Öğretim Üyesinin Otoritesine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Otorite ve Otoriteryanizm İkileminde Çözümlenmesi

Otorite, öğrenme-öğretme süreçlerinin temel bir parçasıdır. Eğitim çalışmalarında pedagojik otorite ve gücün otoriter kullanımı arasında genellikle bir ayrım yapılmaktadır. Bu ayrım, otoritenin olumlu ve olumsuz yönleri arasında sürekli devam eden bir gerilimi işaret etmektedir (Harjunen, 2009). Otorite kavramı, eğitim literatüründe sıklıkla güç kavramı ile birlikte kullanılmaktadır. Güç otoritenin içine gömülüdür. Güç kavramı, eleştirel pedagoji çalışmalarında tahakküm ve baskı aracı olarak gücün kötüye kullanılması ile ilişkilendirilerek tartışılmaktadır (Rogers, 2011). Otoriteryanizm ise, “gücün yanlış kullanımı, adil kullanılmaması veya aşırı kullanımı ya da kötüye kullanılması” gibi anlamlarda kullanılmaktadır (Watt, 1982). Bir entelektüel olarak öğretmenin uzmanlık gücünü ve pedagojik otoritesini, gücün otoriter kullanımı ve bu otoritenin sınırları ikileminde tartışan Giroux (1988) ve Freire (2005)’in bu kavramlara ilişkin önermeleri, bu çalışmanın çerçevesini oluşturmaktadır. Giroux’a göre (2004) kamusal eğitim ve yükseköğretim, bireylerin toplumsal vatandaşlık becerilerinin ne anlama geldiği ile demokratik ve kolektif yaşam olanaklarının nasıl genişletilebileceğinin öğrenebileceği sınırlı birkaç alandan birisidir. Böyle bir alanda bireylerin ve toplumun dönüşümünde temel rol oynaması beklenen üniversiteler ve öğretim üyelerinin pedagojik otoritesini eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerin gözünden incelenmesi araştırmaya değer bir konu olarak görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de bir devlet üniversitesinin eğitim bilimleri enstitüsü kapsamındaki dört farklı öğretim programında öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrencilerin görüşleri doğrultusunda, öğretim üyesinin otoritesinin kaynağını ve bunun pratiğe yansımalarının pedagojik otorite ve otoriteryanizm ikileminde ve geriliminde ampirik bulgular ekseninde çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, öğretim üyelerinin öğrenciler ile etkileşimlerinde; kullandıkları yetki türlerinin neler olduğu, öğretim üyesinin yetkisinin/gücünün kaynağının ne olduğu ve öğrencilerin bu yetkiyi/gücü sorgulamalarının mümkün olup olmadığına ilişkin sorulara yanıt aranmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desen olarak tasarlanmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerin tecrübelerine göre öğretim üyesinin otoritesinin kaynağı “üst düzeyde bilgi birikimi, alanına hâkim olma ve çalışmalarının niteliği” olmalı iken, öğrenciler öğretim üyelerinin otoritesinin unvanından ve yasal yetkisinden (not verme gibi) kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir.

An Investigation of Students’ Opinions Related to the Authority of University Professors’ in Terms of Authority and Authoritarianism Duality

Authority is an essential part of learning-teaching processes. Generally, distinction is made between pedagogical authority and authoritarian use of power in educational studies. ftis distinction indicates continuous tension between positive and negative aspects of authority (Harjunen, 2009). Authority is constantly used in educational literature along with power embedded in authority. Power is discussed in relation to abuse of power as a means of oppression and domination in critical pedagogical studies (Rogers, 2011). Authoritarianism is used in the sense of “misuse, overuse, abuse of power” (Watt, 1982). Giroux (1988) and Freire’s (2005) proposals regarding these concepts, which discuss teacher’s professional power and pedagogical authority within confines of authority and authoritarian use of power dilemma, constitute the frame of this work. According to Giroux (2004), public and higher education are one of a few limited areas where students can learn how democratic living conditions can be improved and what individuals’ social citizenship skills mean. Professors’ pedagogical authority and universities playing a key role in the transformation of individuals and society in the face of students benefiting from education service is seen as a worthwhile subject for research. In this study, the opinions of graduate students who are studying in four different education programs under the institute of education sciences at a state university in Turkey, the source of the authority of the faculty and in it the pedagogical authority and authoritarianism dilemma of practical reflection and voltage aimed to analyze the empirical findings axis. It is aimed to analyze the source of the professor’s authority and its reflection on practice in duality and tension of pedagogical authority and authoritarianism through empirical findings. In this context, answers to such questions as what kind of authority professors use, what the source of their authority is, whether students can question this authority were asked for. fte research was designed as a phenomenology from qualitative research designs. Criteria sampling technique was used in identifying participants. Semi-structured interview form including open-ended questions was used as a data collection tool. Students’ experience shows the source of the professor’s authority is not consistent with the qualifications they expect. Professor’s authority should be “knowledge in the discipline, the quality of work; however, students claimed professors’ authority comes from titles and legal authority.

Kaynakça

Balcı, A. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma. Ankara: Pegem Aka- demik Yayıncılık. Brubaker, N. D. (2009). Negotiating authority in an undergraduate teacher education course: A qualitative investigation. Teacher Education Quarterly, 36(4), 99-118.

Buzelli, C., & Johnson, B. (2002). The moral dimensions of teaching: Language, power, and culture in classroom interaction. New York: Routledge Falmer.

Creswell, J. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publi- cations.

Demirbolat, A. O. (2005). Yüksek lisans öğrencilerinin program ve öğretim elemanlarından beklentileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1),47-64.

