Psikolojik Sermaye ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Hakkari Üniversitesi Örneği

Psikolojik Sermaye, her bir bileşeni oldukça köklü bir geçmişe sahip olan yeni bir kavramdır. Bu ifade örgütsel alanda ve işgören davranışlarını anlama noktasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kabul görmüştür. Çalışmamızda, akademisyenlerin psikolojik sermaye düzeyleri ile iş tatmini seviyeleri arasındaki ilişkinin demografik değişkenler aracılığıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 2008 yılında kurulmuş genç bir üniversite olan Hakkari Üniversitesinde görevli Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi,Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi 205 akademik personele basit tesadüfi örneklem yöntemi ile ulaşılmış, ancak 176 akademik personel anket doldurmuştur. Bu anketlerden ise 151 tanesi değerlendirilmeye uygun bulunmuştur. Çalışmanın verileri araştırmaya gönüllülük esasıyla katılan akademik personelle gerçekleştirilen anketlerden elde edilmiş ve bu veriler SPSS 23.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. p

A Study on Determining the Relationship Between Psychological Capital and Job Satisfaction: A Case of Hakkari University in Turkey

Psychological Capital is a new concept, with each component having a prolonged history. This concept related to the organizational field has been accepted for understanding the organization’s behaviour in our country as well as all over the world. Our study was aimed to examine the relationship between psychological capital and job satisfaction levels through demographic variables. Fieldwork has been conducted with valid 151 out of 176 surveys collected from 205 academic staff who are at such different titles as Professor, A/Prof. Assist. Prof., Lecturer and Research Assist. being works at Hakkari University, which was established in 2008. The data of the study were obtained from the surveys conducted with the voluntary academic staff, and these data were analyzed by using the SPSS 23.0 program. p

Kaynakça

Abbas, M., Raja, U., Darr, W. A., & Bouckenooghe, D. (2012). Combined effects of perceived politics and psychological capital on job satisfaction, turnover ıntentions, and performance. Journal of Management, 40(7), 1813-1830.

Akdemir, B., & Açan, A. M. (2017). Psikolojik sermaye ve iş tatmini ilişkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 8(2), 57-79.

Anderson, N., Ones, D. S., Sinangil, H. K., & Viswesvaran, C. (eds). (2001). Handbook of industrial, work & organizational psychology: V.1: Personnel Psychology. Sage.

Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F., & Mhatre, K. H. (2011). Meta-Analysis of the ımpact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human Resource Development Quarterly, 22(2).

Aziri, B. (2011). Job satisfaction: A literature review. Management Research & Practice, 3(4).

Atan, Ö., & Tunçer, A. (2019). Entelektüel sermayenin işletme performansına etkileri üzerine bir araştırma. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 2(1), 71-100.

Badran, M. A., & Youssef-Morgan, C. M. (2015). Psychological capital and job satisfaction in Egypt. Journal of Managerial Psychology, 30(3), 354-370.

Balay, R. (2014). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. (2.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Barak, M. E., Nissly, J. A., & Levin, A. (2001). Antecedents to retention and turnover among child welfare, social work, and other human service employees: What can we learn from past research? A Review and Metanalysis. Social Service Review, 88(4), 625-661.

Bandura, A. (2009). Cultivate Self Efficacy for Personal and Organizational Effectiveness. E. A. Locke içinde, Handbook of Principles of Oranizational Behavior, Second Edition, John Wiley ve Sons, Ltd., 179-200.

Benard, B. (1993). Fostering resiliency in kids. Educational Leadership, 51(3), 44-48.

Bissessar, C. S. (2014). An exploration of the relationship between teachers’ psychological capital and their collective self-esteem. Australian Journal of Teacher Education,39(9), 35-52.

Clarence, M., Viju P. D., & George, T. S. (2018). Influence of psychological capital on affective commitment among teachers: A reflective analysis. Research Review International Journal, 2018 (September, Special Issue), 60-64.

Connoly, K. M., & Myers, J. E. (2003). Wellness and mattering: The role of holistic factors in job satisfaction. Journal of Employment Counseling, 15(4), 152-160.

Cihangir, E. (2013) Kurumsal Performans Yönetiminde İnsan Kaynakları Boyutuna Bir Bakış, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, Summer, 7, 65-84.

Cucina, J., & Bowling, N., (2015). Robert Hoppock: Early job satisfaction and vocational guidance pioneer. The Industrial-Organizational Psychologist, 53(2), 109-116.

