Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin matematik ile ilgili düşüncelerini belirlemeye yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen ölçeğin sınanması amacıyla da cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenlerine göre bir değerlendirme yapılmıştır. Bu amaçla çalışma, tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışma grubu, uygun örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışma 659 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin faktör yapısının ortaya konulması için açımlayıcı faktör analizi, elde edilen yapının sınanması için de doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Madde analizleri yapılmış, ardından ölçeğin güvenirliğinin ortaya konulması için de Cronbach alfa hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi neticesinde ölçeğin iki faktörden meydana geldiği belirlenmiştir. Bu faktörler olumlu düşünceler ve olumsuz düşünceler şeklinde adlandırılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ise geliştirilen ölçeğin mükemmel derecede uyum sergilediği ortaya konulmuştur. Madde analizi sonuçları, ölçekteki maddelerin yüksek geçerliğe sahip ve yeterince ayırt edici maddeler olduklarını göstermiştir. Güvenirlik analizleri neticesinde hem ölçeğin, hem de alt faktörlerinin yeterince güvenilir oldukları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda geliştirilen ölçeğin, ortaokul öğrencilerinin matematik ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucu elde edilmiştir. Ek olarak cinsiyet değişkeninin matematik ile ilgili düşüncelerde düşük bir etkiye sahip, sınıf seviyesi değişkeninin ise yüksek bir etkiye sahip olduğu ortaya konulmuştur.

A Validity and Reliability Study of a Scale of Mathematical Considerations

In this study, it was aimed to develop a scale in order to investigate middle school students’ considerations about mathematics. An evaluation was executed in terms of gender and grade levels in order to verify the scale. For this purpose, a screening model was used as a research model. A convenient sampling method was selected to determine a study group. In this context, the study was conducted with 659 middle school students. In order to identify the factor structure of the scale, exploratory factor analysis was executed and to verify this structure confirmatory factor analysis was also calculated. Furthermore, item analyses were performed. In order to determine the reliability of the scale, Cronbach alpha was also calculated. As a result of the exploratory factor analysis, it was seen that the scale had two sub-factors. ftese factors were named as positive considerations and negative considerations. It was shown that the developed scale showed a perfect fit according to the confirmatory factor analysis’ results. fte item analyses’ results showed that the items on the scale had high-level validity and were sufficiently distinguishable. According to the reliability analyses, it was revealed that both the whole scale and its sub-factors were found sufficiently reliable. In conclusion, it was concluded that the scale was a valid and reliable instrument that could be used to determine middle school students’ thoughts toward mathematics. In addition to this, it was found that even though gender had low effect on mathematical considerations, grade level had a high effect on them.

Kaynakça

Adnan, M., & Zakaria, E. (2010). Exploring beliefs of pre-service mathematics teachers: A Malaysian perspective. Asian Social Science, 6(10), 152-159.

Aiken, L. R. (1974). Two scales of attitude toward mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 5, 67-71.

Baki, A., & Bell, A. (1997). Ortaöğretimde matematik öğretimi. Ankara: Yükseköğretim Kurulu/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi.

Baki, A., & Bütüner, S. Ö. (2010). Matematiksel bilginin doğasına yönelik bir inanç ölçeği geliştirme çalışması. e-journal of New World Science Academy, 5(4), 1993-2005.

Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi (1-5. sınıflar). Ankara: Pegem Akademi.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. NY: Guilford Publications, Inc.

Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for windows: A guide for social scientists. London: Routledge.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Comrey, A., & Lee, H. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale, N. J.: Erlbaum.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

DeBellis, V. A., & Goldin, G. A. (2006). Affect and meta-affect in mathematical problem solving: A representational perspective. Educational Studies in Mathematics, 63, 131-147.

De Corte, E. (2004). Mainstreams and perspectives in research on learning (mathematics) from instruction. Applied Psychology, 2(53), 279-310.

Delice, A., Erden, S., Yılmaz, K., & Sevimli, E. (2016). Matematik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasına yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 737-754.

Duatepe, A., & Çilesiz, Ş. (1999). Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(17), 45-52.

Di Martino, P., & Zan, R. (2001). Attitude toward mathematics: Some theoretical issues. In M. van den Heuvel-Panhuizen (Ed.), Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education III (pp. 209-216). Utrecht, Netherlands: Freudenthal Institute, University of Utrecht.

