Üniversite Öğrencilerinde Beyin Baskın Yarım Küresinin Girişimcilik ve Atılganlık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Çalışma üniversite öğrencilerinde beyin baskın yarım küresinin, girişimcilik ve atılganlık üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri, örneklemini ise bu öğrenciler arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 1167 öğrenci oluşturmuştur. Veriler toplanırken sosyo- demografik özellikler için “Genel Bilgi Formu”, “Beyin Baskınlık Aracı”, “Rathus Atılganlık Ölçeği” ve “Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin beyin baskın yarım küresi ve girişimcilik puanlarının cinsiyete göre (p

The Determination of the Effect of the Dominant Hemisphere of the Brain in University Students on Entrepreneurship and Assertiveness

ftis study was performed in order to determine the effect of cerebral dominance in university students on entrepreneurship and assertiveness. fte universe of the study consisted of all of the university students studying at the Bulent Ecevit University in the 2014-2015 academic year while the sample consisted of 1167 students from among those who agreed to participate in the study. Data was collected using a “General Information Form” for sociodemographic characteristics, the “Cerebral Dominance Tool”, the “Rathus Assertiveness Scale” and the “Entrepreneurship Scale”. fte cerebral dominance and entrepreneurship scores of the cases were found to show significant difference according to gender (p

Kaynakça

Abakay, U., Alıncak, F., & Ay S. (2017). Üniversite öğrencilerinin beden algısı ve atılganlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 12-18.

Adana, F., Aktaş, B., Erdağı S., Eliş S, Alkan H., & Uluman, Ö. (2009). Hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(2), 51-56.

Adejumo, D. (1981). Sex differences in assertiveness among university students in Nigeria. Journal of Social Psychology, 113, 139–140.

Alberti, R., & Emmons, M. (2002). Atılganlık. S. Katlan (Çev.). Ankara: HYB Yayıncılık.

Arslantaş, H., Adana, F., & Şahbaz, M. (2013). Lise öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin bazı değişkinler açısından incelenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 21(2), 76-84.

Bağçeci, B., Kanadlı, S., & Ünişen, A. (2009). Farklı beyin yarım küreleri baskın öğrencilerin İngilizce akademik başarılarındaki farklılıkların incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(3), 22-34.

Bayat, M., Tosun Ö., Erdem E., Avcı Ö., & Seviğ Ü. (2015). Farklı eğitim yöntemleri uygulanan iki sağlık yüksekokulunda hemşirelik öğrencilerinin problem çözme ve atılganlık düzeyleri. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 51-59.

Birley, S. (1993). The-start-up. In P. Burns and J. Dewhurst (Eds.) Small business and entrepreneurship. London: The Macmillian Press.

Çelik, A., İnce, M., & Bozyiğit, S. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetlerini etkileyen ailesel faktörleri belirlemeye yönelik bir çalışma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(3), 113-124.

Demirel, E. T. (2003). Girişimcilik kültürü. Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi, Malatya.

Demirel, E. T., & Tikici, M. (2010). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin beyin baskınlık analizi ile değerlendirilmesi: İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 221-253.

Dinçer, F., & Öztunç, G. (2009). Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 16(2), 22-33.

Dunn, R., Thies, A. P., & Honigsfeld, A. (2001). Synthesis of the dunn and dunn learning- style model research: Analysis from a neuropsychological perspective. New York: St. John’s University’s center for the study of learning and teaching styles.

Duran, C., Büber, H., Eren-Gümüştekin, G. (2013). Girişimcilik hislerine eğitimin katkısı: kütahya meslek yüksekokulu makine programı örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2), 33-56.

Dündar, S., & Ağca, V. (2007). Afyon Kocatepe Üniversitesi lisans öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin incelenmesine ilişkin ampirik bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(1), 121-142.

Ekinci, M., Şahin-Altun, Ö., & Can, G. (2013). Hemşirelik öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ve atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Psikiyatri Hemşirelik Dergisi, 4(2), 67-74.

Erduran-Avcı, D., & Yağbasan R. (2008). Beyin yarı kürelerinin baskın olarak kullanılmasına yönelik öğretim stratejileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 8.1-17. Güler, R. (2011). Hemşirelik öğrencilerinin benlik saygısı ve atılganlık düzeyleri (Yüksek lisans tezi). Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lefkoşa.

Hermann, N. (1996). The whole brain business book. Newyork: McGraw-Hill.

Kelleci, M., Avcı D., Erşan, E. E., & Doğan S. (2014). Bilişsel davranışçı tekniklere dayalı öfke yönetimi programının lise öğrencilerinin öfke ve atılganlık düzeylerine etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 296-303.

Kimble, C. E., Marsh, N. B., & Kiska, A. C. (1984). Sex, age, and cultural differences in self reported assertiveness. Psychological Reports, 55, 419–422.

Koparan, Ş., Öztürk, F., Özkılıç, R., & Şenışık, Y. (2009). An investigation of social self-efficacy expectations and assertiveness in multi-program high school students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 623–629.

