Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin Beceriler ve Yetkinlikler Algıları - Bilgi Toplumuna Doğru

Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri kullanımının iş çevresinin resmi sınırlarından, e-devlet ve e-ticaret oluşumları başta olmak üzere, günlük özel yaşantımıza yoğun olarak girmesi ile birlikte Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS)'nin önemi yadsınamaz duruma gelmiştir. Önceleri bir ders olarak okutulan YBS artık üniversitelerde başlı başına disiplinler arası bir akademik program olarak açılmaya başlanmıştır. Akademi ve meslek kuruluşlarının belirlediği YBS eğitim standartları ile kazandırılması gereken beceriler ve yetkinlikler önerilerinin yanı sıra öğrencilerin kendi algıları da önemlidir. Bu çalışmanın amacı; bilgi toplumuna doğru hızlı gelişim sürecinde YBS bölümlerinde okuyan öğrencilerin eğitim, meslek ve kişisel yaşamlarında önemli algıladıkları beceriler ve yetkinlikleri araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi sosyal medyada bulunan YBS gruplarına üye olan öğrencilerdir. Çevrimiçi uygulanan bir sormaca ile toplanan nicel veriler analiz edilmiştir. Sonuçta, öğrencilerin öncelikle bilişim teknik becerileri ve yetkinlikleri çok önemli olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. İkincil düzeyde ise; küresel çalışma, çoklu kültür, sosyal sorumluluk, sivil farkındalık, fırsat eşitliği, cinsiyet ve çevre duyarlılığı gibi bilgi toplumuna geçiş için gereken ilgi alanları gelmektedir.

Management Information Systems Students' Perception of Skills and Competencies - Towards Knowledge Based Community

The increasing usage of Information and Communication Technologies in official borders of our business lives, starting from e-government and e-commerce applications, spreading towards our daily personal lives has made it difficult to ignore the importance of Management Information Systems (MIS). MIS, initially taught as a course in different disciplines, has now started to develop as a standalone interdisciplinary academic program in higher education. Besides curriculum standards suggestions and necessary skills and competencies for MIS education identified by academic and professional organizations, students' perceptions in these topics are also important. Thus while developing towards knowledge based community, the aim of this research is to identify MIS students' perceptions of essential skills and competencies in their educational, proffesional and personal lives. The sample group of this study are the students that are a member of social media MIS groups. The gathered quantitative data has been analyzed by an online survey. As a result, it has been evident that students find that information technical skills and competencies are crucial. The skills required for transition to knowledge based community; global working, multicultural, social responsibility, civic awareness, equal opportunity, gender and environmental awareness comes later.

Kaynakça

Agora Avrupa II (2011). İş yerinde gerekli sosyal beceriler (soft skills). 2011-2013 - AGORA Europe II. Education and Culture. Lifelong Learning Programme. Retrieved from http://www. adam-europe.eu/prj/8574/prj/Trainingmodule%202%20 turkish_portrait.pdf

Akçamete, G. (2010). Türkiye'de Bologna süreci uygulamaları projesi 2009-2011 dönemi. Retrieved from https://bologna. yok.gov.tr/files/a75c9426ba988a21943899d925d61258.ppt

Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82.

Barakat, S., Yaghi, K. & Hamdan Z. (2011). MIS students perception of most wanted MIS job market skills. Computer and Information Science, 4(3), 33-42.

Bensghir, T. K. (2002). Türkiye'de yönetim bilişim sistemleri disiplininin gelişimi üzerine düşünceler. Amme İdaresi Dergisi, 35(1), 77-103.

Brooks, C. (2013). Tech professional skills. Retrieved from http://businessnewsdaily.com/4598-tec-professionalscommunication-skills.htm

Davis, D. C. & Woodward, B. (2009). An analysis of skills required of graduates of information systems program. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 2(2), 11-21.

Gorgone, J., Davis, G. B., Valacich, J. S., Topi, H., Feinstein, D. L. & Longenecker, H. E. (2003). IS 2002 model curriculum and guidelines for undergraduate degree programs in information systems. Communications of the Association for Information Systems, 11(1), 1-65. Retrieved from http://aisel.aisnet.org/ cais/vol11/iss1/1

Gümüştekin, G. E. (2004). İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri. Yönetim ve Ekonomi, 11(1), 125-141.

Hwang, B. W., Whinston, A. B. & Savenye, W. (1992). Management Information Systems curricula in the United States and the Republic of China: a comparative study. ACM SIGCSE Bulletin, 24(1), 113-122.

Khosrow-Pour M. (1999). Managing Information Technology Resources in Organizations in the Next Millenium. Hershey, United States: Idea Group.

Noll, C. L. & Wilkins, M. (2002). Critical skills of IS professionals: A model for curriculum development. Journal of Information Technology Education, 1(3), 143-154.

Özsağır, A. (2016). Bilgi Ekonomisi. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Piccoli G., Ahmad R., & Ives B. (2001). Web-based virtual learning environments: A research framework and a preliminary assessment of effectiveness in basic IT skills training. MIS Quarterly, 25(4), 401-426

Rosenthal, P., Dhariwal, K., & Whitehouse J. (2013). IS'15 - A model curriculum reflecting the emerging IS profession. 2013 Proceedings of the information systems educators conference. San Antonio, Texas, USA Retrieved from https:// pdfs.semanticscholar.org/3d23/101a5ab8bd2c238177e93ec2 826f376446b5.pdf

Topi, H.,Valacich, J. S., Wright, R. T., Kaiser, K. M., Nunamaker, J. F., Sipior, J. C. & de Vreede, G. J. (2010). IS 2010 Curriculum guidelines for undergraduate degree programs in ınformation systems. Association for computing machinery (ACM). Association for information systems (AIS). Retrieved from https://www.acm.org/education/curricula/IS%202010%20 ACM%20final.pdf

University Management Information Systems Student Survey. (2015). The Texas Higher Education Coordinating Board (THECB). Retrieved from http://www.thecb.state.tx.us/index. cfm?objectid=E3492FC2-9ED1-6068-9A687C86CA2507CB

Yarlıkaş, S. (2015). Yönetim bilişim sistemleri disiplininin Türkiye'deki mevcut durumu üzerine bir inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(2), 136-147.

Kaynak Göster