İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yöneylem Araştırması Lisans Dersine Bakışı: Nitel Bir Araştırma

Bu çalışmanın amacı işletme bölümünü başarıyla bitirmiş ve işletme bölümünde lisansüstü eğitimine devam eden öğrencilerin lisans eğitimleri sırasında aldıkları yöneylem araştırması dersine bakışlarını öğrenmek ve dersin etkinliği, eğitim kalitesi noktasında çıkarımlar yapmaktır. Çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimi alan 10 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada, nitel veri toplama araçlarından görüşme yöntemi içerisinde yer alan “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği” kullanılmıştır ve veriler “içerik analizi” tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, katılımcıların yöneylem araştırması dersine karşı genelde pozitif bir tutum içinde olduklarını fakat dersin içeriğine ve konularına dair pek bir şey hatırlamadıklarını ve birçoğu için dersin kendilerine bir katkısının olmadığını göstermiştir ki, bu da dersin etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Çalışmada ayrıca dersin etkinlik ve verimliliğini artırmak için katılımcıların görüşü neticesinde dersinin içeriği, müfredattaki yeri ve dersin işleniş tarzı gibi konularda çeşitli öneriler de sunulmuştur.

The Views of Business Department Post-Graduate Students on the Operational Research Undergraduate Course: A Qualitative Research

fte purpose of this study is to find out the view of students, who are successfully completed the department of business administration and who are continuing their postgraduate education in business, to the operational research course, which is taken their undergraduate studies, and to make inferences about the course efficiency and quality. fte sample of the research consists of 10 students who are studying in master degree at the Department of Business Administration in the Recep Tayyip Erdoğan University in the 2017-2018 academic year. In this study, “semi-structured interview technique” was used and data is analysed by using content analysis which is one of the qualitative research methods. fte results showed that participants generally had a positive attitude towards the operational research course, but they do not remember much about the content of the course. So, most of them argue that the course did not contribute to them. ftis is indicating that the course needs to be reviewed in terms of efficiency and quality. Based on the attendees’ views, various suggestions such as the content of the course, the place of the curriculum, and the manner in which the course was taught were also presented in order to increase the quality and efficiency of the course.

Kaynakça

Altunay, E., Oral, G., & Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim kurumlarında mobbing uygulamalarına ilişkin nitel bir araştırma. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 62-80.

Arıkan, A. (2012). Öğretmen yetiştirme programlarının İngilizce öğretmen adaylarını ilköğretimde İngilizce öğretimine ne kadar hazırladığına yönelik nitel bir araştırma. Pamukkale Üniversite- si Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 77-87.

Baş, G. (2013). Öğretmenlerin lisansüstü eğitimden beklentileri: Nitel bir araştırma (Niğde İli örneği). Yükseköğretim Dergi- si, 3(2), 61-69.

Bozpolat, E., Uğurlu, C. T., Usta, H. G., & Şimşek, A. S. (2016). Öğrenci ve öğretim elemanlarının öğretim yöntem ve teknikle- rine ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 83-95. Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni: nitel, nicel ve karma yön- tem yaklaşımları (S. B. Demir, Çev. Ed.). İstanbul: Eğiten Kitap.

Güllülü, U. (2003). İktisadi ve idari bilimler fakültelerinin işletme bölümleri ders programlarının karşılaştırması. In İktisadi ve idari bilimler fakültelerinin ders planları ve dünyadaki geliş- meler ışığında yeniden yapılandırılması (pp. 26-38). Nevşehir: Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları.

Örücü, D., & Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin gözünden Türkiye’de eğitim yönetiminin akademik durumu: Nitel bir analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2), 167-197.

Öztürk, A. (2012). Yöneylem araştırması. Bursa: Ekin Yayınevi. Saban, A. (2007). Lisansüstü öğrencilerinin nitel araştırma meto- dolojisine ilişkin algıları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(17), 469-485.

Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 6(4), 543-559.

Yavuz, V. A. (2004). Sayısal yöntemler eğitiminin işletme öğrenimi açısından incelenmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergi- si, 1(8), 171-188.

Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özel- likleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17.

Kaynak Göster