Dewey, J. (2004). Democracy and education: An ıntroduction to philosophy of education. New York: Dover Publications.

Dunbar, A., & Taylor, B. (1982). Children’s Perceptions of elemen- tary teachers as authority figures. The Journal of Social Psycho- logy, 118, 249-255.

Freire, P. (2005). Pedagogy of the oppressed. 30th Anniversary ed. New York: Continuum,

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews & other writings 1972-1977 (C. Gordon, L. Marshall, J. Mepham & K. Soper, Trans.). New York: Pantheon Books.

Giroux, H. A. (1988). Teachers as intellectuals: Toward a critical pedagogy of learning. Westport: Greenwood Publishing Gro- up.

Giroux, H. A. (1986). Radical pedagogy and the politics of student voice. Interchange, 17(1), 48-69.

Giroux, H. A. (2004). Cultural studies, public pedagogy, and the responsibility of intellectuals. Communication and Critical/ Cultural Studies, 1(1), 59-79.

Gordon, T. (1977). T. E. T. Teacher effectiveness training. New York: David McKay. Habermas, J. (1998). Sosyal bilimlerin mantığı üzerine (M. Tüzel, Çev.). İstanbul: Kabalcı

Harjunen, E. (2009). How do teachers view their own pedagogical authority? Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15(1), 109-129.

Karaman, S. & Bakırcı, F. (2010). Türkiye’de lisansüstü eğitim: Sorunlar ve çözüm önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sos- yal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2), 94-114

Kyllönen, A., Määttä, K., & Uusiautti, S. (2013). Power and teacher- hood: Student teachers’ perceptions of teachers’ power and authority. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2(3), 37-43. Lai, C., Gu, M., & Hu, J. (2015). Understanding legitimate teacher authority in a cross-cultural teaching context: Pre-service Chinese language teachers undertaking teaching practicum in international schools in Hong Kong. Journal of Education for Teaching, 41(4), 417-434.

Li, S. & Seale, C. (2007). Managing criticism in PhD supervision: A Qualitative Case Study. Studies in Higher Education, 32(4), 511–526.

Maatta, K. & Uusiautti, S. (2012). Pedagogical authority and peda- gogical love-connected or incompatible? International Journal of Whole Schooling, 8(1), 21-39.

Macleod, G., MacAllister, J. & Perrie, A. (2012). Towards a broader understanding of authority in student-teacher relationships. Oxford Review of Education, 38(4), 493–508.

Martin, M. (1984). Advanced vocabulary teaching: The problem of synonyms. The Modern Language Journal, 68, 130-137.

Pace, J., & Hemmings, A. (2007). Understanding authority in class- rooms: A review of theory, ideology, and research. Review of Educational Research, 77(1), 4-27.

Pierella, M. P. (2015). The university professor’s authority: A study focused on language arts students’ accounts. Educação e Pes- quisa, 41(2), 427-442.

Rogers, R. (2011). An introduction to critical discourse analysis in education. New York: Routledge.

Romanish, B. (1995). Teacher empowerment: The Litmus test of school restructuring. Social Science Record, 28(1), 55-69.

Sennett, R. (1982). La autoridad. Madrid: Alianza

Spring, J. (2010). Özgür eğitim. (A. Ekmekçi, Çev.). (3. Baskı). İstan- bul: Ayrıntı Yayınları.

Tonbul, Y. (2014). A comparative study of selection, training and advisory practices for doctoral education. Eurasian Journal of Educational Research, 55, 263-282.

Tonbul, Y. (2017). Sosyal bilimler enstitülerinin lisansüstü eğitimin niteliğini artırmadaki rolü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(1), 150-162.

Van Manen, M. (1991). The tact of teaching: The meaning of peda- gogical thoughtfulness. London: Althouse Press.

Watt, E. D. (1982). Authority. New York: St. Martin’s Press. Wrong, D. (1980). Power. Its forms and uses. New York: Harper & Row.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

776145

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye ve İngiltere Doktora Programlarının Karşılaştırılması

Saadet aylin YAĞAN, Zühal ÇUBUKÇU

Higher Education in Divided Societies: Between Ethnic Segregation and Citizenship Integration in Kosovo

Bekim BALIQI

Türkiye’deki Üniversite Web Sitelerinin Görme ve İşitme Engelli Kullanıcılar Açısından Erişilebilirliklerinin Değerlendirilmesi

Halise ŞEREFOĞLU, Türkay HENKOĞLU

Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunların Arka Planı ve Türkiye’nin 2023 Eğitim Vizyonunda Çözüme Yönelik Yol Haritası

Mahmut ÖZER

İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yöneylem Araştırması Lisans Dersine Bakışı: Nitel Bir Araştırma

Mehmet fatih SERT

Üniversite Öğrencilerinde Kendini Saklamayla İlişkili Değişkenler: Cinsiyet, Psikolojik Yardım Alma Deneyimi, Benlik Saygısı ve Saygınlığını Yitirme Kaygısı

Nursel TOPKAYA, Ertuğrul ŞAHİN, Cem GENÇOĞLU

Öğretim Üyesinin Otoritesine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Otorite ve Otoriteryanizm İkileminde Çözümlenmesi

Arzu UZAY, Belda BİLGİÇ, Nihan DEMİRKASIMOĞLU

Üniversite Öğrencilerinde Beyin Baskın Yarım Küresinin Girişimcilik ve Atılganlık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Meltem KÜRTÜNCÜ, Hicran YILDIZ, Esra KARAKUŞ

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklik Düzeyleri ve Duygusal Tepkisellik Düzeylerinin İncelenmesi

Fatma YAŞAR EKİCİ, Sema BALCI

Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Yasemin KATRANCI