Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin sorunlarının onların bakış açıları ile ortaya konulması ve çözüm önerilerinin ayrıntılı olarak saptanmasıdır. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni çerçevesinde tasarlanan araştırmanın katılımcılarını, Ankara’nın çeşitli üniversitelerinde okumakta olan 17 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, katılımcılar üniversitede ekonomik, akademik, uyum sağlama ve sosyal konularda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların sorunların yarattığı sonuçlar olarak ‘psikolojik sonuçları’, ‘akademik başarıda düşüşü’ ve ‘okul terkini’ ifade ettikleri görülmektedir. Katılımcıların çözüm önerileri arasında üst yönetimin, öğretim üyelerinin ve ailenin desteğinin önemli olduğuna ilişkin görüşler yer almaktadır. Araştırma sonuçları ilgili literatür ile ilişkili olarak tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.

Problems of University Students and Suggestions for Solutions

The aim of this study is to reveal the problems of university students from their point of view and to determine the solution proposals in detail. The present study, which is designed within the framework of qualitative research methodology and case study pattern, consists of 17 university students studying at various universities in Ankara. Research data were analyzed using content analysis. As a result of the research, participants stated that they had problems in economic, academic, adaptation and social issues at the university. The participants’ views on the results of the problems indicate “psychological consequences”, “decrease in academic achievement”, and “drop out of the school”. Among the participants’ suggestions for a solution, there are some opinions that top management, teaching staff, and support of family are important. The results of the research are discussed concerning the related literature and some suggestions are presented.

Kaynakça

Bülbül, T., & Acar-Güvendir, M. (2014). Üniversite birinci sınıf öğrencilerinin yükseköğretim yaşamına uyum düzeylerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 397- 418.

Demirbilek, M. (2012). Yurtlarda kalan öğrencilerin arkadaşlık ilişkileri, arkadaşlık ilişkileriyle bağlantılı sorunları ve çözümüne yönelik bir model denemesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 1-24.

Erdem, A. R. (2013). Bilgi toplumunda üniversitenin değişen rolleri ve görevleri. Yükseköğretim Dergisi, 3(2),109-120.

Erkan, S., Özbay, Y., Cihangir-Çankaya, Z., & Terzi, Ş. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım alma gönüllükleri. Eğitim ve Bilim, 37(164), 94-107.

Filiz, Z., & Çemrek, F. (2007). Üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının uygunluk analizi ile incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 207-224.

Kacur, M., & Atak, M. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: Erciyes Üniversitesi örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 273-297.

Korkmaz, A. (2000). Yükseköğretim gençliğinin problemleri. Mili Eğitim Dergisi, 145, 41-45. Retrieved from dhgm.meb.gov.tr/ yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/145/korkmaz.htm

Şahin, İ., Şahin-Fırat, N., Zoraloğlu, Y. R., & Açıkgöz, K. (2009). Üniversite öğrencilerinin sorunları. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 1435-1449.

Topkaya, N., & Meydan, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin problem yaşadıkları alanlar, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-37.

Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 543-559.

Ünver, G., Talu-Bümen, N., & Başbay, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans derslerine öğretim elemanı bakışı: Ege Üniversitesi örneği. Eğitim ve Bilim Dergisi,155(35), 63-77

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8th ed.). Ankara: Seçkin.

Yurdakul, B. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının sosyal bilişsel bağlamda bilgiyi oluşturmaya katkısı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 39-67.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

1.6b544

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Performans Değerlendirmeye İlişkin Akademisyen Görüşleri

Ömer YILMAZ, Salih Paşa MEMİŞOĞLU

Yükseköğretim Hazırlık Sınıfı Dil Eğitmeni İstihdamına Yönelik Eleştirel Bir Söylem

Nesrin ÖZTÜRK

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bölümünde Yayınlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

İrem ERDEM AYDIN, Sümeyye KAYA, Seher İŞKOL, Ahmet İŞCAN

The Effect of “Communication Skills Course” Given to Faculty of Medicine on Face Recognition Test

Mehmet ÜZEL, Zennure ADIGÜZEL ŞAHİN, Selman DEMİRCİ, Gözde GÜLTEKİN, Özlem Serpil ÇAKMAKKAYA, Fatma Güler KAHRAMAN YILDIRIM

Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesinin Fiziksel Ortamı Hakkında Görüşleri

Dürdane LAFCI TOR, Cennet ENGİN DEMİR

Üniversite Öğrencilerine ve Yılın Eğitimcisi Ödüllü Öğretim Üyelerine Göre İyi Üniversite Öğretmeninin Özellikleri

Serap EMİL

Türkiye’nin Ekonomik Gelişiminde Beşeri ve Teknolojik Yatırımlar: Araştırma ve Geliştirme Harcamaları, Öğrenci Bazında Yükseköğretim Harcamaları ve Mezun Kitlesi

Barış USLU

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Düzeyleri Demografik Faktörlere Göre Değişiyor mu?

Asiye GÖLPEK KARABABA

Yükseköğretimde Öğretim Programları Nasıl Değerlendirilmelidir? Dört Aşamalı Değerlendirme ve Farklar Modellerine Dayalı Tasarımlar

Elif İLHAN, Nurdan KALAYCI

Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Arzu DONAT, Belda BİLGİÇ, Aslı ESKİOCAK, Didem KOŞAR