. (2004). Factors Affecting Preharvest Fruit Drop Of Apple. (Doctoral dissertation, Virginia Tech).

Whale, S.K., Singh, Z., Behboudian, M.H., Janes, J., Dhaliwal, S.S. 2008. Fruit Quality in ‘Cripp’s Pink’ Apple, Especially Colour, as Affected by 51 Preharvest Sprays of Aminoethoxyvinlglycine and Ethephon. Scientia Horticulturae, 115:342-351.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sduzfd622881, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {15}, number = {1}, pages = {41 - 55}, title = {Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Sincan, Tanju and Yıldırım, Adnan Nurhan and Çelik, Civan and Bayar, Berna} }
APA Sincan, T. , Yıldırım, A. N. , Çelik, C. & Bayar, B. (2020). Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri . Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 41-55 .
MLA Sincan, T. , Yıldırım, A. N. , Çelik, C. , Bayar, B. "Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri" . Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2020 ): 41-55 <
Chicago Sincan, T. , Yıldırım, A. N. , Çelik, C. , Bayar, B. "Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri". Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2020 ): 41-55
RIS TY - JOUR T1 - Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri AU - Tanju Sincan , Adnan Nurhan Yıldırım , Civan Çelik , Berna Bayar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 55 VL - 15 IS - 1 SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri %A Tanju Sincan , Adnan Nurhan Yıldırım , Civan Çelik , Berna Bayar %T Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri %D 2020 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Sincan, Tanju , Yıldırım, Adnan Nurhan , Çelik, Civan , Bayar, Berna . "Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri". Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 1 (Haziran 2020): 41-55 .
AMA Sincan T. , Yıldırım A. N. , Çelik C. , Bayar B. Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. ZFD. 2020; 15(1): 41-55.
Vancouver Sincan T. , Yıldırım A. N. , Çelik C. , Bayar B. Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 15(1): 41-55.
IEEE T. Sincan , A. N. Yıldırım , C. Çelik ve B. Bayar , "Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri", Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 15, sayı. 1, ss. 41-55, Haz. 2020
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.4b1.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sera Koşullarında Biber Üzerinde Tetranychus urticae Koch Mücadelesinde Avcı Akar Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot ve Bifenazate’in Kullanımı

Recep AY, Murat YAVUZER

Starkrimson Delicious Elma Çeşidinde Metil Jasmonat(Meja) ve Aminoethoksivinilglisin(AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri

Tanju SİNCAN, Adnan Nurhan YILDIRIM, Civan ÇELİK, Berna BAYAR

Hayvancılıkta Chernoff Yüzleri Uygulaması

Emine ÇETİN TEKE, Özgür KOŞKAN, Hayati KÖKNAROĞLU

Farklı Uygulamaların M9 Anacının Gelişimi Üzerine Etkileri

İlknur ESKİMEZ, Kerem MERTOĞLU, Mehmet POLAT, Nazan KORKMAZ

Acetamipridin Bombus (Bombus terrestris L.) Arılarında Kuluçka Gelişimi Üzerine Etkisi

İsmail Yaşhan BULUŞ, Asiye UZUN, Ozan DEMİRÖZER, Ayhan GÖSTERİT

Bitkilerde Giberellik Asit Hormonunun Sentezi, Sinyal İletimi ve Tuz Stresi Altındaki Etkileri

Burcu SEÇKİN DİNLER, Hatice ÇETİNKAYA

Tarımsal Üretimde Kullanılan Sulama Sularının Elektriksel İletkenliğinin (EC) Uzaysal Değişkenlik Analizi: Dalaman-Muğla Örneği

Namık Kemal SÖNMEZ, Sahriye SÖNMEZ, Hasan Rasit TURKKAN, Resul ALTIN, Mesut ÇOŞLU

Erikte (cv. Angeleno) Fitokimyasal Kompozisyon ve Anti-mikrobiyal Aktivite Özellikleri Üzerine Rakımın Etkisi

Kerem MERTOĞLU, Aysel GÜLBANDILAR, İbrahim BULDUK

Domateste Kullanılan Farklı Anaçların Bitki Büyümesi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Hakan AKTAŞ