Else-Quest, N. M., Hyde, J. S., & Linn, M. C. (2010). Cross-national patterns of gender differences in mathematics achievement, attitudes, and affect: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136, 103-127.

Engs, R. C. (1996). Construct validity and re-assessment of the reliability of the health concern questionnaire. In H. L. Robert, Feldman & J. H. Humphrey (Eds.), Advances in health education/current research (pp. 303-313). New York: AMS Press Inc. Ernest, P. (1989). The impact of beliefs on the teaching of mathematics. In P. Ernest (Ed.), Mathematics teaching: The state of the art (pp. 249–253). New York: Falmer.

Green, S. B., Salkind, N. J., & Akey, T. M. (1997). Using SPSS for windows: Analyzing and understanding data. NJ: Prentice Hall, Inc.

Hacıömeroğlu, G. (2011). Matematiksel problem çözmeye ilişkin inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 119-132.

Hacıömeroğlu, G. (2012). Matematik inanç ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 175-184.

Hannula, M. S. (2002). Attitude towards mathematics: Emotions, expectations, and values. Educational Studies in Mathematics, 49(1), 25-46.

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55. doi: 10.1080/10705519909540118.

Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Scientific Software International Inc.

Kalaycı, Ş. (2005). Faktör analizi. In Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (pp. 321-331). Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.

Kandemir, M. A., & Gür, H. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin matematik hakkındaki inançlarını belirlemeye yönelik matematik inanç ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-journal of New World Science Academy, 6(2), 1490-1511.

Karakuş, H., Akman, B., & Ergene, Ö. (2018). The Turkish adaptation study of the mathematical development beliefs scale. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 211-218, doi: 10.14527/ pegegog.2018.009.

Kayaaslan, A. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin matematiğin doğası ve matematik öğretimi hakkındaki inançları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmaları için SPSS uygulamalı istatistik. Ankara: Edge Akademi.

Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling. New York: Guilford Publications Inc.

Kloosterman, P., & Stage, F. K. (1992). Measuring beliefs about mathematical problem solving. School Science and Mathematics, 92(3), 109–115.

Köğce, D., Yıldız, C., Aydın, M., & Altındağ, R. (2009). Examining elementary school students’ attitudes towards mathematics in terms of some variables. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 291-295.

Leder, G. C. (1992). Mathematics and gender: Changing perspectives. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the National Council of teachers of mathematics (pp. 597–622). New York: Macmillan.

Leech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan, G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation. N. J.: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Liljedahl, P. (2005). Changing beliefs, changing intentions of prac- tices: The reeducation of preservice teachers of mathematics. ICMI Study 15 - Conference Proceedings. Retrieved from https://www.mathunion.org/icmi/conferences/icmi-study- conferences/icmi-study-15-conference-proceedings

Lim, S. Y., & Chapman, E. (2013). Development of a short form of the attitudes towards mathematics inventory. Educational Studies in Mathematics, 82(1), 145-164.

Maat, S. M., Zakaria, E., & Nordin, N. M. (2011). A confirmatory factor analysis of mathematics beliefs scale in a Malaysian context. Australian Journal of Basic and Applied Science, 5(3), 555-560.

Majeed, A. A., Darmawan, I. G. N., & Lynch, P. (2013). A confirmatory factor analysis of attitudes towards mathematics inventory (ATMI). The Mathematics Educator, 15(1), 121-135.

Matematik. (t. y.). Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük içinde. Ret- rieved from http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_ gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cb5a69f31da54.04275034

McLeod, D. B. (1992). Research on affect in mathematics education: A reconceptualization. In D. A. Grows (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 576-596). New York: Macmillan Publishing.

Mulhern, F., & Rae, G. (1998). Development of a shortened form of the Fennema-Sherman mathematics attitudes scales. Educational and Psychological Measurement, 58(2), 295-306.

Öcalan, T. (2004). İlköğretimde matematik öğretimi. Ankara: Yeryüzü Yayınevi. Önal, N. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumlarına yönelik ölçek geliştirme çalışması. İlköğretim-Online, 12(4), 938-948.

