Do Individual Innovation Characteristics Affect Readiness Online Learning?

ftis study was conducted as a descriptive study to determine the effect of individual innovativeness of nursing students on the readiness of online learning. ftis study has a total of 1040 students who were enrolled in Erciyes University Health Sciences Faculty Department of Nursing in the 2017-2018 academic year. fte number of students included in the study according to the known universal sample was calculated as 300, but the study was completed with 573 students voluntarily participating in the study. Erciyes University, Social Sciences and Humanities written permission was taken from the Ethics Committee and written informed consent was taken from students. fte data were collected by the researchers using the Personal Information Form, the Individual Innovation Scale, and the readiness to online learning scale. fte analysis of the data, descriptive statistics, Kruskal-Wallis and posthoc Bonferroni, Mann Witney U, Spearman correlation analysis were used. fte mean age of the students was 21.0± 2.8. Of the students; 32.8% were in the fourth grade, 81.3% were women, and 62.1% were living in the province center. Of the nursing students; 54.8% selected voluntarily nursing profession, 45.9% selected nursing profession because of job opportunities. fte mean scores of the Individual Innovativeness Scale (ISS) and Online Learning Readiness Scale (OLRS) respectively were 58.20±12.24 and 50.86±18.95. When the individual innovation scale and the subscale scores of the students were compared according to their classrooms, it was determined that the total score averages of the fourth-grade students were higher than the other classes. (p

Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Çevrim İçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu Etkiliyor mu?

Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluğa etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hemşirelik bölümünde okuyan toplam 1040 öğrenci oluşturmuştur. Evreni bilinen örneklem hesabına göre çalışmaya dahil edilecek öğrenci sayısı 300 olarak hesaplanmıştır, ancak uygulama sırasında çalışmaya katılmaya gönüllü olan 573 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırmaya başlamadan önce Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan yazılı izin, öğrencilerden yazılı onay alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından Kişisel Bilgi Formu, Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluk ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Witney U testi, Kruskal-Wallis ve posthoc Bonferroni, Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.0±2.8 olup, %32.8’inin dördüncü sınıf, %81.3’ünün kadın, %62.1’inin il merkezinde yaşadığı saptanmıştır. Öğrencilerin %54.8’inin hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği, %45.9’unun hemşireliği iş bulma kolaylığı nedeniyle seçtiği belirlenmiştir. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluk ölçeği puan ortalamaları sırasıyla 58.20±12.24 ve 50.86±18.95 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin sınıflarına göre Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve alt ölçek puan ortalamaları karşılaştırıldığında dördüncü sınıf öğrencilerinin bireysel yenilikçilik ölçeği ve fikir önderliği, değişime direnç alt ölçeği toplam puan ortalamalarının diğer sınıflardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p

Kaynakça

Aslan, Ö. (2006). New way of learning: E-learning. Fırat University Journal of Social Sciences, 16(2), 121-131. Retrieved from http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt16/sayi2/121- 131.pdf

Boz-Yüksekdağ, B. (2015 Hemşirelik eğitiminde bilgisayar teknolojisinin kullanımı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 103-118.

Çuhadar, C., Bülbül, C., & Ilgaz, G. (2013). Öğretmen adaylarının bireysel yenilikçilik özellikleri ile teknopedagojik eğitim yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Exploring of the Relationship between Individual Innovativeness and Technopedagogical Education Competencies of Pre-service Teachers]. İlköğretim Online [Elementary Education Online], 12(3), 797-807.

Dayhoff, N. E., & Moore, P. S. (2002). Entrepreneurial clinical nurse specialists: Innovators of patient care. Clinical Nurse Specialist, 16(5), 274–276.

Demiralay, R., Bayır, E. A., & Gelibolu, M. F. (2016). Öğrencilerin bireysel yenilikçilik özellikleri ile çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşlukları ilişkisinin incelenmesi [Investigation of relationship between students’ personal innovativeness and readiness for online learning]. Journal of Research in Education and Teaching, 5(1), 161-168.

Deneçli, S., & Deneçli, C. (2012). Nabza göre şerbet, kuşağa göre etkinlik: Eğlencenin pazarlanması ve kuşaklar. Pi Dergisi, (40), 29-33. Dil, S., Uzun, M., & Aykanat, B. (2012). Hemşirelik eğitiminde inovasyon [Innovation in nursing education]. International Journal of Human Sciences[Online], 9(2), 1217-1228. Retrieved from https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/ article/view/1914/981

Ertuğ, N., & Kaya, H. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik profilleri ve yenilikçiliğin önündeki engellerin incelenmesi [Investigating the individual innovativeness profiles and barriers to innovativeness in undergraduate nursing students]. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi; 14(3): 192-197.

Hung, M. L., Chou, C., Chen, C. H. & Own, Z. Y. (2010). Learner readiness for online learning: Scale development and student perceptions. Computers & Education, 55(3), 1080-1090. Retrieved from https://www.learntechlib.org/p/66872/.

International Council of Nurses (2009). Delivering quality, serving communities: Nurses leading care innovations. Geneva, Switzerland: International Council of Nurses. Retrieved from http://www.farmerhealth.org.au/sites/default/files/2009_ International_Nurses_Day_PDF_437kb.pdf

İlhan, M., & Çetin, B. (2013) Çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk ölçeği’nin (ÇÖHBÖ) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması [The validity and reliability study of the Turkish version of an online learning readiness scale]. Educational Technology Theory and Practice/Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 72-101.

Özer, B. (2003). Öğrenmeyi öğretme. In Gültekin M. (Ed). Öğretimde planlama ve değerlendirme (pp. 147-164). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Retrieved from https://staff.emu.edu.tr/bekirozer/Documents/ogrenim- gerecleri/ogrenmeyiogretme.pdf

Özgür, H. (2013). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile bireysel yenilikçilik özellikleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 409-420. Retrieved from http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/ acarindex-1423908753.pdf

Sarıoğlu-Kemer, A., & Altuntaş, S. (2017). Adaptation of the individual innovativeness scale in nursing profesion: Turkish validity - reliability study [Bireysel yenilikçilik ölçeği’nin hemşireliğe uyarlanması: Türkçe geçerlik – güvenirlik çalışması]. Journal of Nursing Education and Research/ Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 14(1), 52-61. Retrieved from https://www.journalagent.com/kuhead/pdfs/ KUHEAD_14_1_52_61.pdf

Taş, Y., Demirdöğmez, M., & Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan Z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri [Possible effects of future architects’ Z generation on business life]. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi/International Journal of Society Researches, 7(13), 1031-1048. Retrieved from https://dergipark.org.tr/download/article-file/394731

Xu, Z., & Chen, H. (2010). Research and practice on basic composition and cultivation pattern of college students’ innovative ability. International Education Studies, 3(2), 51-55.

Kaynak Göster

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
  • ISSN: 2146-5959
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

52967