Akademisyenlerin Maaşlarının İyileştirilmesinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma

Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörlerle ilgili literatür çalışması yapıldığında çok farklı unsurun örgütsel bağlılığı etkilediği görülmektedir. Bu faktörlerden biri de çalışanın almış olduğu ücrettir. Bu çalışma; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan ve akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesini sağlayan bu değişikliğin akademisyenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde örgütsel bağlılık kavramı üzerinde durulmakta, ikinci bölümde ise Türkiye'de çalışmakta olan öğretim elemanlarına uygulanan örgütsel bağlılık anketinin değerlendirme sonuçlarına yer verilmektedir. Sonuç olarak yapılan çalışmada öğretim elemanlarının almış oldukları akademik zamdan önce örgütsel bağlılıklarının olduğu ve akademik zamdan sonra da olumlu bir şekilde kurumlarına karşı örgütsel bağlılıklarının arttığı tespit edilmiştir.

Research on the Effect of Salary on Academicians' Levels of Organizational Commitment

When a review of literature was made on the factors affecting organizational commitment, many different elements were seen to affect organizational commitment. One of these factors is the salary of the employees. This study aimed to measure the impact of Higher Education Personnel Law No. 2914 which has provided an increase in academics' salary on organizational commitment of academics. The first part of the study focused on the concept of organizational commitment, whereas the second part focused on the organizational commitment questionnaire survey evaluation of faculty members working in Turkey. As a result, it was observed that academics had organizational commitment before the increase in salary and their organizational commitment to their institution stepped up after the increase.

Kaynakça

Ayyildiz, T., Yuksel, A., & Hancer, M. (2007). Corporate governance: Impact on staff loyalty. Journal of Travel & Tourism Research, 7(1), 50 -69.

Bayram, L. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: Örgütsel bağlılık. Sayıştay Dergisi, (59), 125-139. Retrieved from http://dergi. sayistay.gov.tr/icerik/der59m6.pdf

Çetin Ölçüm, M. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgüte Bağlılık. Ankara: Nobel Yayınları.

Şengül Doğan, E. (2013). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık. İstanbul: Turkmen Kitabevi

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (2004). TCM employee commitment survey academic users guide 2004. London, Ontario, Canada: The University of Western Ontario, Department of Psychology.

Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603.

Randall, D. M. (1987). Commitment and the organization: The organization man revisited. Academy of Management Review, 12(3), 460-471

Kaynak Göster