Hemşirelik Öğrencilerinde Doğum ve Ebeveynliğe Hazırlık Dersinin Doğum Korkusu ve Travmatik Doğum Algısına Etkisi

Araştırma hemşirelik son sınıf öğrencilerinde “Doğum ve Ebeveynliğe Hazırlık” dersinin doğum korkusu ve travmatik doğum algısına etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma ön test son test desenli tek gruplu bir müdahale araştırmasıdır. Araştırmanın örneklemini İzmir’de bir üniversitenin hemşirelik bölümü 4. sınıfında öğrenim gören ve “Doğum ve Ebeveynliğe Hazırlık” dersini alan 62 kız öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri ‘Demografik Bilgi Formu, Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeği ve Travmatik Doğum Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Öğrencilere, dönem başında dersin ilk haftası veri toplama formları ile ön test uygulanmıştır. Bir dönem süresince araştırmacı tarafından haftada 2 saat, 16 hafta öğrencilerle ilgili ders işlenmiştir. Dönem sonunda öğrencilere veri toplama formları son test olarak tekrar uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin yaş ortalaması 22,3±0,7 olarak saptanmıştır. Öğrencilere kendi doğumlarını hangi yöntem ile yapmak istedikleri sorulduğunda % 67,7’si normal doğum, %21,1’i epidural anestezi ile normal doğum yapmak istediklerini belirtmiştir. Eğitim öncesi öğrencilerin “Gebelik Öncesi Doğum Korkusu” ölçek puan ortalaması 41,7±8,3, eğitim sonrası ise 37,7±9,4 olarak hesaplanmış ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Eğitim öncesi “Travmatik Doğum Algısı Ölçeği” puan ortalaması 70,2±22,6, eğitim sonrası ise 61,7±25,9 olarak hesaplanmış ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Araştırma doğum ve ebeveynliğe hazırlık dersinin öğrencilerin doğum korkularını travmatik doğum algılarını azalttığını ortaya koymuştur.

The Effect of Preparing for Birth and Parenting Course on Childbirth Fear and Traumatic Childbirth Perception in Nursing Students

This research was carried out to examine the effect of the “Preparing for Birth and Parenting” lesson on the fear of childbirth and traumatic birth perception in senior nursing students. The research is a single group intervention research with a pre- post test design. The sample of the study consisted of 62 female students who took the “Preparing for Childbirth and Parenting” lesson and studying in the 4th grade of a university nursing department. The data of the research were collected with the Demographic Information Form, Childbirth Fear – Prior to Pregnancy Scale and Scale of Traumatic Birth Perception. The students were pretested with data collection forms in the first week of the course at the beginning of the semester. During the semester, 2 hours a week, 16 weeks lessons with students were taught by the researcher. At the end of the semester, data collection forms were re-applied to the students as post-test. As a result of the research, the average age of the students was determined as 22.3±0.7. When the students were asked which method they would like to give their own births, 67.7% stated as a normal birth and 21.1% stated as a normal birth with epidural anesthesia. The mean score of the “Childbirth Fear – Prior to Pregnancy Scale” scale before training was calculated as 41.7±8.3 and 37.7 ± 9.4 after education, and the difference was found to be statistically significant. The mean scores of the “Traumatic Birth Perception Scale” before the the lesson was calculated as 70.2±22.6, and after the lesson was 61.7 ±25.9 and the difference was found to be statistically significant. The study revealed that the lesson of childbirth and parenting lesson reduces students’ fear of childbirth and traumatic birth perception.

Kaynakça

Aksu, H., & Özsoy, S. (2015). Ebelik ve hemşirelik öğrencilerinin doğum sekli tercihleri ve etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(1), 44-48.

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). 2013. (Committee opinion no. 559). Cesarean delivery on maternal request. Obstet Gynecol, 121(4), 904-7.

