Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal ve Entelektüel Aktiviteleri ile Akademik Başarı Durumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin sosyal ve entelektüel aktiviteleri ile akademik başarı durumları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim gören 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür (n=455). Araştırma verileri araştır- macılar tarafından literatür incelenerek oluşturulan anket formu ve Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendi- rilmesinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra Ki-Kare testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman Korelasyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.5±1.8 olup, %86.6’sının cinsiyeti kadındır. Öğrencilerin %47.7’sinin genel not ortalaması 2.51-3.00 arası olup akademik başarı durumlarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 2.51-3.00 (orta) ve 3.01-3.50 (iyi) not ortalamasına sahip öğrencilerin diğerlerine göre (0.00-2.00, 2.01-2.50, 3.51-4.00) anlamlı olarak daha fazla kitap fuarına gittiği (p=0.011), ayda 1-2 kez sinemaya gittiği (p=0.045) ve kültürel gezilere katıldığı (p=0.003) saptanmıştır. Öğrencilerin YDÖ puan ortalaması 14.4±4.3 olarak bulunmuştur. YDÖ puan ortalamaları ile genel not ortalamaları arasında anlamlı ilişki (p=0.073) bulunmamıştır. Yabancı dil bilen (p=0.007), yabancı dil konuşan (p=0.002), arkadaş ilişkilerini iyi olarak tanımlayan (p

Kaynakça

Akgeyik, T. (2007). Pozitif kurumsal kültürü geliştirmede işyerinde sosyal aktivite uygulamaları. İktisat Fakültesi Mecmuası, 56(2), 55-94.

Antaramian, S. (2017). The importance of very high life satisfaction for students’ academic success. Cogent Education, 4(1)1307622, 1-10. doi: 10.1080/2331186X.2017.1307622

Ayyıldız, T., Şener, D. K., Veren, F., Kulakçı, H., Akkan, F., Ada, A., Aldoğan, A., Yeral, K., Emek, A., Tetik, D., & Dinç, G. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3), 222-228.

Chow, H. P. H. (2005). Life satisfaction among university students in a Canadian prairie city: A multivariate analysis. Social Indicators Research, 70, 139-150.

Craft, S. W. (2012). The impact of extracurricular activities on student achievement at the high school level (Unpublished doctoral dissertation). The University of Southern Mississippi. (UMI No. 3514737). Retrieved from https://aquila.usm.edu/ dissertations/543

Dağlı, A., & Baysal, N. (2016). Yaşam doyumu ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1250-1263.

Dalli, M. (2014). The university student’ time management skills in terms of their academic life satisfaction and academic achievement levels. Educational Research and Reviews, 9(20), 1090-1096.

Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.

Dil, S., & Bulantekin, Ö. (2011). Hemşirelik öğrencilerinde akademik başarı düzeyi ile aile işlevselliği ve kontrol odağı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(1), 17-24.

Dost, M. T. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 132-143.

Elkin, N. (2017). Bir vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri yüksekokulu öğrencilerinin genel yaşam doyumu düzeyleri ve ilişkili faktörler. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2, 123-141.

Elmagd, M. A., Mossa, A. H., Sami, M. M., El-Marsafawy, T. S., Jadan, O. A., & Mudawi, M. S. E. (2015). The impact of physical activity on the academic performance among medical and health sciences students: A cross sectional study from RAKMHSU -Ras Alkhaimah-UAE. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 2(1): 92-95. Erdoğan, S., Şanlı, H. S., & Bekir, H. Ş. (2005). Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversite yaşamına uyum durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 479-496.

Freeman, R. (2017). The relationship between extracurricular activities and academic achievement (Unpublished Doktoral Dissertation). National Louis University. Retrieved from https://digitalcommons.nl.edu/diss/245

Güler, B. K., & Emeç, H. (2006). Yaşam memnuniyeti ve akademik başarıda iyimserlik etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 129-149.

Kim, J., Kim, M., & Han, A. (2018). Exploring the relationship between types of leisure activities and life satisfaction, health perception, and social support among Korean individuals with physical disabilities. American Journal of Health Behavior, 42(4), 34-44.

Malik, M., Nordin, N., Zakaria, A., & Sirun, N. (2013). An exploratory study on the relationship between life satisfaction and academic performance among undergraduate students of UiTM, Shah Alam. Procedia - Social and Behavioral Science, 90, 334-339.

Sarı, İ., & Kaya, E. (2016). Serbest zamanı tatmini okul başarısını artırır mı? Üniversite öğrencilerinin serbest zaman tatmini ve genel not ortalaması arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 11-17.

Shamsudin, S., Ismail, S. F., Al-Mamun, A., & Nordin, S. K. B. S. (2014). Examining the effect of extracurricular activities on academic achievements among the public university students in Malaysia. Asian Social Science, 10(9), 171-177.

Usal, A. (1981). Çağdaş bunalım/turizm. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1-2), 13-19.

Yetim, U. (2003). The impacts of individualism/collectivism, self- esteem, and feeling of mastery on life satisfaction among the Turkish university students and academicians. Social Indicators Research, 61, 297-317.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

805145

Sayıdaki Diğer Makaleler

Do Individual Innovation Characteristics Affect Readiness Online Learning?

Yeliz SÜRME, Yağmur SEZER EFE, Özlem CEYHAN, Sevda KORKUT, Nuray CANER

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenimi Bırakma Sebeplerinin İncelenmesi

Muhammet Recep OKUR, Didem PAŞAOĞLU BAŞ, Esra pınar UÇA GÜNEŞ

Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı

Leyla KAYA, Melek KALKAN

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Rukiye günseli YILDIRIM, Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA, Ahmet Murat ELLEZ, Sibel KARABEKMEZ, Ayşe Nur BULUT ÜNER

Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal ve Entelektüel Aktiviteleri ile Akademik Başarı Durumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

Hatice KAHYAOĞLU SÜT, BURCU KÜÇÜKKAYA, Esra CUMUR, Ecem ÖZDEMİR

Küreselleşmenin Türkiye’deki Yükseköğretim ve Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Etkileri

Nida TÜREGÜN, Can Tansel KAYA

A Critical Look at the Phenomenon of ‘A Mixed-Up Use of Turkish and English’ in English-Medium Instruction Universities in Turkey

Ali KARAKAŞ

Harita Teknikerliği Öğrencilerinin Mesleki Teknik Eğilimleri ve Gelecek Projeksiyonlarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma

Nuri ERDEM

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları

Çiğdem AKIN ARIKAN, Selen DEMİRTAŞ ZORBAZ, Muharrem KOÇ

Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine Yönelik Analitik Bir Çalışma

Talip YİĞİT