Motivasyon Kuramları Bağlamında Akademik Teşvik Ödeneği Uygulamasının Değerlendirilmesi

Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de uygulanan akademik teşvik ödeneği uygulamasının olası etkileri üzerine motivasyon kuramları bağlamında bir değerlendirme yapmak, ulaşılan sonuçlar ışığında geleceğe yönelik önerilerde bulunmaktır. Araştırmada, 14 Kasım 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6564 Kanun Numaralı "Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2016 yılından itibaren uygulamaya konulan "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği" ele alınarak seçilen motivasyon kuramları bağlamında öğretim elemanlarının görüşleri incelenmektedir. Araştırmada 'durum çalışması' yapılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden karşıt durum örnekleme ve maksimum çeşitlilik örnekleme teknikleri ile belirlenmiş olan akademik teşvik ödeneği alan ve almayan 10 öğretim elemanı ile görüşmeler yapılmıştır. Akademik teşvik uygulamasının kapsam-içerik kuramları açısından daha olumlu olduğu düşünülen uygulamalara sahipken, süreç kuramları ve güncel kuramlar açısından amaca ulaşmada etkisinin az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Alınacak birtakım dönütlerle uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi, daha fazla katılımcıyı kapsayan, farklı üniversite ve fakültelerde görev yapan akademisyenlerle yeni araştırmaların yapılması önerilmektedir.

The Evaluation of Academic Incentive Grant Application in the Context of Motivation Theories

The purpose of this research is to make an assessment on the possible impact of the academic incentive grant application in Turkey in the context of motivation theories, and to make recommendations for the future in the light of the results. In this research "Academic Incentive Grant Regulations" which is implemented since 2016, that makes amendments in the Law of Higher Education Staff and published in the Resmî Gazete, No. 6564, dated November 14, 2014 are examined in the context of the selected motivation theories. Case study was conducted in the study. Sampling was determined by contrast sampling, and maximum variation sampling methods and consist of 10 academic staff who receive or not academic incentive grant. According to the research results, although opinions which are related to context-content motivation theories are generally positive, opinions related to process and contemporary theories are generally negative. It is recommended that academic incentive grant should be revised and new research, which include more participants and is conducted with academics who are working in different universities and faculties should be conducted

Kaynakça

Azoulay, P., Graff Zivin, J. S., & Manso, G. (2011). Incentives and creativity: evidence from the academic life sciences. The RAND Journal of Economics, 42(3), 527-554.

Backes Gellner, U., & Schlinghoff, A. (2010). Career incentives and "publish or perish" in German and US universities. European Education, 42(3), 26-52.

Bonner, S. E., & Sprinkle, G. B. (2002). The effects of monetary incentives on effort and task performance: theories, evidence, and a framework for research. Accounting, Organizations and Society, 27(4), 303-345.

Deci, E. (1992). Commentary: on the nature and functions of motivation theories. Psychological Science, 3(3), 167-171.

Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40062779 Dönmez, B. (2013). Motivasyon. In Özdemir S. (Ed.) Eğitim yönetiminde kuram ve uygulama. (pp. 185-227). Ankara: Pegem akademi.

Ellemers, N., De Gilder, D., & Haslam, S. (2004). Motivating individuals and groups at work: a social identity perspective on leadership and group performance. The Academy of Management Review, 29(3), 459-478. Retrieved from http:// www.jstor.org/stable/20159054

Eren, E. (2011). Yönetim ve organizasyon: Çağdaş ve küresel yaklaşımlar. İstanbul: Beta.

Forest, V. (2008). Performance-related pay and work motivation: theoretical and empirical perspectives for the French civil service. International Review of Administrative Sciences, 74(2), 325-339.

Garbers, Y., & Konradt, U. (2014). The effect of financial incentives on performance: a quantitative review of individual and team-based financial incentives. Journal Of Occupational And Organizational Psychology, 87(1), 102-137.

Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16(2), 250-279.

Jenkins Jr, G. D., Mitra, A., Gupta, N., & Shaw, J. D. (1998). Are financial incentives related to performance? A metaanalytic review of empirical research. Journal of Applied Psychology, 83(5), 777.

Johnson, B., & Christensen, L. (2012). Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches. California: Sage.

Lau, C. M., & Roopnarain, K. (2014). The effects of nonfinancial and financial measures on employee motivation to participate in target setting. The British Accounting Review, 46(3), 228-247.

Luthans, F. (2005). Organizational behavior. McGraw-Hill International Edition.

Marsden, D., & Richardson, R. (1992). Motivation and performance related pay in the public sector: a case study of the Inland Revenue. Centre for Economic Performance, London School of Economics, Discussion Paper No. 75. Retrieved from http:// eprints.lse.ac.uk/3647/1/Motivation_and_performance_ related_pay_in_the_public_sector%28CEP%29.pdf

Ramlall, S. (2004). A review of employee motivation theories and their implications for employee retention within organizations.Journal of American Academy of Business,5(1/2), 52-63.

Resmî Gazete, (2014). Tarih: 14 Kasım 2014. Sayı: 29175. Kanun No: 6564. Yükseköğretim Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Retrieved from http://www. resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141114.pdf

Resmî Gazete, (2015). Tarih: 18 Aralık 2015. Sayı: 29566. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği (2015/8305 Karar Sayılı). Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/ eskiler/2015/12/20151218-4.pdf

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Örgütsel davranış. Erdem İ. (Çev. Ed.). Ankara: Nobel.

Robbins, S. P.,& Langton, N. (2005). Organizational behaviour. 11th Ed. Pearson Prentice Hall.

Terborg, J. R., & Miller, H. E. (1978). Motivation, behavior, and performance: a closer examination of goal setting and monetary incentives. Journal of Applied Psychology, 63(1), 29.

TÜBİTAK. (2015). 2015 Yılı UBYT Programı Uygulama Esasları. Retrieved from http://ulakbim.tubitak.gov.tr/tr/hizmetlerimiz/ ubyt-yayin-tesvik-programi

Vecchio, R. P. (1995). Organizational behavior. FL: The Dryden.

Kaynak Göster