Aydoğdu, S.G.M., Uzun, B., & Özsoy, Ü. (2018). Ebelik öğrencilerinin normal vajinal doğum yapma konusundaki görüşleri. Androl Bul, 20, 78−84

Caughey, A. B. (2017). Evidence-based labor and delivery management: Can we safely reduce the cesarean rate?. Obstet Gynecol Clin North Am, 44(4), 523-33.

Çakmak, B., Arslan, S., & Nacar, M.C. (2014). Kadınları isteğe bağlı sezaryen konusundaki görüşleri. Fırat Tıp Dergisi, 9(3), 22-5.

Çiçek, Ö., & Mete, S. (2015). Sık karşılaşılan bir sorun: Doğum korkusu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8(4), 263-268.

Dencker, A., Nilsson, C., Begley, C, Jangsten, E., Mollberg, M., & Patel, H, et al. (2019). Causes and outcomes in studies of fear of childbirth: a systematic review. Women Birth, 32(2), 99-111.

Edmonds, J. K., Cwiertniewicz, T., & Stoll, K. (2015). Childbirth education prior to pregnancy? Survey findings of childbirth preferences and attitudes among young women. J Perinat Educ, 24(2),93-101

Gözükara, F., & Eroğlu, K. (2011). Sezaryen doğum artışını önlemenin bir yolu:“bir kez sezaryen hep sezaryen” yaklaşımı yerine sezaryen sonrası vajinal doğum ve hemşirenin rolleri. HUHEMFAD, 18(2), 89-100.

Hauck, Y. L., Stoll, K. H., Hall, W. A., & Downie, J. (2016). Association between childbirth attitudes and fear on birth preferences of a future generation of Australian parents. Women Birth, 29(6), 511-17.

İsbir, G. G., Inci, F., Önal, H., & Yıldız, P. D. (2016). The effects of antenatal education on fear of childbirth, maternal self-efficacy and post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms following childbirth: an experimental study. Appl Nurs Res, 32, 227-232.

Kadıoğlu, M., & Şahin, N. (2019). Üniversite öğrencilerinin doğum şekline yönelik görüşleri, tercihleri ve etkileyen faktörler. KASHED, 5(2), 43-69.

Kapısız, Ö., Karaca, A., Özkan, F. S, & Savaş, H. G. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin doğum algısı. D Ü Sağlık Bil Enst Derg, 7(3), 156- 60.

Karabulutlu, Ö. (2012). Kadınların doğum şekli tercihlerini etkileyen faktörler. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20(3), 210-218

Karaca, P. P., & Koyuncu G. R. (2015). Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda okuyan öğrencilerin doğum şekli tercihlerine yönelik düşüncelerinin belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 3(1), 1-8.

Kordi, M., Bakhshi, M., Masoudi, S., & Esmaily, H. (2017). Effect of a childbirth psychoeducation program on the level of fear of childbirth in primigravid women. Evidence Based Care, 7(3), 26-34.

Masoumi, S. Z., Kazemi, F., Oshvandi, K., Jalali, M., EsmaeiliVardanjani, A., & Rafiei, H. (2016). Effect of training preparation for childbirth on fear of Normal vaginal delivery and choosing the type of delivery among pregnant women in Hamadan, Iran: a randomized controlled trial. Journal of Family & Reproductive Health, 10(3), 115.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Caesarean sections. Erişim adresi:https://data. oecd.org/healthcare/caesarean-sections.htm (Erişim tarihi: 15.04.2020).

Sayın, N. C., Erzincan, S. G., & Çilingir, I. U. (2018) Sezaryen: kanıta dayalı bilgiler. Turkiye Klinikleri Gynecology Obstetrics-Special Topics, 11(1), 76-81.

Sheikh, M. S., Nelson, G., Wood, S. L., & Metcalfe, A. (2020). Surgical errors and complications following cesarean delivery in the United States. American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM, 2(1), 100071.

