Küreselleşmenin Türkiye’deki Yükseköğretim ve Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Etkileri

Finansal piyasalardaki gelişmeler ve uluslararası ticareti faaliyetlerin artmasıyla birlikte muhasebe eğitiminin küresel dünyaya uyum sağlamasına duyulan ihtiyaç küreselleşme ile beraber tetiklenmektedir. Bu çalışma, küreselleşmenin Türkiye’deki yükseköğretim işlevlerini ve muhasebe eğitimini nasıl etkilediğini açıklamaktadır. Ayrıca, çalışmanın amacı küreselleşmenin, yükseköğretim ve muhasebe eğitimine olan etkilerini odak grubu tekniği kullanarak SWOT analizi ile güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri oluşturarak mevcut durumu ortaya çıkarmaktır. İstanbul ilinde bulunan bir devlet, iki vakıf üniversitesinde ders vermekte olan toplamda 10 muhasebe ve finans öğretim üyesi ve görevlisi bir araya getirilerek, konu ile ilgili görüşler tartışılarak sekiz güçlü, beş zayıf, beş fırsat ve dört tehdit maddesi ortaya çıkmıştır.

The Effects of Globalization on Higher Education and Accounting Education in Turkey

Effects of globalization have become significantly apparent in every aspect. Along with globalization, the need for accounting education is being triggered by the development of financial markets and the elimination of barriers to trade. ftis study explains how some aspects of globalization affect higher education and accounting education in Turkey. Moreover, the aim of this study is to examine the effects of globalization on higher and accounting education by using focus group technique in order to perform a SWOT analysis to create strong sides, weak sides, opportunities, and threats. Ten accounting and finance instructors are brought together from one state and two foundation universities in Istanbul to discuss on the subject, and as a result, eight strong, five weak, five opportunity and four threat items emerged.

Kaynakça

Adeyemi, S. B., & Fagbemi, T. O. (2010). Audit Quality, Corporate Governance and Firm Characteristics in Nigeria. International Journal of Business and Management, 5(5), 169-179.

Akkutay, E. A. (2017). Yükseköğretimde Küreselleşme Ve Yansımaları. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-16.

Ball, R. (2016). Why we do international accounting research. Journal of International Accounting Research, 15(2), 1-6.

Breslauer, T., & Hazelkorn, E. (2016). Globalization Broadens Higher Education. International Educator, 25(4), 18-21.

Byers, P. Y., & Wilcox, J. R. (1988). Focus groups: An alternative method of gathering qualitative data in communication research. 74th Annual Meeting of the Speech Communication Association, New Orleans, LA.

Civan, M., & Yıldız, F. (2003). Globalleşme Sürecinden Muhasebe Meslek Eğitiminin Etkilenmesi. 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 16-19.

Çürük, T., & Doğan, Z. (2001). Muhasebe eğitiminin işletmelerin taleplerini karşılama düzeyi: Türkiye örneği. ODTÜ gelişme Dergisi, 28(3-4), 281-310.

Collins, A. (2016). Higher Education Globalization and Student Mobility: A Case Study of Comparision of Tourism and Hotel Management Schools. Conference Paper, CAUTHE 2016, 722.

Deloitte. (2018). Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Stan- dartları, (UFRS). Retrieved from https://www.deloitteacademy. com.tr/Seminars/11

Demir, B. (2012). Muhasebeye Yön Veren Gelişmeler ve Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitimine Yansımaları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 109-120.

Dyson, R. G. (2004). Strategic development and SWOT analysis at the University of Warwick. European journal of operational research, 152(3), 631-640.

Edmunds, H. (2000). The focus group research handbook. New York: McGraw-Hill. Ergüden, E., Kaya, C. T., & Sayar, A. Z. (2016). Muhasebe Egitiminin Yeniden Sekillendirilmesine Bütünsel Bir Bakis (A Holistic Look at Restructuring Accounting Education). Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2(1), 124-135.

Ezeani, N. S. (2012). The place of globalization on accounting education in Nigerian tertiary institutions. Singaporean Journal of Business Economics and Management Studies, 1(4), 46-55.

Foster, S., & Bolt-Lee, C. (2002). New competencies for accounting students. The CPA Journal, 72(1), 68-71.

Ghio, A., & Verona, R. (2015). Accounting harmonization in the BRIC countries: A common path? Accounting Forum, 39(2), 121-139.

Gibbs, A. (1997, Winter). Focus groups. Social Research Update (19). Retrieved from http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU19.html

Goss, J. D. & Leinbach, T. R. (1996). Focus groups as alternative research practice. Area, 28(2), 115–123.

Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi-kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karreman, G. H. (2002). Impact of globalisation on accountancy education: promoting educational exchange and facilitating educational development. International Accounting Standards Committee Foundation, Research Publication. London, UK.

Kaya, C. T. & Ökten, A. B. (2014). Kültür Olgusunun Muhasebe Hileleri Üzerindeki Etkisi. Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi, 7(2), pp. 63-80.

Kelly, E. (2014). The Effect of Globalization on Accounting Education. Retrieved from http://ezinearticles.com/?The-Effect-of- Globalization-on-Accounting-Education&id= 8448514

Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: introducing focus groups. British Medical Journal, 311, 299–302.

Köse, Y. (2005). The Effects of Globalization On Accounting Education: International Regulations And Recent Developments. 104-115. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/53032849. pdf

MacIntosh, J. (1981). Focus groups in distance nursing education. Journal of Advanced Nursing, 18(12), 1981–1985.

