Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma

Yükseköğretim Kurulu (2018) vakıf yükseköğretim kurumlarının mevcut durumlarını akademik, mali ve idari açılarından değerlendiren bir rapor yayımlamıştır. Bu çalışmada Yükseköğretim Kurulu (2018) raporunda sunulan veriler kullanılarak vakıf üniversitelerinin URAP Türkiye (University Ranking by Academic Performance) akademik performansları ile raporda sunulan parametreler arasındaki ilişkiler üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma ile vakıf üniversitelerinin URAP akademik performans toplam puanları ile üniversitelerin öğrenci sayıları, öğrenci başına düşen; alan dağılımı (m2), kütüphane alanı (m2), basılı kitap sayısı, cari gider miktarı, tam bursluluk oranı ile Tübitak- Ardeb proje sayısı ve bütçeleri arasındaki ilişkiler incelenmektedir. Çalışmaya konu olan vakıf yükseköğretim kurum sayısı 76’dır. Çalışmada verilerin analizinde korelasyon analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışmada, vakıf üniversitelerinin akademik üretkenliklerini ortaya koyan URAP toplam puanları ile diğer parametreler arasındaki ilişkilere ait bulgular tartışılmaktadır. Ayrıca çalışmada vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik performanslarının ölçme ve değerlendirmelerine yönelik yeni yöntem ve yaklaşımlar önerilmektedir.

An Analytical Study on Academic Performances of Foundation Higher Education Institutions

fte Council of Higher Education (2018) has issued a report evaluating the current status of the foundation higher education institutions in terms of their academic, financial, and administrative aspects. In this study, by benefiting the data presented in the report of Higher Education Council (2018), it is emphasized the relations between the academic performance of URAP Turkey (University Ranking by Academic Performance) and the parameters presented in the report. fte study, also examines the relations between the total URAP academic performance scores of the foundation universities and the student nuımber of universities, area distribution (m2), library area (m2), number of printed books, current expenditure amount, full scholarship ratio, the number of Tubitak-Ardeb projects and budgets. fte number of foundation higher education institutions, which is the focus of this study is 76. fte correlation analysis method was used for analyzing the data. In conclusion, the findings of the relationship between URAP total scores and other parameters that reveal the academic performance of foundation universities are discussed in this study. In addition, new methods and approaches are recommended regarding the assessment and evaluation of the academic performance of foundation higher education institutions.

Kaynakça

Auranena, O., & Nieminen, M. (2010). University research funding and publication performance-an international comparison. Research Policy, 39, 822–834. doi:101016/jrespol201003003

Balyer, A., & Gündüz, Y. (2011). Türk yükseköğretim yönetim sisteminde YÖK ile yaşanan paradigmatik dönüşüm: Vakıf üniversiteleri çelişkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, 69- 84.

Çelik, Z. (2015). Türkiye’de vakıf üniversitelerinin mevcut durumu ve geleceği. İstanbul: İlmi Etütler Derneği.

Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci Ankara: Seçkin Yayımcılık.

Goodman, A. (1999). Higher education in the 21st century global change and national response. In Altbach, P. G, & Peterson,

P. M. (Eds). Boston Institute of International Education and Council on International Exchange of Scholars. Research Report, No 29. (pp. 1-12). Washington: IIE Books.

Hazelkorn, E. (2015). Rankings and the reshaping of higher education: The battle for world-class excellence (2nd ed). London: Palgrave Macmillan

Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım

Karasar, N. (2003). Araştırmalarda rapor hazırlama. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım Kesik, A. (2003). Yükseköğrenimde yeni bir finansman modeli önerisi: Bütünsel model Ankara: Maliye Bakanlığı APK Kurulu Yayını

McKenzie, K, & Schweitzer, R. (2001). Who succeeds at university? Factors predicting academic performance in first year australian university students Higher Education Research & Development, 20(1), 21-33 doi: 101080/07924360120043621

Neuman, W. L. (2012) Toplumsal araştırma yöntemleri: Nicel ve nitel yaklaşımlar (S. Özge, Çev.). İstanbul: Yayın Odası.

Ramsden, P. (1991). A performance indicator of teaching quality in higher education: The course experience questionnaire. Studies in Higher Education, 16(2), 129-150. doi: 101080/03075079112331382944

Shin, J. C., & Khem, B. M. (2013) Institutionalization of world-class university in global competition. Dordrecht: Springer.

Taylor, P., & Braddock, R. (2012) International university ranking systems and the idea of university excellence. Journal of Higher Education Policy and Management, 29(3), 245-260. doi: 101080/13600800701457855

University Ranking By Academic Performance (URAP). (2018). Retrieved from http://trurapcenterorg/2017/2017php

Van Raan, A. F. J. (2005). Fatal attraction: Conceptual and methodological problems in the ranking of universities in the global scientific communication system. Scientometrics, 62(1), 133-143. Waltman, L., & Calero-Medina, C. (2012). The Leiden ranking 2011/2012: Data collection, indicators and interpretation. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 63(12), 2419–2432. doi: 101002/asi22708

Yükseköğretim Kurumu (YÖK). (2018a). Retrieved from https:// istatistikyokgovtr/

Yükseköğretim Kurumu (YÖK). (2018b). Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Retrieved from https://wwwyokgovtr/Documents/Yayinlar/ Yayinlarimiz/vakif_yuksekogretim_2018pdf

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

52767

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme

Murat ARTSIN, Tuğçe DELİGÖZ

Nursing Students’ Education Stress and Academic Achievement: The Impact of Three Different Education Methods

Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ, Sezer ER GÜNERİ, Hatice MERT, Elif ÜNSAL AVDAL, Yasemin TOKEM, Hatice YILDIRIM SARI

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Rukiye günseli YILDIRIM, Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA, Ahmet Murat ELLEZ, Sibel KARABEKMEZ, Ayşe Nur BULUT ÜNER

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları

Çiğdem AKIN ARIKAN, Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ, Muharrem KOÇ

Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı

Leyla KAYA, Melek KALKAN

Üniversiteli Kadın Öğrencilerin Gözünden Kadının Güçlenmesi

Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ

Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma

Talip YİĞİT

Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi (2013-2018)

Şule Betül TOSUNTAŞ, Emrah EMİRTEKİN, İrfan SÜRAL

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenimi Bırakma Sebeplerinin İncelenmesi

Muhammet Recep OKUR, Didem PAŞAOĞLU BAŞ, Esra pınar UÇA GÜNEŞ

Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal ve Entelektüel Aktiviteleri ile Akademik Başarı Durumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

Hatice KAHYAOĞLU SÜT, BURCU KÜÇÜKKAYA, Esra CUMUR, Ecem ÖZDEMİR