Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin İş ve Meslek Hayatına Uyum Düzeylerinin İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin iş ve meslek hayatına uyum düzeylerinin incelenmesidir. Genel tarama deseninde yürütülen bu araştırmanın türü 'kesitsel tarama'dır. Araştırmanın örneklem grubunu, kolayda örnekleme yoluyla seçilen ve Muş Alparslan Üniversitesi eğitim fakültesinin altı farklı anabilim dalında öğrenim gören n=219 (%41.2) öğretmen adayı ile n=312 (%58.8) formasyon eğitimi öğrencisi olmak üzere n=531 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğrencilerin %54.8'i kadın (n=291); %45.2'si erkek (n=240) tir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 'iş ve meslek hayatına uyum ölçeği' kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Levene's test, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), eta kare (?2), Cohen's d ve Post-Hoc (Tukey ve Dunnett C) testleri kullanılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre, formasyon sertifika programı eğitimi öğrencilerinin iş ve meslek hayatına uyum düzeyleri eğitim fakültesi öğretmen adaylarına oranla daha yüksek bir düzeydedir. Ayrıca ölçeğin bütünü ve alt boyutları ile öğrencilerin cinsiyet, öğrencilik türü ve yaş aralıkları arasında birtakım manidar farklılıklar belirlenmiştir. Her iki öğrencilik türünde de erkek öğretmen adaylarının iş ve meslek hayatına uyum düzeyleri kadın öğretmen adaylarına oranla daha yüksek bir düzeydedir.

Examination of the Career and Work Adaptability Levels of Education Faculty Students and Pedagogical Formation Education Certificate Programme Students

The aim of this research is to examine the career and work adaptability levels of education faculty and pedagogical formation programme prospective teachers. General survey method design has been used in this study. The participants of research are 531 (291 female and 240 male) students studying in education faculty and pedagogical formation programme. The students from education faculty and pedagogical formation programme consist of n=219 (%41.2) and n=312 (%58.8) respectively. In this study, 'the career and work adaptability questionnaire' has been used as data collecting tool. Levene's test, t-Test, ANOVA, eta square (?2), Cohen's d and Post-Hoc (Tukey ve Dunnett C) analysis techniques have been applied in this study. Results have shown that career and work adaptability levels are higher for pedagogical formation programme prospective teachers than education faculty students and higher for male students than female students. Also, it is found that gender, program, and age differences have significant effects on prospective teachers' career and work adaptability levels.

Kaynakça

Akyüz, Y. (2011). Türk eğitim tarihi M.Ö. 1000 - M.S. 2011. (21. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Coetzee, M., Ferreira, N. & Potgieter, I. L. (2015). Assessing employability capacites and career adaptability in a sample of human resource professionals. SA Journal of Human Resource Management, 13(1), 1-9. Retrieved from http://www.sajhrm. co.za/index.php/sajhrm/article/viewFile/682/pdf

Duarte, M. E. (2004). The individual and the organisation: perspective in development. Psychologica (Extra Serie), 1, 549-557.

Ekinci, A. (2010). Aday öğretmenlerin iş başında yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 63-77.

Hirschi, A., Herrmann, A. & Keller, A. C. (2015). Career adaptivity, adaptability, and adapting: A conceptual and empirical investigation. Journal of Vocational Behavior, 87, 1-10.

Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.11.008 Hofstede, G., (1980). Culture's consequences: international differences in work-related values. London: Sage Publications. Johnston, C., Broonen, J. P., Stauffer, S., Hamtiaux, A., Pouyaud, J.,

Zecca, G., Houssemand, C. & Rossier, J. (2013). Validation of an adapted French form of the career adapt-abilities scale in four Francophone countries. Journal of Vocational Behavior, 83(1), 1-10. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j. jvb.2013.02.002

Kanten, S. (2012). Kariyer uyum yetenekleri ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 191-205.

Kaya, Ç., Akın, A., Sarıçam, H., & Uğur, E. (2014). Turkish version of the career and work adaptability questionnaire (CWAQ): Validity and reliability study. e-International Journal of Educational Research, 5(1), 76-87

Korkmaz, İ., Saban, A., & Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf ögretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 266-277.

Köroğlu, Ö. (2014). Meslek seçimi ile kişilik özelikleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi: Turizm rehberliği öğrencileri üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 137-157.

Nota L., Ginevra M. C., Soresi S. (2012). The career and work adaptability questionnaire (CWAQ): A first contribution to its validation. Journal of Adolescence, 35(6), 1557-1569. doi: 10.1016/j.adolescence.2012.06.004.

Öntaş, T. (2016). Özel öğretim kurumlarında mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin istihdamı ve ilk yıl deneyimleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(2), 195-208.

Özdemir, E. (2014). Tarama Yöntemi. In, Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Metin M. (Ed). (pp. 77-97). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Özoğlu, M. (2010). Türkiye'de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Seta Analiz Dergisi, 17, 1-40.

Polat, Ö. B. (2013). 1996 yılı ve sonrasında alan dışından sınıf öğretmeni olarak atanan öğretmenlerin mesleğe uyumu, verimliliği ve karşılaştıkları sorunlar (İstanbul ili - Sancaktepe örneği). Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sarı, M. H., & Altun, Y. (2015). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 213-226.

Savickas, M. L. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior,75(3), 239-250.

Savickas, M. L. (2011). Contracting careers: Actor, agent and author. Journal of Employment Counseling, 48(4), 179-181. DOI: 10.1002/j.2161-1920.2011.tb01109.x

Saygılı, E. (2009). Alan dışından sınıf öğretmeni olarak atanan öğretmenlerin mesleğe uyumu, verimi ve karşılaştığı sorunlar. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Malatya: Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi.

Teixeira, M. A .P., Bardagi M., Lassance M. M. C., Oliveira M. Z., &, Duarte M. E. (2012). Career adapt-abilities scale--Brazilian form: psychometric properties and relationships to personality. Journal of Vocational Behavior, 80, 680-685. doi:10.1016/j. jvb.2012.01.007.

Tien, H. L. S., Wang, Y. C., Chu, H. C., & Huang, T. L. (2012). Career Adapt-Abilities Scale - Taiwan Form: Psychometric properties and construct validity. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 744-747. DOI: 10.1016/j.jvb.2012.01.010

Toker Gökçe A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin adaylık dönemlerinde yaşadıkları mesleki sorunlar. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 137-156.

Türk Dil Kurumu. (2006). Retrieved from http://www.tdk.gov.tr/ Van Vianen, A.E.M., et al. (2012). Career adapt-abilities scale-- Netherlands form: Psychometric properties and relationships to ability, personality, and regulatory focus. Journal of Vocational Behavior. doi:10.1016/j.jvb.2012.01.002

Yıldırım, İ. & Vural, Ö. F. (2014). Türkiye'de öğretmen yetiştirme ve pedagojik formasyon sorunu. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 73-90.

Yücel, İ. & Polat, M. (2015). Career adapt-abilities scale (CAAS)- Turkey form psychometric properties and construct validity. International Journal of Economics, Commerce and Management, 5(3), 67-74.

Kaynak Göster