Meier, H. H., & Smith, D. D. (2016). Achieving Globalization of AACSB Accounting Programs with Faculty-Led Study Abroad Education. Accounting Education, 25(1), 35-56.

Morgan, D. L. (1997). Focus groups as qualitative research. California: SAGE.

Needles Jr, B. E. (2010). Accounting Education: The Impact of Globalization. Accounting Education: An International Journal, 19(6), 601-605.

Nelson, I. T., Bailey, J. A., & Nelson, A. T. (1998). Changing Accounting Education with Purpose: Market-Based Strategic Planning for Departments of Accounting. Issues in Accounting Education, 13(2), 301-326. Newman, F., Couturier, L., & Scurry, J. (2010). The Future of Higher Education: Rhetoric, Reality, and The Risks of The Market. United States: John Wiley & Sons. Özer, M. (2017). Türkiye’de Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Son On Beş Yılı. Journal of Higher Education & Science/ Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 7(2), 177-184.

Rocca, F. (2003). Study Notes an Uptick in Programs Taught in English at European Colleges. Retrieved from https://www. chronicle.com/article/Study-Notes-an-Uptick-in/110800

Shea, K., Turner, S., & Nerad, M. (2018). Globalization and Strategies for the Internationalization of Higher Education: A Comparative Study of Brazil and Australia. Retrived from http://www. sturneroliveira.com/uploads/1/1/9/3/119386023/edlps_594_ globalization_of_higher_education_final_paper.pdf

Shinn, S. (2009). Ready or not, here comes IFRS. BizEd Magazine, 8(4), 44-50. Retrieved from https://bized.aacsb.edu/ articles/2009/07/ready-or-not-here-comes-ifrs

Sikkema, S. E., & Sauerwein, J. A. (2015). Exploring Culture-Specific Learning Styles in Accounting Education. Journal of International Education in Business, 8(2), 78-91.

Spencer, K. (2003). Approaches to Learning and Contemporary Accounting Education. In Education in a Changing Environment Conference Proceedings.

Suljović, E., & Meta, M. (2017). The Effects of Globalization in Accounting Profession and Education with Emphasis on Management Accounting. Ekonomski Izazovi, 6(12), 32-45.

T. C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı. (2013). Avrupa Birliğinin tarihçesi. Retrieved from https://www.ab.gov. tr/_105.html

T. C. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK). (2016). Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar. Retrieved from http://www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/6727/ Tablo-3-Kamu-Yararını-İlgilendiren-Kuruluşlar-(KAYİK’ler)- (01.09.2016-İtibarıyla)

Terzi, A. (2010). Muhasebe Mesleği ve Rize’deki Meslek. Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Van der Wende, M. (2017). How do globalisation forces affect higher education systems? University Web News, 465. Retrieved from https://www.universityworldnews.com/post. php?story=20170620114312877

Varghese, N. V. (2018). Globalization and Cross-Border Mobility in Higher Education. Educational Access and Excellence, 1, 9-29.

Vincent-Lancrin, S., & Kärkkäinen, K. (2009). Globalization and Higher Education: What might the future bring? France: OECD Publishing. Retrieved from http://www.oecd.org/edu/ imhe/44302672.pdf, Erişim Tarihi: 1.02.2018.

Yılmaz, D. V. (2016). Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinde Uluslararasılaşma Süreci: Stratejik Planlar Üzerinden Bir Değerlendirme. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 21(4), 1191-1212.

Yükseköğretim Kurulu. (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi. Ankara: YÖK.

Yükseköğretim Kurulu. (2015). Yükseköğretim Kurulu Stratejik Planı 2016-2020. Ankara: YÖK.

United Nations. (2003). International accounting and reporting issues: 2003 Review. New York: United Nations.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

50165

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nursing Students’ Education Stress and Academic Achievement: The Impact of Three Different Education Methods

Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ, Sezer ER GÜNERİ, Hatice MERT, Elif ÜNSAL AVDAL, Yasemin TOKEM, Hatice YILDIRIM SARI

Üniversiteli Kadın Öğrencilerin Gözünden Kadının Güçlenmesi

Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ

Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi (2013-2018)

Şule Betül TOSUNTAŞ, Emrah EMİRTEKİN, İrfan SÜRAL

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Rukiye günseli YILDIRIM, Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA, Ahmet Murat ELLEZ, Sibel KARABEKMEZ, Ayşe Nur BULUT ÜNER

Do Individual Innovation Characteristics Affect Readiness Online Learning?

Yeliz SÜRME, Yağmur SEZER EFE, Özlem CEYHAN, Sevda KORKUT, Nuray CANER

A Critical Look at the Phenomenon of ‘A Mixed-Up Use of Turkish and English’ in English-Medium Instruction Universities in Turkey

Ali KARAKAŞ

Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal ve Entelektüel Aktiviteleri ile Akademik Başarı Durumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

Hatice KAHYAOĞLU SÜT, BURCU KÜÇÜKKAYA, Esra CUMUR, Ecem ÖZDEMİR

Küreselleşmenin Türkiye’deki Yükseköğretim ve Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Etkileri

Nida TÜREGÜN, Can Tansel KAYA

The Impact of Cyberhunt on Reading Comprehension Level in Foreign Language Teaching

Zeynep KUMKALE, Abdullah ADIGÜZEL

Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı

Leyla KAYA, Melek KALKAN