Atatürk'ün Eğitime Bakışı Üzerine Bir Çalışma

Atatürk'ün eğitim alanındaki görüşleri ve önerileri günümüzde halen geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle geçmişte eğitim alanında farkına varılan değerlerin canlandırılması, tarihten dersler çıkartılması; çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmasında atılacak adımlardan biri olmalıdır. Bu çalışmada, tarihi araştırma yöntemi kullanılarak, Atatürk'ün eğitim, öğretmenler ve ilköğretim hakkındaki görüşleri doğrultusunda eğitime bakış açısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Genel araştırma türlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılarak belirlenen durum tanımlanmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. Kaynak taraması sonucunda elde edilen veriler; "fen", "eğitimin insan yaşamındaki yeri", "Atatürk'ün eğitime verdiği önem", "Maarif Kongresi ve önemi", "Atatürk'ün fen bilimlerine bakışı" ve "Atatürk'ün görüşlerinde gençler ve öğretmenler" konu alanları ile sınırlandırılmıştır. Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda eğitimine yönelik öneriler sunulmuştur.

A Study on Atatürk's View on Education

Atatürk's opinions and suggestions on education still keep their validity. Therefore, reviving the values which were recognized in the past and taking lessons from history should be one of the steps to be taken in order to reach contemporary civilization level. In this study, by using history research method. Atatürk's opinions on education were tried to be determined with the guidance of his views about education ,teachers, and elementary education. The existing situation was attempted to be identified and expalained by using descriptive research method of general research types. The data obtained in the result of source scanning was limited to the following the subject fields; "science", "education's place in human life", "the importance of education for Atatürk", "the importance of Education Congress", "Atatürk's opininon on science", and "youth and teachers in Atatürk's views". Suggestions to education were presented in accordance with Atatürk's views.

Kaynakça

Adem, M. (2000). Atatürkçü Düşünce Işığında Eğitim Politikamız. Istanbul: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık.

Akyüz, Y. (1994). Atatürk'ün Türk Eğitim Tarihindeki Yeri. !. Uluslar arası Atatürk Sempozyumu (Açılış Konuşmaları- Bildiriler), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.

Akyüz, Y. (2009). Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000- M.S. 2009, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. (2016). Muallim/er Birliği Kongre Üyelerine. Retrieved from http://www.atam.gov.

tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/muallimler-birligi-kongresiuyelerine Ayhan, A. (1998). Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. yıldönümünde Atatürk, Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji Konferansı. Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, Gebze, Istanbul.

Aytaç, K. (1984). Gazi M. Kemal Atatürk Eğitim Politikası Üzerine Konuşmalar. Ankara Üniversitesi Yayını, Ankara.

Bağcı, M. (2014). TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Notu, Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Okulları, Ankara.

Başgöz, İ. (1995). Türkiye'nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk. T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/1754. Ankara: Yayımlar Daire Başkanlığı, Başbakanlık Basımevi,.

Baydar, M. (1981). Atatürk diyor ki. İstanbul: Varlık Yayınları. Burak, D. A. (2008). Atatürk'ün Eğitim Anlayışı ve Kıbrıslı Mehmet Efendi'nin Eğitimine Katkıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 623-636.

Bingöl, V. (1970). Atatürk'ün Milli Eğitimimiz/e ile İlgili Düşünce ve Buyruk/arı. Ankara: Türk Dil Kurumu.

Bruner, ]. (2009). Eğitim Süreci (çev. Öztürk T), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 302

Çepni, A., Ayas, A. P., Akdeniz, A. R., Özmen, H., Yiğit, N. Ayvacı, H. Ş. (2007). Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Çetin, P. S. (2007). İlköğretim I. Basamak Türkçe Ders Kitaplarındaki Atatürk ile ilgili Yazıların Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Çiftçi, A., Ergün, M., Ural, O., Turan, S., Taş, A., Şama, E., Şeren M., Taşdemir M., Taş S., Gelişli Y., Çeliköz N., Büyükalan S. (2003). Özdemir, M. Ç. (Ed). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Asil Yayıncılık.

