Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sahip olduğu yaşam amaçlarının sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu çeşitli üniversitelerde öğrenimlerini sürdürmekte olan toplam 446 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak çalışma kapsamında geliştirilen Yaşam Amaçları Formu kullanılmıştır. Bulgulara göre üniversite öğrencilerin yaşam amaçlarının ilk sırasında anlamlı bir yaşam sürmenin olduğu görülmektedir. Anlamlı yaşam sürmek maddesini sırasıyla, para kazanmak, toplumun gelişmesine katkı sağlayacak işler yapmak, toplumsal statü ve saygınlık elde etmek, başka insanların hayatını etkilemek ve son sırada ise insanlar tarafından beğenilmek izlemiştir. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır.

University Students’ Life Goals

fte goal of the present study is to assess university students’ life goals via rank order scaling study. fte study group is consisted of 446 university students studying at various universities. Form of Life Goals which was developed by the researchers was used in the study. fte results of the study revealed that maintaining a meaningful life is in the first rank of the university student’s life goals. It is followed by earning money, contributing to the development of the society, achieving a social status and dignity, influencing other people’s lives, and finally to be liked by people respectively. Results were discussed in the light of the literature.

Kaynakça

Abowitz, D. A., & Knox, D. (2003). Life goals among Greek college students. College Student Journal, 37(1), 96-100.

Ak, K. (2013). Üniversite öğrencilerinin özgecilik düzeylerinin yordayıcısı olarak yaşam amaçları (Yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Anıl, D., & Güler, N. (2006). İkili karşılaştırmalar yöntemi ile ölçekleme çalışmasına bir örnek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 30-36.

Aydıner, B. B. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarının alt boyutlarının genel öz-yeterlik yaşam doyumu ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Bacanlı, H. (1999). Üniversite öğrencilerinin değer tercihleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 5(4), 597-610.

Çalışkan, H., Sapmaz, F., & Uzunkol, E. (2015). Value preferences of university students as predictors of life goals. Social Indicators Research, 124(1), 111-125.

Çivitçi, A. (2012). Üniversite öğrencilerinde genel yaşam doyumu ve psikolojik ihtiyaçlar arasındaki ilişkiler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 321-336

Dökmen, Z. Y. (2004). Toplumsal cinsiyet, sosyal psikolojik açıklamalar. İstanbul: Sistem yayıncılık.

Emmons, R. A. (1999). The psychology of ultimate concerns: Motivation and spirituality in personality. New York, NY: Guilford Press.

Eryılmaz, A. (2012). Pozitif psikoterapi bağlamında yaşam amaçları belirleme ölçeğinin üniversite öğrencileri üzerinde psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri, 15, 166-174.

Güçlüol, K. (1996). Üniversitelerin temel sorunları: Çağdaş eğitim- çağdaş üniversite, üniversitelerimizin gelişmişlik durumu. Ankara: T. C. Cumhurbaşkanlığı Yayınları.

Hammersla, J. F., & Frease-McMahan, L. (1990). University students’ priorities: Life goals vs. relationships. Sex Roles, 23(1-2), 1-14.

İlhan, T. (2009). Üniversite öğrencilerinin benlik uyumu modeli: Yaşam amaçları, temel psikolojik ihtiyaçlar ve öznel iyi oluş (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

İlhan, T. (2013). Üniversite öğrencilerinde yaşam amaçları ve yalnızlık arasındaki ilişki: Temel ruhsal gereksinme doyumunun aracılık rolü. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14(4), 302-309.

İlhan, T., & Özbay, Y. (2010). The predictive role of life goals and psychological need satisfaction on subjective well-being. Turkish Psychological Counselling and Guidance Journal, 4(34), 109-118.

Kasser, T., & Ryan, R. M. (1993). A dark side of the American dream: Correlates of financial success as a central life aspiration. Journal of personality and social psychology, 65(2), 410-422.

Leite, D., Santiago, R. A., Sarrico, C. S., Leite, C. L., & Polidori, M. (2006). Students’ perceptions on the influence of institutional evaluation on universities. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(6), 625-638. Palfai, T. P., & Ralston, T. E. (2011). Life goals and alcohol use among first-year college students: The role of motives to limit drinking. Addictive behaviors, 36(11), 1083-1086.

Palfai, T. P., & Weafer, J. (2006). College student drinking and meaning in the pursuit of life goals. Psychology of Addictive Behaviors, 20(2), 131-134.

Piko, B. F., & Keresztes, N. (2006). Physical activity, psychosocial health and life goals among youth. Journal of Community Health, 31(2), 136-145.

Roberts, B. W., & Robins, R. W. (2000). Broad dispositions, broad aspirations: The intersection of personality traits and major life goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 26(10), 1284-1296.

Schmuck, P., Kasser, T., & Ryan, R. M. (2000). Intrinsic and extrinsic goals: Their structure and relationship to well-being in German and US college students. Social Indicators Research, 50(2), 225-241.

Schmuck, P. E., & Sheldon, K. M. (2001). Life goals and well-being: Towards a positive psychology of human striving. Seattle, Toronto, Bern, Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., & Fırat, N. Ş. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçları, eğitsel hedefleri üniversite öğreniminden beklentileri ve memnuniyet durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(3), 429-452.

Turgut, M. F., & Baykul, Y. (1992-1). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM yayınları.

Twenge, J. M., Campbell, W. K., & Freeman, E. C. (2012). Generational differences in young adults’ life goals, concern for others, and civic orientation, 1966–2009. Journal of personality and social psychology, 102(5), 1045-1062.

Yetim, Ü. (2001). Toplumdan bireye mutluluk resimleri. İstanbul: Bağlam Yayınları. Yıldırım, A. (1997). Gender role influences on Turkish adolescents’ self identity. Adolescence, 32(125), 217- 231.

Wilding, J., & Andrews, B. (2006). Life goals, approaches to study and performance in an undergraduate cohort. British Journal of Educational Psychology, 76(1), 171-182.

Zeyneloğlu, S. (2008). Ankara’da hemşirelik öğrenimi gören üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

61393

Sayıdaki Diğer Makaleler

Küreselleşmenin Türkiye’deki Yükseköğretim ve Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Etkileri

Nida TÜREGÜN, Can Tansel KAYA

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Rukiye günseli YILDIRIM, Güzin ÖZYILMAZ AKAMCA, Ahmet Murat ELLEZ, Sibel KARABEKMEZ, Ayşe Nur BULUT ÜNER

The Impact of Cyberhunt on Reading Comprehension Level in Foreign Language Teaching

Zeynep KUMKALE, Abdullah ADIGÜZEL

A Critical Look at the Phenomenon of ‘A Mixed-Up Use of Turkish and English’ in English-Medium Instruction Universities in Turkey

Ali KARAKAŞ

Üniversiteli Kadın Öğrencilerin Gözünden Kadının Güçlenmesi

Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenimi Bırakma Sebeplerinin İncelenmesi

Muhammet Recep OKUR, Didem PAŞAOĞLU BAŞ, Esra pınar UÇA GÜNEŞ

Harita Teknikerliği Öğrencilerinin Mesleki Teknik Eğilimleri ve Gelecek Projeksiyonlarının Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma

Nuri ERDEM

Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri ve Sosyal Medya Kullanımı

Leyla KAYA, Melek KALKAN

Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal ve Entelektüel Aktiviteleri ile Akademik Başarı Durumları ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki

Hatice KAHYAOĞLU SÜT, BURCU KÜÇÜKKAYA, Esra CUMUR, Ecem ÖZDEMİR

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme

Murat ARTSIN, Tuğçe DELİGÖZ