Soto-Vega, E., Casco, S., Chamizo, K., Flores Hernández, D., Landini, V., & Guillén-Florez, A. (2015). Rising trends of cesarean section worldwide: A systematic review. Obstet Gynecol Int J, 3(2), 00073.

Stoll, K., Hall, W., Janssen, P., & Carty, E. (2014). Why are young Canadians afraid of birth? A survey study of childbirth fear and birth preferences among Canadian University students. Midwifery, 30(2), 220-226.

Stoll, K., Hauck, Y., Downe, S., Edmonds, J., Gross, M. M., Malott, A., & Hall, W. A. (2016). Cross-cultural development and psychometric evaluation of a measure to assess fear of childbirth prior to pregnancy. Sexual & Reproductive HealthCare, 8, 49-54.

Subaşı, B. (2013). Doğum eğitiminin doğum kaygısı ve korkusu üzerine etkisi. Selcuk Med J, 29(4),165-167.

Tektaş, E., Bozkurt, G., Ergin, E., & Sezgin, S. (2018) Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin doğum şekli tercihleri ve etkileyen faktörler. Cukurova Medical Journal, 43(Ek 1), 63-9.

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) Temel Bulgular. 2018. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2019). Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye

Uçar, T., & Taşhan, S. T. (2018). Gebelik öncesi doğum korkusu ölçeğinin Türkçe uyarlaması: kadın ve erkeklerde geçerlik ve güvenirlik çalışması. ACU Sağlık Bil Derg, 9(3),289-96.

Weeks, F. H., Sadler, M., & Stoll, K. (2020). Preference for caesarean and attitudes toward birth in a Chilean sample of young adults. Women and Birth, 33(2), e159-e165.

World Health Organization (WHO). Statement on Caesarean Section Rates. April 2015 Erişim Adresi: https://www.who.int/ reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/ cs-statement/en/(Erişim tarihi: 25.03.2020)

Yalnız, H., Canan, F., Genç, R. E., Kuloğlu, M. M., & Geçici, Ö. (2016). Travmatik doğum algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Tıp Dergisi, 8(3), 81-88.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

1.6b549

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hemşirelik Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Akademik Başarı Durumları ve Etkileyen Faktörler

Özgül EROL, Serap ÜNSAR, Lale YACAN

Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Sözel-Sembolik Temsil Dönüşümlerinin ve Süreçte Yaptıkları Hataların İncelenmesi

Deniz EROĞLU, RAMAZAN GÜREL

Üniversite Sıralama Göstergelerinin Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile Sıralanması

Nuray TOSUNOĞLU, Ayşen APAYDIN

The Perceptions of Teacher Candidates About Rural Schools: Practicum and Student Teaching Programs

SEYİTHAN DEMİRDAĞ, Peter T. GOFF, Alyson TRESS

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Romantik İlişkilerindeki Duygusal Kıskançlık Düzeyleri ve Baş Etme Yöntemleri

NİHAN ALTAN SARIKAYA, Yasemin KOYUNOĞLU, Meral KAYA

Öğretmenlerin Kültürel Değerlere Duyarlı Pedagojiye İlişkin Görüşleri İle Kültürel Zekâları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İSHAK KOZİKOĞLU, Yusuf TOSUN

Dışlanma ve Umut Arasında: Suriyeli Yükseköğretim Öğrencilerinin Deneyimleri

Sümeyye Ayyüce ŞAHİN, Zafer ÇELİK

Yükseköğretimde Öğrencinin Dersi ve Öğretim Elemanının Öğretim Performansını Değerlendirmesi: Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Örneklemi

Mustafa Zülküf ALTAN

Students’ Opinions on the Peer Education Approach in Nursing Skill Training

Sevda KORKUT, Mürüvvet BAŞER

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin COVID-19 Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları: Derleme Çalışması

Aygül KISSAL, Sümeyye KAVİCİ, Fatih OKAN, Fatma AVŞAR