Yüksek Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Programları Giriş Sınavlarındaki Akademik Öz Yeterliklerine İlişkin Görüşleri: Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Örneği

Lisansüstü öğrencilerin akademik öz yeterlik inançlarını, lisansüstüne giriş için yapılan birtakım değerlendirmeler başka bir deyişle sınavlarla başlayan; bilimsel araştırma, veri toplama, çözümleme, akademik yazma, akademik çalışmalarda bulunma gibi farklı bileşenlerden oluşan uzun bir değişkenler zincirinin etkilediği söylenebilir. Bu çalışmada lisansüstünün ilk basamağı olan yüksek lisans öğrencileri için akademik öz yeterlik inançlarını etkileyen değişkenler sürecinin en başında gelen lisansüstüne giriş sınavları ele alınmıştır. Bu çalışmada lisansüstü öğrencilerin lisansüstü programlara giriş sınavı olan ALES, dil sınavları, bilim sınavı ve mülakat üzerine akademik öz yeterliklerine yönelik görüşleri incelenmiştir. Bu araştırma Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, dördü Çocuk Gelişimi, ikisi Hemşirelik ve üçü Halk Sağlığı Bölümü’nün yüksek lisans programlarında öğrenim gören, 23-30 yaş arası, sekiz kadın ve bir erkek toplam dokuz yüksek lisans öğrencisiyle yürütülmüştür. Çalışmada, bulgular durum çalışmasıyla nitel olarak sunulmuştur. Veri analizi için içerik analizi adımları kullanılmıştır. Veriler, kırk dakika içerisinde dört açık uçlu araştırma sorusu ile yazılı olarak toplanmıştır ve zihin haritaları ile sunulmuştur. Öğrencilerin ALES sınavında zaman yönetiminde, yabancı dil sınavlarında çeşitli soru türlerini yapabilmede, bilim sınavı ve mülakat konuları hakkında yeterli bilgiye sahip olmada akademik öz yeterlik inançlarının yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

The Opinions of the Graduate Students on their Academic Self Efficacy in Entrance Exams to Graduate Programs: Case of Kırklareli University, Institute of Health Sciences

It can be said that a long chain of variables, such as scientific research, data collection, analysis, academic writing, and academic studies, which begins with exams for entrance to postgraduate programs, effects academic self-efficacy beliefs of postgraduate students. In this study, for the postgraduate students who are the first step of the master program, the entrance exams which are the most important variables that affect academic self-efficacy beliefs, are examined. In other words, the opinions about academic self-efficacy of postgraduate students on ALES, language exams, science exams and interviews, which are the entrance examinations for postgraduate programs are examined. This research is carried out in Kirklareli University Institute of Health Sciences in the 2016-2017 academic year in fall, four of which are in the Department of Child Development, two in Nursing and three master students in Public Health. Between the ages of 23-30, eight women and one male as a total of nine master students were employed. In the study, the findings were presented qualitatively by the case study. Content analysis steps were used for data analysis. The data were collected in four written open-ended research questions in forty minutes by writing and presented with mind maps. It was found that students have the belief that they have inadequate academic self-efficacy about time management in ALES exam, for various question types in foreign language exams, about the field in science and interview exams.

Kaynakça

Abdioğlu, C., & Çevik, M. (2017). Ales’in akademik ve idari personel görüşlerine göre değerlendirilmesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 719-732.

Adeyemo, D. A. (2007). Moderating influence of emotional intelligence on the link between academic self-efficacy and achievement of university students. Journal of Psychology and Developing Societies, doi:10.1177/097133360701900204.

Akbaş, A., & Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının Fen öğretimi özyeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.

Akbay, S. E., & Gizir, C. A. (2010). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik Erteleme davranışı: Akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-78.

Akyüz, B., Kesen, M., & Oğrak, A. (2016). Örgütsel güven ve akademik özyeterlik algısının genel sinizm ve etik dışı davranışlara etkisi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 85-106.

Arıcı, H. (1997). Bilim insanı yetiştirme: Lisansüstü eğitim ve sorunları (Sosyal bilimler alanında). Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,10(19), 87-115.

Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının özyeterlik inançları. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 235-252.

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.). (1994). Encyclopedia of human behavior (Vol. 4, pp. 71-81). New York, USA: Academic Press.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, USA: Freeman. Bandura, A., & Adams, N. E. (1977). Analysis of self-efficacy theory of behavioral change. Cognitive Therapy and Research. New York, USA: Springer.

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V. & Pastorelli, C. (1996). Multifaceted impact of self-efficacy beliefs on academic functioning. Child Development, 67(3), 1206-1222.

Başfırıncı, Ç. (2008). Bir pazarlama iletişim medyası olarak web ortamında içerik analizi yapmanın güçlükleri ve olası çözüm önerileri. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitü Dergisi, 19(61), 52–71.