Çetin, F., & Varoğlu, A. K. (2015). Psikolojik sermaye, performans, ayrılma niyeti ve iş tatmini etkileşimi: Cinsiyetin düzenleyici rolü. İş ve İnsan Dergisi, 2(2), 105-113.

Davis, K. (1988). İşletmede İnsan Davranışı. (Çev. T. Somay , F. Akyar, C. Baysal, & S. Yalçın) İstanbul: İşletme Fakültesi Yayınları.

Durrah, O., Alhamoud, A., & Khan, K. (2016). Positive psychological capital and job performance: The mediating role of job satisfaction. International Scientific Researches Journal, 72(7), 214-225.

Henson, R. K. (2001). Teacher Self-Efficacy: Substantive Implications and Measurement Dilemmas. Annual Meeting of the Educational Research Exchange. Texax: Texas AveM University.

Keser, A. (2014). Çalışma Psikolojisi. (Dördüncü Baskı). Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.

Koçel, T. (2013). İşletme Yöneticiliği. (Onüçüncü Baskı). İstanbul: Beta Yayıncılık.

Köroğlu, Ö. (2012). İçsel ve dışsal iş doyum düzeyleri ile genel iş doyum düzeyi arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Turist rehberleri üzerinde bir araştırma. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(2), 275-289.

Kurt, N., & Demirbolat, A. O. (2018). Investigation of the relationship between psychological capital perception, psychological well-being and job satisfaction of teachers. Journal of Education and Learning, 8(1), 87-99.

Küçüközkan, Y. (2015). Liderlik ve motivasyon teorileri: Kuramsal bir çerçeve. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2), 85-116.

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 1297-1343). Chicago, IL: Rand McNally.

Lusczynska, A., Urte , S., & Ralf, S. (2005). The general self-efficacy scale: Multicultural validation studies. The Journal of Psychology, 139, 439-457.

Luthans, F. (2002a). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. Acad Manage Perspect, 16(1), 57-72.

Luthans, F. (2002b). The Need for and Meaning of Positive Organizational Behavior. Journal of Organizational Behavior, 23, 695-706.

Luthans, F., Luthans, K. W., & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and social capital. Business Horizons, 47(1), 45-50.

Luthans, F., Vogelgesang, G. R., & Lester, P. B. (2006). Developing the Psychological Capital of Resiliency. Human Resource Development Review, 1(5), 25-44.

Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological Capital: Developing the Human Competitive Edge. (First Edition). Oxford: Oxford University Press.

Luthans, F., Avolio, B., Avey, J., & Norman, S. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 55, 541–572.

Luthans, F., Youssef-Morgan, C. M., & Avolio, B. J. (2015). Psychological Capital and Beyond. NewYork, Amerika D.C.: Oxford University Press.

Masten, A. S. (2001). Ordinary Magic: Resilience Processes in Development. American Psychologist, 56(3), 227-238.

Masten, A. S., & Reed, M. G. J. (2002). Resilience İn Development. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (p. 74–88). Oxford University Press.

McNeese, S. D. (1997). The Influence of Manager Behavior on Nurses’ Job Satisfaction, Productivity, and Commitment. The Journal of Nursing Administration, 17(9), 47-55.

Merey, Z., Pişkin, M., Boysan, M., & Şehribanoğlu, S. (2013). Burnout among Turkish teachers: the Influence of sleep quality and job satisfaction. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 332-342.

Olorunsola, E. O. (2013). Job Satisfaction and its predictive measures on job satisfactıon of administrative staff in South West Nigeria Universities. European Scientific Journal, 9(23), 167- 174.

Özkalp, E., & Kırel, Ç. (2013). Örgütsel Davranış. (Altıncı Baskı). Bursa: Ekin Yayınevi.

Özkaya, O., Yakın, V., & Ekinci, T. (2008). Stres düzeylerinin çalışanların iş doyumu üzerine etkisi: Celal Bayar Üniversitesi çalışanları üzerine ampirik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 163-180.

Rehman, F., & Ali, A. (2018). Relationship between psychological capital and teachers’ job commitment. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 8(3),148-154.

Seligman, M. E. (1998). Learned Optimism:How to Change Your Mind and. New York.

Snyder, C. R. (1995). Conceptualizing, measuring, and nurturing hope. Journal of Counseling and Development, 73(3), 355-360.

