Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education: A Phenomenological Research

Kalkınma sürecinde, yüksek nitelikli insan gücüne büyük gereksinim duyulmaktadır. Gereksinim duyulan bu insan gücünün yetiştirilmesinde ise başarılı ve nitelikli bir lisansüstü eğitim, özellikle de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemlidir. Bu nedenlerden dolayı lisansüstü eğitime gereken önemin verilip, alandaki sorunların da çözülmesi gerekmektedir (Sevinç, 2001). Bu araştırmada, eğitim bilimleri enstitüsünde lisansüstü eğitim gören bireylerin yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel yöntem ve olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesi enstitüsünde farklı bölüm ve anabilim dallarında lisansüstü eğitim gören, katılımcılar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın başlıca bulgularından elde edilen sonuçlara göre; öğrenciler yabancı dil ve ALES sorunu, çalıştıkları kurumlardan izin alamama sorunu, tez danışmanı ile iletişim sorunu ve tez yazma sürecinin yoruculuğu sorunu konularında görüşlerini dile getirmişlerdir. Sonuç bölümünde, lisansüstü eğitimde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Öğrencilerin Lisansüstü Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Olgu Bilim Araştırması

High-quality manpower is needed greatly in development process. A successful and qualified postgraduate education is rather important for especially underdeveloped and developing countries in order to raise this manpower that is highly needed. Due to these reasons, there is a need for giving importance to postgraduate education and solving the problems in the field (Sevinç, 2001). In this study, it is aimed to determine the problems that the individuals studying postgraduate education at Institute of Education Sciences encounter and to offer solutions concerning the problems encountered. In this study, qualitative research method and phenomenological research was used. The participants studied postgraduate education in different majors and departments in the Institute of Education Sciences at a state university Data of the study was collected with semi-structured interview schedule designed by the researchers. The data collected in the study were analyzed by content analysis technique. The study findings revealed that postgraduate students had mainly problems of foreign language and Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam (ALES), problems of getting permission from their institution or school, communication problem with thesis supervisor and problem of toilsomeness of thesis writing process. In the conclusion section, recommendations regarding the problems encountered by students in postgraduate education are made.

Kaynakça

Ağıralioğlu, N. (2013). Türkiye'de lisansüstü öğretim, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(1), 1-9.

Altunışık, T. (2002). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. Basım.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Başer, Narlı, S., & Günhan, B. (2005). Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarında yaşanan sorunlar ve önerileri. Dokuz Eylül Üniversitesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (Özel Sayı 1, Lisansüstü Eğitim), 129-135.

Berg, B. L. (1998). Qualitative research methods for the social sciences (3rd ed.). Boston: Allyn&Bacon.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Çoruk, A., Çağatay, Ş. M., & Öztürk, H. (2016). Lisansüstü eğitimde kayıt ve devam sorunları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 165-178.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage. İbiş, E. (2014). Lisansüstü eğitimin sorunları. Yükseköğretim Dergisi, 4(3), 117-123.

Karakütük, K. (2002). Lisansüstü öğretimin sorunları, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7(1), 65-75.

Karakütük, K., Aydın, A., Abalı, G., & Yıldırım, S. (2008). Lisansüstü öğretimin sorunları konusunda Ankara'daki üniversitelerin lisansüstü enstitü yöneticilerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(147), 42-53.

Nayır, F. (2011). Eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan müfettiş, okul yöneticisi ve öğretmenlerin sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(2), 199-222.

Odom,S. L., Brantlinger, E., Gersten, R., Horner, R. H., Thomson, B.,& Harris, K. R. (2005). Research in special education: Scientific methods and evidence-based practices, Exceptional Children, 71(2), 195-200.

Oğuz, A. (2004). Bilgi çağında yükseköğretim programları. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:164.

Oluk, S., & Çolak, F. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışan lisansüstü öğrencilerin karşılaştıkları bazı sorunlar. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (Özel Sayı 1, Lisansüstü Eğitim), 141-144.

Özmen, Z. M., & Güç Aydın, F. (2013). Doktora eğitimi ile ilgili yaşanan zorluklar ve baş etme stratejileri: durum çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(3), 214-219.

Özmenteş, G., & Özmenteş, S. (2005). Buca Eğitim Fakültesi müzik eğitimi anabilim dalı yüksek lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitimden beklentileri ve yüksek lisans programı İle ilgili görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (Özel Sayı 1, Lisansüstü Eğitim), 247-255.

Sayan, Y., & Aksu, H. H. (2005). Akademik personel olmadan lisansüstü eğitim yapan bireylerin karşılaştıkları sorunlar üzerine nitel çalışma: Dokuz Eylül Üniversitesi-Balıkesir Üniversitesi durum belirlemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (Özel Sayı 1, Lisansüstü Eğitim), 59-66.

Sevinç, B. (2001). Türkiye'de lisansüstü eğitim uygulamaları, sorunlar ve uygulamalar. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 25-40.

Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. London: SAGE publication.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Basım). Ankara: Seçkin Yayınları.

Kaynak Göster