İngilizce Öğretmeni Adaylarının ve İngilizce Öğretmenlerinin Öğretim Yeterlilik Seviyelerinin Karşılaştırılması

İngilizcenin statüsüne ve kendi eğitim politikalarına göre ülkeler öğretmen eğitiminde farklı yöntemler uygulamaktadır. İngilizcenin yabancı dil olarak okutulduğu Türkiye ise eğitimsel akımlardaki değişikliklere ve uluslararası kabul görmüş standartlara uyum sağlamak amacıyla kendi öğretmen yeterliklerini oluşturmuştur. Bu çalışma, Türkiye'deki İngilizce öğretmeni adaylarının ve İngilizce öğretmenlerinin Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olan genel ve özel alan öğretmen yeterlikleri alanındaki yeterlik seviyelerini bulmayı ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmaya 366 İngilizce öğretmeni adayı ve 84 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Daha çok sayıda kişiye ulaşmak ve verinin genellenebilirliğini artırmak için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar iki farklı öz değerlendirme formunu içeren anketi doldurmuşlardır. Sonuçlar Türkiye'deki öğretmen eğitimi konusunda çarpıcı detaylar sunmaktadır, çünkü bulgular katılımcı İngilizce öğretmeni adaylarının büyük çoğunluğunun (n: 338, 92.3%) ve İngilizce öğretmenlerinin birçoğunun (n: 54, 64.3%) ulusal seviyede belirlenen ilgili yeterlikler hakkında bilgi sahibi olmadığını ve iki grup katılımcı arasında bazı farklılıklar olduğunu göstermiştir.

A Comparison of Pre-Service and In-Service English Teachers' Teaching Competency Levels

Countries employ different methods in educating teachers according to the status of English and their own educational policies. As a country where English is taught as a foreign language, Turkey has set its own teacher competencies in an attempt to respond to changes in educational moves and to be in harmony with internationally acknowledged standards. This study aims to find out and compare the competency levels of pre-service and in-service English teachers in Turkey in terms of the generic and field-specific teacher competencies set by Turkish Ministry of National Education. 366 pre-service and 84 in-service English teachers participated in this study. Quantitative research method was adopted to reach a large number of participants and to increase the generalizability of the findings. The participants completed a survey including two different self-assessment forms. The results offer striking insights into teacher education in Turkey. The findings show that a high majority of the pre-service participants (n: 338, 92.3%) and most of the in-service participants (n: 54, 64.3%) were uninformed about the related competencies set at national level. There were also some differences between the two groups of participants in terms of the related competencies.

Kaynakça

Aitken, R., & Harford, J. (2011). Induction needs of a group of teachers at different career stages in a school in the Republic of Ireland: Challenges and expectations. Teaching and Teacher Education, 27, 350-356.

Akpınar, K. D., & Mete, F. (2013). Domain of culture in foreign language teachers' competency: A comparison of Turkey and China. Journal of Educational Sciences Research, 3(2), 91-106. Retrieved from http://ebad-jesr.com/.

Bayrakcı, M. (2013). In-service teacher training in Japan and Turkey: A comparative analysis of institutions and practices. Australian Journal of Teacher Education, 34(1), 10-22.

Brown, H. D. (2004). Language assessment: Principles and classroom practices. The USA: Longman.

Cochran Smith, M. (2005). Teacher trainers as researchers: Multiple perspectives. Teaching and Teacher Education, 21, 219-225.

Cresswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. In Tashakkori A., & Teddlie C. (Eds.). Handbook of mixed methods in social and behavioral research. Thousands Oaks, CA: Sage.

Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. Quantitative, qualitative and mixed methodologies. New York: Oxford University Press.

Goldhaber, D., & Cowan, J. (2014). Excavating the teacher pipeline: Teacher preparation programs and teacher attrition. Journal of Teacher Education, 65(5), 449-462. DOI: 10.1177/0022487114542516.

Isıkoglu, N., Basturk, R. & Karaca, F. (2009). Assessing in-service teachers' instructional beliefs about student-centered education: A Turkish perspective. Teaching and Teacher Education, 25, 350-356.

Johnson, K. E. (2009). Second language teacher education: a sociocultural perspective. New York, NY: Routledge.Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Avrupa Birliği uyum sürecinde öğretmen yeterlilikleri. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kanat, A. (2014). An investigation of pre-service English language teachers' perceptions about their pedagogical content knowledge through their teaching practices. Unpublished master's thesis, Pamukkale University, The Institute of Educational Sciences, Denizli.

Kani, Z. G. (2011). A case study on the English language teacher trainees' perceptions about teacher competencies identified by Common European Framework (CEF) and European Language Portfolio (ELP). Unpublished master's thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University, Institute Of Social Sciences, Çanakkale.

Lantolf, J. P. (2000). Sociocultural theory and second language learning. Oxford: Oxford University Press.

O'Dwyer, J. B., & Atlı, H. H. (2014). A study of in-service teacher trainer roles, with implications for a curriculum for their professional development. European Journal of Teacher Education, 38(1), 4-20.

Okumuş, K. (2014). Using EPOSTL (European portfolio for student teachers of languages) to foster reflective teaching skills of pre-service teachers in Turkey. Unpublished master's thesis, Atatürk University, Institute of Educational Sciences, Erzurum.

Simon, S. E. (2013). Chaos of textures or 'tapisserie'? A model for creative teacher education curriculum design. Australian Journal of Teacher Education, 38(11), 87-102.

Turkish Higher Education Council (CoHE). (2006). Eğitim fakültelerinde uygulanacak yeni programlar hakkinda açiklama. Retrieved from http://www.yok.gov.tr/egitim/ogretmen/ aciklama_program.doc.

Kaynak Göster