Çoban, A. (2001). Atatürkçü Düşüncede Eğitim Sistemive Boyutları, Milli Eğitim Dergisi, (149). Retrieved from http://dhgm.meb. gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/149/coban.htm

Dağcı, H. (2008). Maarif Vekaleti'nin Kuruluşu ve Çağdaşlaşma Çabaları (1920-1938). Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Deniz, M. (2001). Milli Eğitim Şura/arının Tarihçesi ve Eğitim Politika/arma Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Doğan, H. (1981). Atatürk'ün İşlevsel Eğitim__Anlayışı. Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu, Ankara Universitesi Eğitim Fakültesi, Ankara. Retrieved from file:///C:/Users/user/ Down|oads/5673-35382-1-PB.pdf

Doğramacı, İ. (1985). Atatürk ve Eğitim, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1(3), 653-669

Dönmez, B., Ağaoğlu E., Özdemir, S., Çalık, T., Sezgin, F., Şirin, H., Kurt, T. (2007). Ozdemir, S. (Ed) Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı. (1980). Atatürk'ün Milli Eğitim Politikası. Ankara: Genelkurmay Basımevi.

Giritli, İ. (1987). Atatürk ve Gençlik. Ankara: T.C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Göyünç, N. (2002). İnsan Olarak Atatürk. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 169-175.

İnan, A. (1984). Atatürk Hakkında Hatiralar ve Belgeler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

İnan, M. R. (1983). Atatürk'ün Evrenselliği, önder Kişiliği, Eğitimci Kişiliği ve Amaçları. Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu. İzgi, Ö. (1984). Atatürk'ün Eğitim ve Üniversitelere Bakış Açısı, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1(1), 267-276

Karagözoğlu, G. (1994). Atatürk'ün Eğitim Savaşı. |. Uluslararası Atatürk Sempozyumu (Açılış Konuşmaları Bildiriler), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.

Kazdağlı, G. (1998). Atatürk ve Bilim, Ankara: Beyaz Yayınları. Kocatürk, U. (2007). Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri (3. Baskı). Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi.

Koçer, H. A. (1981). Türk eğitim tarihimizde Atatürk'ün yeri. Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu (9-10 Nisan 1981). (pp 59-69). Ankara: Ankara Universitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.

Lederman, N. G., Abd-EI-Khalick, F., Bell, R. L., &Schwartz, R. (2002). Views of nature of science questionnaire (VNOS): Toward valid and meaningful assessment of learners' conceptions of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 39(6), 497- 521.

McComas, W. F., Olson, J., K. (2000) International Science Education Standards documments. In McComas W. F. (Ed.) The nature of science in science education rationales and strategies. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Oğuzkan, A. F. (1995). Mustafa Necati Anma Toplantisı. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Ozankaya Ö. (1981). Retrieved from file:///C:/Users/user/ Downloads/5519-35450-3-PB.pdf

Özel, E. (2007). Atatürk Dönemi Türk Eğitim Politikaları. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Özkan, F. (2006). Atatürk'ün Laiklik Anlayışının Eğitim Sistemimizdeki Yansımaları (1919-1938). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Kütahya.

Senemoğlu, N. (2001). Atatürk ve Eğitim, Eğitim Dünyası Dergisi. Retrieved from www.herseyeğitim.com Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık.

Sevim, A., Tural, M. A. Öztoprak, i. (2006). Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri I-III. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.

Sönmez, V. (2008). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Şahinkesen, A. (1982). Atatürk'çü Düşünce Sisteminde Mesleki ve Teknik Eğitim, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 15(1), 407-416. Retrieved from http://derğiler.ankara.edu.tr/ dergiler/40/509/6268.pdf

Şengör, C. (2006). Cumhuriyet Bilim ve Eğitim Politikası ve HasanAli Yücel. Atatürk Döneminden Günümüze Cumhuriyetin Eğitim Felsefesi ve Uygulamaları Sempozyumu Bildirileri, Gazi Universitesi Rektörlüğü, Ankara.

Tezcan, M. (2000). Atatürk ve Eğitim Bilimleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Topçu, Ö. (2000). Atatürk ve Eğitim. Atatürk Haftası Armağanı. Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları.

Türk Dil Kurumu. (2016). Büyük Türkçe Sözlük. Retrieved from http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama =kelİme&ğuid=TDK.GTS.5710902597960052922737

Türkeş-Günay, u. (2003). ATATÜRK'ün Eğitim Alanındaki öneri ve Katkıları, Atatürk ve Atatürkçü Düşünce (Seçilmiş Makaleler).

Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları.

Yazıcı, A. G. (2002). Atatürk Düşüncesinde Gençlik ve Eğitim. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Yüksel, A.__(2008). Atatürk'ün Eğitimci Kişiliği. Yüksek Lisans Tezi. Dicle Universitesi, Diyarbakır

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

874210