Korkmaz, S. (2000). Girişimcilik ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 163-179.

Kristiansen, S., & Indarti, N. (2004). Entrepreneurial intention among Indonesian and Norwegian students. Journal of Enterprising Culture, 12(1), 55-78.

Kurt, M., Ağca V., & Erdoğan S. (2006). Afyonkarahisar ili girişimcilik performansının coğrafi bilgi sistemleri ile analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 97-114.

Küçük, L., Buzlu, S., & Can, G. (2008). Hemşirelik öğrencilerinde bir davranış biçimi olarak atılganlık düzeyi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 16(62), 90-96.

Onyeizugbo, E. (2003). Effects of gender, age and education on assertiveness in a Nigerian samples. Psychology of Women Quarterly, 27(1), 12-16.

Örgün, S. (2000). Anne-baba tutumları ile 8. sınıf öğrencilerinin benlik saygıları ve atılganlıkları arasındaki ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Örücü, E., Kılıç, R., & Yılmaz, Ö. (2007). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde ailesel faktörlerin etkisi üzerine bir uygulama. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 2(2), 27-47.

Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Rathus, S. A. (1973). A 30 ıtem schedule for assessing assertive behavior. Behavior Therapy, 4(3), 398-406.

Rotheram, M. J., & Armstrong, M. (1980). Assertiveness training with high school students. Adolescence, 15(58), 267–276.

Senemoğlu, N. (2004). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi.

Söyük, S., Hoşgör-Gündüz, D., & Kurtuluş-Arslan, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin belirlenmesi: Sağlık bilimleri fakültesi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(32), 430-441.

Stebbins, C. A., Kelly, B. R., Tolor, A., & Power, M. E. (1977). Sex differences in assertiveness in college students. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 95(2), 309–315.

Turhan, R (2003). Temel eğitimde atılganlık eğitimi. Empati Dergisi, 3(11), 1- 10.

Türkmen, M., & İşbilir, U. (2014). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin sosyo-demografik özellikler açısından incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2),18-28.

Twenge, J. M. (2001). Changes in women’s assertiveness in response to status and roles: A cross-temporal meta-analysis, 1931–1993. Journal of Personality and Social Psychology, 81(1), 133–45.

Uzuntarla, Y., Cihangiroğlu, N., Ceyhan, S., & Uğrak, U. (2016). Üniversite öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin analizi. Taf Preventive Medicine Bulletin, 15(2), 98-104. Voltan, A. N. (1980). Rathus atılganlık envanteri geçerlik ve güvenirlik çalışması. Psikoloji Dergisi, 10, 23-25.

Yağcı, L., & Düşmez, İ. (2016). Üniversite öğrencilerinin cinsiyet rolleri tutumları ve atılganlık düzeylerinin bazı demografik özelliklere göre incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 34-62.

Yılmaz, E., & Sümbül, A. M. (2009). Üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 195-203.

Yılmaz, S., & Ekinci, M. (2001). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde benlik saygısı ve atılganlık düzeyi arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 4(2), 1-10.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

47865

Sayıdaki Diğer Makaleler

Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yasemin KATRANCI

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Yükseköğretim Kurumlarının Amaç ve Yapı Boyutları Bakımından Değerlendirilmesi

Deniz GÜLMEZ, Mustafa YAVUZ

Üniversite Öğrencilerinde Kendini Saklamayla İlişkili Değişkenler: Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Deneyimi, Benlik Saygısı ve Saygınlığını Yitirme Kaygısı

Nursel TOPKAYA, Ertuğrul ŞAHİN, Cem GENÇOĞLU

Türkiye ve İngiltere Doktora Programlarının Karşılaştırılması

Saadet aylin YAĞAN, Zühal ÇUBUKÇU

Öğretim Üyesinin Otoritesine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Otorite ve Otoriteryanizm İkileminde Çözümlenmesi

Arzu UZAY, Belda BİLGİÇ, Nihan DEMİRKASIMOĞLU

Students’ Perceptions of Education and Teaching Quality in a Teacher Training Programme

Ümmühan Avcı, Filiz KALELİOĞLU

Türkiye’deki Üniversite Web Sitelerinin Görme ve İşitme Engelli Kullanıcılar Açısından Erişilebilirliklerinin Değerlendirilmesi

Halise ŞEREFOĞLU, Türkay HENKOĞLU

Mükemmeliyetçilik ve Umutsuzluğun Akademik Erteleme Davranışı Üzerindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

Hatice ODACI, Feridun KAYA

Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunların Arka Planı ve Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonunda Çözüme Yönelik Yol Haritası

Mahmut ÖZER

Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntembilimsel Tercihler

Yılmaz SOYSAL, Somayyeh RADMARD, Ali Yiğit KUTLUCA, Hamide ERTEPINAR, Fevzi Rifat ORTAÇ, Zeynep gonca AKDEMİR, Zeynep TÜRK