Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri, öğretmen adaylarının, öğretmenlik vasıflarının gelişmesine katkıda bulunmakla birlikte deneyimli ve donanımlı olmalarını sağlayan derslerdir. Hizmet öncesi dönemde teorik olarak edinilen bilgilerin sınıf içinde planlı bir şekilde uygulanması, adayların öğretmenlik mesleğini doğru biçimde uygulamasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma, okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarına mesleki beceriler kazandırması hedeflenen okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerinin katkılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, 2017-2018 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği programında öğrenim gören ve her iki dersi de almış olan dördüncü sınıf öğrencilerinden 64 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma nitel bir araştırma modeli olan durum çalışması ile yürütülmüştür. Çalışmada öğretmen adaylarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş, açık uçlu sorular yöneltilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi kurallarına göre çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucunda öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik görüşleri ortaya konulmuştur. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak, öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi sürecinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuştur.

A Study of Preschool Teacher Candidates’Opinions on School Experience and Teaching Practice

School experience and teaching practice courses are those that improve the teaching qualifications of prospective teachers and also contribute to their becoming experienced and equipped. During the pre-service period, the application of the theoretical knowledge in a classroom in a structured way provides essential contributions to the proper application of the teaching profession. ftis study is put to evaluate the contribution of school experience and teaching practice classes, which aim to enable pre-school teacher candidates to gain professional skills. fte study has been achieved with 64 preschool teacher candidates who have taken both mentioned courses studying 4th grade at Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education, Preschool Teaching Program during the 2017-2018 academic year. fte study has been carried out with a case study, which is a qualitative research model. In the study, there are semi-structured open-ended questions directed to the prospective teachers, and the data is analyzed according to the content analysis rules. As a result of the analysis of the data, the opinions of the teacher candidates about the school experience and teaching practice courses have been put forward. Based on the findings of the study, suggestions have been made to improve teaching practice and school experience process.

Kaynakça

Arı, A., & Kiraz, E. (1998, Eylül). Okul deneyimi uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Tam Metin Kitabı (pp. 307-310). Trabzon.

Avcı, E. K., & İbret, B. Ü. (2016). Öğretmenlik uygulaması-II dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2519- 2536.

Baran, M., Yaşar, Ş., & Maskan, A. (2015). Fizik öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 230-248.

Baştürk, S. (2009). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 439-456.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Creswell, J. W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. London: SAGE Publications.

Çepni, O., & Aydın, F. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 285-304.

Dawson, C. (2007). A practical quide to research methods. Oxford: How to Content a Division of How to Books Ltd.

Değirmençay, Ş. A., & Kasap, G. (2013). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 47-57.

Eker, C. (2015). Öğretmenlik uygulaması dersinin sınıf öğretmeni adaylarının mesleki yeterlilikleri kazanmaları üzerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 246-256.

Enerson, D. M., Johnson, R. N., Milner, S., & Plank, K. M. (1997). The penn state teacher II. University Park, PA: The Pennsylvania State University.

Hergüner, G., Arslan, S., & Dündar, H. (2002). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin okul deneyimi dersini algılama düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), 44-58.

Kana, F. (2014). Türkçe eğitiminde öğretmenlik uygulaması dersi: bir durum çalışması. Tarih Okulu Dergisi, 7(17), 745-764.

Karaca, N. H., & Aral, N. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarında karşılaştıkları sorunlar. Proceedings of the 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 595-602). Antalya, Turkey.

Kiraz, E. (2001). Aday öğretmen-rehber öğretmen etkileşimi: Mesleki gelişimde diğer boyut. Eğitim Araştırmaları, 5, 85-92.

Kiraz, E. (2002). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki gelişiminde uygulama öğretmenlerinin işlevi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 183-196.

Köroğlu, H., Başer, N., & Yavuz, G. (2000). Okullarda uygulama çalışmalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 85–95.

Kudu, M., Özbek, R., & Bindak, R. (2006). Okul deneyimi-I uygulamasına ilişkin öğrenci algıları (Dicle Üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 99-109.

Küçükahmet, L., Külahoğlu Ş. Ö., Çalık, T., Topses, G., Öksüzoğlu, A. F., & Korkmaz, A. (2000). Türkiye’de öğretmenlik mesleği kazandırmanın tarihi gelişimi: Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel Yayınları. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (1998). Öğretmen adaylarının milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed). California: SAGE Publications.

Özbek, T. Z., & Aytekin, F. (2003). Eğitim fakültesi öğrencilerin öğretmenlik mesleğine bakış açıları ve öğretmenlik uygulaması dersinde memnuniyet durumları üzerinde bir araştırma. Çağdaş Eğitim Dergisi, 284(2), 31-39.

Özkan, H. H., Albayrak, M., & Berber K. (2005). Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarında yaptıkları öğretmenlik uygulamasının yetişmelerindeki rolü. Milli Eğitim Dergisi, 33, 168.

Özmen, H. (2008). Okul deneyimi I ve okul deneyimi II derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25- 37.

Paker, T. (2005). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitapçığı (pp. 617-620), Denizli.

Pallas, A. M. (1993). Schooling in the course of the human lives: The social context of education and the transition to adulthood in industrial society. Review of Educational Research, 63(4), 409-447.

Sağ, R. (2008). Öğretmen adaylarının uygulama öğretmenlerinden, uygulama öğretim elamanlarından ve uygulama okullarından beklentileri. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 117-132.

Saracaloğlu, A. S., Bozkurt, N., Serin, O., & Serin, U. (2004). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen faktörler. Çağdaş Eğitim Dergisi, 29(311), 16-27.

Seçer, Z., Çeliköz, N., & Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152.

Sözer, E. (1990). Öğretmen yetiştirmeye ilişkin genel kavram ve ölçütlerin üniversitelerimizdeki uygulamalara yansıması. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 55-66.

Şaşmaz-Ören, F., Sevinç, Ö., & Erdoğmuş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 15(58), 217-246.

Tarman, B. (2012). Öğretmenlik deneyimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik inançlarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1951-1973.

Yapıcı, Ş., & Yapıcı, M. (2004). Öğretmen adaylarının ‘Okul Deneyimi I’ dersine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 3(2), 54-59.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yiğit, N., & Alev, N. (2005). Etkili öğretmen yetiştirme açısından okul deneyimi derslerinin değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 91- 103.

Kaynak Göster