Türkçe Eğitimi Alanında Yüksek Lisans Tezi Tamamlayanların Akademik Yazma ve Tez Oluşturma Sürecine İlişkin Görüşleri

Bu çalışmanın genel amacı, Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans tezi tamamlayanların akademik yazma ve tez oluşturma sürecine ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2015 yılında Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans tezi tamamlayan 9 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Formun kapsam ve yapı geçerliliğini sağlamak amacıyla belirtke tablosu hazırlanmış ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların, tezin temel bölümlerini yazmada çeşitli zorluklar yaşadığı belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcıların yabancı dilde yazılmış çalışmalardan yeterince yararlanamadığı tespit edilmiştir. Katılımcılar; aldıkları yüksek lisans eğitiminden sonra akademik yazma ve tez oluşturma sürecine dair kendini daha yeterli bulduğunu belirtmekle birlikte, akademik yazma dersinin programda yer alması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Opinions of Students Completing Master Thesis in Turkish Education Field about Academic Writing and Thesis Formation Process

The overall aim of this research is to evaluate opinions of students completing master thesis in the field of Turkish education about academic writing and process of forming thesis. The study has been devised using phenomenological design within the qualitative research methods. The study group of research is consisted of 9 participants completed master thesis in the field of Turkish education at Mustafa Kemal University Instıtute of Social Sciences in 2015. In this study, semi-structured interview form developed by the researcher was used to collect data. In order to ensure the reliability of the scope and structure, table of specification was constituted and expert views were consulted. For analyzing data descriptive analysis method was used. According to results of the research, it was obtained that participants experience various diffuculties in writing the basic sections of the thesis. In addition, it was seen that participants can not benefit enough from the studies written in foreign language. Participants reported that they find themselves more enough about academic writing and process of forming thesis after postgraduate education, but also they stated that academic writing courses should take part in program.

Kaynakça

Arabacı, İ., & Akıllı, C. (2013). Lisansüstü öğretimde öğrenci sorunları. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. 10-11 Mayıs 2013, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 124-134.

Aslan, C. (2010). Türkçe eğitimi programlarında lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin akademik özyeterliklerine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(19), 87-115.

Bakioğlu, A., & Gürdal, A. (2001). Lisansüstü tezlerde danışman ve öğrencilerin rol algıları: Yönetim için göstergeler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 9-18.

Can, Ş., & Ceyhan B. (2015). Eğitim bilimleri enstitüsü lisansüstü öğrencilerinin bilimsel yazma ve yayınlama konusundaki görüşleri (Muğla ili örneği). Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 35(2), 42-51.

Coşkun, E., & Coşkun, H. (2014). Eğitim alanında yüksek lisans öğrencilerinin bilimsel metin üretim sürecine ilişkin görüşleri. In İşeri K., Çetinkaya G., Çelik T., Demirgüneş S., Daşöz T., Gençer Y. (Eds). Türkçe eğitiminde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar. (pp. 469-480), Ankara: Pegem Akademi

Dilci, T. (2009). Eğitim bilimleri alanında yürütülen lisansüstü eğitiminin öğrenci ve öğretim elemanları görüşlerine dayalı olarak durumunun değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Elmborg, J. (2006). Critical information literacy: Implications for instructional practice. The Journal of Academic Librarianship, 32(2), 192-199.

Ertem, S., & Kete, R. (2015). Öğretmen adaylarının yüksek lisans programlarından beklentileri. VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. Sakarya Üniversitesi, 14-15 Mayıs 2015, Sakarya, 40-47.

Gömleksiz, M. N., & Yıldırım, F. (2013). Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu. Sakarya Üniversitesi, 10-11 Mayıs 2013, Sakarya, 68-74.

İbiş, E. (2014). Lisansüstü eğitimin sorunları. Yükseköğretim Dergisi, 4(3), 117-123.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Şahin, Ç., Demir, M., & Arcagök, S. (2015). Öğretmen adaylarının lisansüstü öğretime yönelik görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 304-320. Retrieved from http://dergipark. gov.tr/download/article-file/63475

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Kaynak Göster