Bülbül, T. (2003). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyelerinin lisansüstü öğretime öğrenci seçme sürecine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1), 167-174.

Chemers, M. M., Hu, L., & Garcia, B. F. (2001). Academic self- efficacy and first-year College student performance and adjustment. Journal of Educational Psychology, 93(1), 55-64.

Çetin, B. (2007). What is measured with student selection interview: A conjoint analysis study. World Applied Sciences Journal, 2(5), 470-475.

Doğan, N., Koyuncu, İ., Gökdemir, P. & Kahveci, M. (2016). Öğrencilerin eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü programlarına kabul durumlarının yordanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 114-131.

Doğan, Y., & Tuncer, M. (2017). Üst-Bilişsel farkındalık, öz-yeterlik algısı ve yabancı dilde akademik başarı arasındaki ilişkiler. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 15(30), 51-67.

Elias, S. M., & Loomis, R. J. (2000). Using an academic self-efficacy scale to address university major persistence. Journal of College Student Development, 41(4), 450-454.

Ekici, G. (2009). Biyoloji özyeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 111-124.

Eroğlu, O., Yıldırım, Y., & Şahan, H. (2017). Spor bilimleri fakültesindeki öğrencilerin akademik öz-yeterlik ve akademik güdülenme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Akdeniz Üniversitesi örneği. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 38-47.

Göçer, A. (2013). The assessment of the perception of the academic self efficacy of Turkish education graduate students, Educational Research and Reviews, 8(11), 740-746.

Gömleksiz, M. N., & Et, S. Z. (2013). Öğretmen adaylarının lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin metaforik algıları. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu (10-11 Mayıs 2013), Sakarya Üniversitesi. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 145-151.

Güngör-Önlen, B., & Öngel, V. (2018). Türkiye’de sağlık yöneticiliği eğitimi ve yüksek lisans öğrencilerinin öz değerlendirmeleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, Geybulla Ramazanoğlu Özel Sayısı, 887-903. Retrieved from http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/ sites/352/files/yil-2018-cilt-23-sayi-geybulla-ramazanoglu- yazi14-19072018.pdf

Güzel, H. (2017). Lise öğrencilerinin akademik özyeterlik inanç düzeylerinin internet kullanımı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. INES Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(11), 225-245.

Kandemir, M. (2010). Akademik erteleme davranışını açıklayıcı bir model (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karakütük, K., Aydın, A., Abalı, G. & Yıldırım, S. (2008). Lisansüstü öğretimin sorunları konusunda Ankara’daki üniversitelerin lisansüstü enstitü yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 42-53.

Kayahan-Karakul, A. & Karakütük, K. (2014). Lisansüstü öğretime öğrenci seçiminde kullanılan ölçütlere ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 179-200.

Koğar, H. & Sayın, A. (2014). Yüksek lisans programına girişte öğrencilerin sınıflandırılma doğruluğunun incelenmesi: Gazi Üniversitesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(1), 171-186.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2016, 20 Nisan). Resmi Gazete (Sayı: 29690). Retrieved from http://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-16.htm Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A source book of new methods. London, UK: SAGE Publications.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook. Qualitative data Analysis. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications.

Oğuz, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik inançları. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2), 15-28. Oğuz, E., & Karakaya, İ. (2009). Lisansüstü eğitim programlarının değerlendirilmesi: Ondokuz Mayıs Üniversitesi örneği. 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler. A. Çakır-İlhan, M. Artar, & H. H. Aksoy (Eds). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları, (pp. 193-204), Ankara

Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(11), 323-343.

Özgül, F., & Diker, G. (2017). Lisansüstü eğitim adaylarının akademik öz-yeterlik ve güdülenmelerinin incelenmesi: Cumhuriyet Üniversitesi örneği. Journal of Human Sciences, 14(2), 2129- 2139.

Özsüer, S., İnal, G., Uyanık, Ö. & Ergün, M. (2011). Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 113-125.

Patton, M. Q. (1997). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury park, CA: SAGE Publications.

Sarıoğlu, G. (2013). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans araştırmalarında İngilizce’nin yeri. Bir durum çalışması: İngiliz edebiyatı okumalarının Türk edebiyatı araştırmalarına katkısı. VI. Ulusal Lisansüstü eğitim-öğretim Sempozyumu Bildiriler. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları, No: 6, (p.202), Sakarya

Sevinç, B. (2001). Türkiye’de lisansüstü eğitim uygulamaları, sorunlar ve öneriler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34(2), 125-137.

Şeker, S. S. (2017). Müzik eğitimi bölümü öğretmen adaylarının akademik güdülenme ve akademik öz-Yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1465-1484.

Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.

Yalnız, A. (2014). Akademik özyeterlik: Olumlu ve olumsuz duygulanımın yordayıcı rolü. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 95-101.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8th ed.). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

58093