Palacios, A., Arias, V., & Arias, B. (2014). Attitudes towards mathematics: Construction and validation of a measurement instrument. Revista de Psicodidactica, 19(1), 67-91.

Pallant, J. (2007). SPSS survival manual, a step by step guide to data analysis using SPSS for windows. England: McGraw-Hill.

Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62, 307-332.

Peker, M., & Mirasyedioğlu, Ş. (2003). Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 157–166.

Peterson, P. L., Fennema, E., Carpenter, T., & Loef, M. (1989). Teachers’ pedagogical content beliefs in mathematics. Cognition and Instruction, 6, 1-40.

Platas, L. M. (2015). The mathematical development beliefs survey: Validity and reliability of a measure of preschool teachers’ beliefs about the learning and teaching of early mathematics. Journal of Early Childhood Research, 13(3), 295-310. Raymond, A. M. (1997). Inconsistency between a beginning elementary school teacher’s mathematics beliefs and teaching practices. Journal for Research in Mathematics Education, 28(6), 552-575.

Reyes, L. H. (1984). Affective variables and mathematics education. The Elementary School Journal, 84(5), 558-578.

Sandman, R. S. (1980). The mathematics attitude inventory: Instrument and user’s manual. Journal for Research in Mathematics Education, 11(2), 148-149. doi: 10.2307/748906

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin Yayınları.

Şengül, S., & Katrancı, Y. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin matematik kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 355- 369.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn & Bacon.

Tabuk, B., & Hacıömeroğlu, G. (2015). Matematiğe ilişkin tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 245-260.

Tait–McCutcheon, S. L. (2008). Self-efficacy in mathematics: Affective, cognitive, and conative domains of functioning. In M. Goos, R. Brown, & K. Makar (Eds.), Navigating currents and charting directions (pp. 507-513). Brisbane: MERGA.

Tapia, M. (1996). The attitudes towards mathematics instrument. Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association (Tuscaloosa, AL, November 6-8, 1996). Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ ED404165.pdf

Tapia, M., & Marsh, G. E. (2004). An instrument to measure mathematics attitudes. Academic Exchange Quarterly, 8(2), 16-21.

Taşdemir, C. (2008). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre belirlenmesi: Bitlis ili örneği. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 185-201.

Thompson, A. (1992). Teachers’ beliefs and conceptions: A synthesis of research. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 127-146). New York: Macmillan.

Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington: American Psychological Association.

Umay, A. (2002). Öteki matematik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 275-281.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

47165

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hemşirelik Eğitim Müfredatı ve Öğrenme Çıktıları

Özlem İBRAHİMOĞLU, Sevinç MERSİN, Hülya SARAY KILIÇ

Türkiye’deki Üniversite Web Sitelerinin Görme ve İşitme Engelli Kullanıcılar Açısından Erişilebilirliklerinin Değerlendirilmesi

Halise ŞEREFOĞLU, Türkay HENKOĞLU

Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yasemin KATRANCI

Students’ Perceptions of Education and Teaching Quality in a Teacher Training Programme

Ümmühan Avcı, Filiz KALELİOĞLU

İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yöneylem Araştırması Lisans Dersine Bakışı: Nitel Bir Araştırma

Mehmet fatih SERT

Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntembilimsel Tercihler

Yılmaz SOYSAL, Somayyeh RADMARD, Ali Yiğit KUTLUCA, Hamide ERTEPINAR, Fevzi Rifat ORTAÇ, Zeynep gonca AKDEMİR, Zeynep TÜRK

Mükemmeliyetçilik ve Umutsuzluğun Akademik Erteleme Davranışı Üzerindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Hatice ODACI, Feridun KAYA

The Relationship Between Mobbing and Subjective Happiness Among Teaching Staff Training Program Research Assistants

Çağdaş CAZ, Ali Gürel GÖKSEL, Ömer Faruk YAZICI

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Yükseköğretim Kurumlarının Amaç ve Yapı Boyutları Bakımından Değerlendirilmesi

Deniz GÜLMEZ, Mustafa YAVUZ

Öğretim Üyesinin Otoritesine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Otorite ve Otoriteryanizm İkileminde Çözümlenmesi

Arzu UZAY, Belda BİLGİÇ, Nihan DEMİRKASIMOĞLU