Snyder, C. R., Harris, C., Anderson, J. R., Holleran, S. A., Irving, L. M., Sigmon, S. T., Yoshinobu, L., Gibb, J., Langelle, C., & Harney, P. (1991). The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 570–585.

Spector, P. E. (1996). Industrial and Organizational Psychology. (Sixth Edition). John Wiley ve Sons, Inc.

Spector, P. E. (1997). Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, And Consequences. Thousand Oaks, CA: Sage.

Stajkovic, A., & Luthans, F. (1998). Social cognitive theory and selfefficacy: Going Beyond traditional motivational and behavioral approaches. Organizational Dynamics, 4(26), 62-74.

Șeremet, M. (2016). Geographical education in Turkey: challenges and opportunities. Geography, 101(3), 146-155. https://doi. org/10.1080/00167487.2016.12093998

Vroom, V. (1964). Work and Motivation. Hoboken, New Jersey / US John Wiley ve Sons.

Wood, R., & Bandura, A. (1989). Impact of Conceptions of Ability on Self-Regulatory Mechanisms and Complex Decision Making. Journal of Personality and Social Psychology, 56(3), 407-415.

Weiss, D. J., Davis, R. W., England, G. W., & Lofquist, L. H. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minnesota Studies in Vocational Rehabilition. Wright, T. A. (2003). Positive Organizational Behavior: an Idea Whose Time Has Truly Come. Journal of Organizational Behavior, 4(24), 437-442.

Uysal, H. T., & Çatı, K. (2016). Yükseköğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Girişimci Üniversite Algılamalarında İş ve Örgüt Psikolojisinin Etkisi. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 6(1). 77-93.

Ülker, T. G., & Recepoğlu, E. (2013). Üniversite akademik personelinin psikolojik dayanıklılık ve yaşam doyumu arasındaki ilişki. Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 6(1), 205-213.

Yiğit, İ. (2015). Psikolojik sözleşme ihlal algısı ve iş tatmini ilişkisi: İstanbul Avrupa yakası endüstri meslek lisesi öğretmenleri üzerine bir araştırma. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 11, Sayı 43, DOI: 10.14783/od.v11i43.5000070105

Youssef, C. M. (2004). Resiliency development of organizations, leaders and employees: Multi-level theory building and individual-level, path-analytical empirical testing. A Dissertation. The University of Nebraska - Lincoln.

Yusoff, W. F. W., Kian, T. S., & Idris, M. T. M. (2013). Herzberg’s two factors theory on work motivation: Does its work for todays environment. Global Journal of Commerce and Management, 2(5), 18-22.

Zeynel, E. (2018). Akademisyenlerde Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler Üzerine Bire Araştırma. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 31(1), 454-482.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

59293

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Perceptions of Teacher Candidates About Rural Schools: Practicum and Student Teaching Programs

SEYİTHAN DEMİRDAĞ, Peter T. GOFF, Alyson TRESS

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Sözel-Sembolik Temsil Dönüşümlerinin ve Süreçte Yaptıkları Hataların İncelenmesi

Deniz EROĞLU, RAMAZAN GÜREL

Öğretmenlerin Kültürel Değerlere Duyarlı Pedagojiye İlişkin Görüşleri İle Kültürel Zekâları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İSHAK KOZİKOĞLU, Yusuf TOSUN

Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleği ile İlgili Düşünceleri ve Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki

YEŞİM CEYLANTEKİN, Dilek ÖCALAN

İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkelerinde Yükseköğretime Dayalı İnsan Kaynaklarının Analizi ve Planlanması

Remzi YILDIRIM

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları: Hacettepe Üniversitesi Örneği

Muhammet İbrahim AKYÜREK

Yükseköğretimde Öğrencinin Dersi ve Öğretim Elemanının Öğretim Performansını Değerlendirmesi: Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Örneklemi

Mustafa Zülküf ALTAN

Yurt Dışı Eğitim ve Mezuniyet Sonrası Yerleşim Tercihleri: Amerika Birleşik Devletleri’de Eğitim Alan T.C. Vatandaşlarının bir Analizi

Murat DEMİRCİ

Hemşirelik Öğrencilerinde Doğum ve Ebeveynliğe Hazırlık Dersinin Doğum Korkusu ve Travmatik Doğum Algısına Etkisi

Duygu Güleç ŞATIR

Birinci Sınıf Öğrencilerinin Endüstri Mühendisliği Mesleğine Yönelik Algıları

Seçkin POLAT, Özgür YANMAZ, Çiğdem KADAİFÇİ