OECD Ülkeleri İçin Küresel Rekabet Gücü ve Beşeri Sermaye Arasındaki İlişkinin Analiz Edilmesi

Bu çalışmada, OECD ülkelerinde beşeri sermaye ve küresel rekabet gücü arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışmada Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum [WEF]) ve Penn Dünya Tablosu (Penn World Tables [PWT]) veri tabanlarından elde edilen veriler ile sağlıklı verilere ulaşılabilen 18 OECD ülkesi için panel veri seti kurulmuştur. Çalışmanın dönemi 2004-2018 dönemidir. Uygulama sonucunda Beşeri Sermaye Endeksi ile Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi arasında kısa dönemde çift taraflı bir nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye, Küresel Rekabet, OECD, Panel Veri Analizi, Granger Nedensellik Testi JEL Sınıflandırması: C23, F60, I20

Analyzing the Relationship between Global Competitiveness and Human Capital for OECD Countries

In this study, the relationship between human capital and global competition in OECD countries was analyzed. In the application part of the study, a panel data set was established for 18 OECD countries for which healthy data could be reached with the data obtained from the World Economic Forum (WEF) and Penn World Table (PWT) databases. The period of the study is the period of 2004-2018. As a result of the application, it was determined that there is a bilateral causality relationship in the short run between the Human Capital Index and the Global Competitiveness Index. Key Words: Human Capital, Global Competition, OECD, Panel Data Analysis, Granger Causality Test JEL Classification: C23, F60, I20

___

 • Adıgüzel, M. (2011). Bilgi Toplumu ve Küreselleşme Bağlamında Küresel Rekabet Ortamı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Aiginger, K. (1998). A Framework for Evaluating the Dynamic Competitiveness of Countries. Structural Change and Economic Dynamics, No. 9: 159-188.
 • Aktan, C. C.; Vural, İ. Y. (2004). Rekabet Gücü ve Rekabet Stratejileri. Ankara: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu.
 • Altay, A. ve Pazarlıoğlu, M. V. (2007). Uluslararası Rekabet Gücünde Beşeri Sermaye: Ekonometrik Yaklaşım. Selçuk Üniversitesi Karaman İ. İ. B. F. Dergisi, S. 12: 96-108.
 • Balmumcu, Ö. ve Bozkurt, K. (2020). Gelişmekte Olan Ülkelerde Ekonomik Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi Üzerine Bir Panel Veri Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, C. 5, S. 2: 292-307.
 • Bozkurt, K. (2012). Dışsal Teknolojik Şokların Gelişmekte Olan Ülkelerin Büyüme Sürecine Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Bozkurt, K., Armurçuoğlu Tekin, H. ve Can Ergün, Z. (2021). An Investigation of Demand and eExchange Rate Shocks in the Tourism Sector. Applied Economic Analysis, Vol. 29, No. 86: 171-188.
 • Bozkurt, K. ve Balmumcu, Ö. (2018). Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Panel Veri Analiz. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Prof. Dr. Harun Terzi Özel Sayısı: 391-405.
 • Bozkurt, K. ve Yanardağ, M. Ö. (2017). Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Panel Eşbütünleşme Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C. 15, S. 1: 194-213.
 • Breusch, T. S. and Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification Tests in Econometrics. The Review of Economic Studies, Vol. 47, No. 1: 239-253.
 • Clark, J. and Guy, K. (1998). Innovation and Competitiveness: A Review. Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 10, No. 3: 363-395.
 • Czajkowski, Z. (2014). Human Capital and Innovation Determinants of Competitiveness, (Eds., M. A. Weresa), Innovation, Human Capital and Trade Competitiveness: How Are They Connected and Why Do They Matter?, Switzerland: Springer: 105-157.
 • Dulupçu, M. A. (2001). Küresel Rekabet Gücü: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Dumitrescu, E. I. and Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels. Economic Modelling, Vol. 29, No. 4: 1450-1460.
 • Erdem, A. R. (2016). Üniversite Anlayışındaki Değişim: Birinci Nesil Üniversiteden Dördüncü Nesil Üniversiteye. TYB Akademi Dil Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, S. 16: 21-52.
 • Fagerberg, J. (1988). International Competitiveness. The Economic Journal, Vol. 98, No. 391: 355-374.
 • Fagerberg, J., Srholec, M. and Knell, M. (2007). The Competitiveness of Nations: Why Some Countries Prosper While Others Fall Behind. World Development, Vol. 35, No. 10: 1595-1620.
 • Ferreira, J. J., Fernandes, C. I. and Ratten, V. (2017). Entrepreneurship, Innovation and Competitiveness: What is the Connection?. International Journal of Business and Globalisation, Vol. 18, No. 1: 73-95.
 • Göktaş, P., Pekmezci, A. ve Bozkurt, K. (2018). Ekonometrik Serilerde Uzun Dönem Eşbütünleşme ve Kısa Dönem Nedensellik İlişkileri. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Göktaş, P., Pekmezci, A. ve Bozkurt, K. (2019). Ekonometrik Serilerde Uzun Dönem Eşbütünleşme ve Kısa Dönem Nedensellik-Makroekonomik Verilerle Eviews ve Stata Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Guerrieri, P. and Meliciani, V. (2005). Technology and International Competitiveness: The Interdependence between Banufacturing and Producer Services. Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 16, No. 4: 489-502.
 • IMD (2007). World Competitiveness Yearbook 2007. https://www.abebooks.com/9782970051411/IMD-World-Competitiveness-Yearbook-2007-2970051419/plp, Erişim Tarihi: 13.11.2022
 • IMD (2021). IMD World Competitiveness Yearbook 2021. https://nitielibrary.remotexs.in/sites/default/files/wcy_2021_with_covers.pdf, Erişim Tarihi: 18.10.2022
 • İlkay, S. Ç. (2019). Beşeri Sermaye ile Uluslararası Rekabet Gücü Arasındaki İlişki: Türkiye ve Seçilmiş Diğer G20 Ülkeleri Üzerine Bir Analiz. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • Kiper, M. (2010). Dünyada ve Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Bu Kapsamda Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri Programı (ÜSAMP). Ankara: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı.
 • Krstic, M., Filipe, J. A. and Chavaglia, J. (2020). Higher Education as a Determinant of the Competitiveness and Sustainable Development of an Economy. Sustainability, Vol. 12, No. 16: 1-22
 • Odabaşı, Y. (2007). 21. Yüzyılın Üniversite Modeli Olarak Girişimci Üniversiteler. (Ed. C. C. Aktan), Değişim Çağında Yüksek Öğretim: Global Trendler – Paradigmal Yönelimler içinde. İzmir: Yaşar Üniversitesi: 117-133.
 • OECD (1996). Globalisation and Competitiveness: Relevant Indicators. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/885511061376.pdf?expires=1673911202&id=id&accname=guest&checksum=7FE945D83045CE8AB595AD28B567B672, Erişim Tarihi: 15.12.2022
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence. Journal of Applied Econometrics, Vol. 22, No. 2: 265-312.
 • Pesaran, M. H. and Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, Vol. 142, No. 1: 50-93.
 • Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Notions. Harvard Business Review, No. 90211: 71-91.
 • Posner, M. V. (1961). International Trade and Technical Change. Oxford Economic Papers, Vol. 13, No. 3: 323-341.
 • Reda, M. (2011). Education, Innovation and Labor: Obstacles to Egypt’s Competitiveness?. AlmaLaure Working Papers, No. 18: 1-37.
 • Sart, G. (2018). OECD Ülkelerinde Küresel Rekabet Gücü ve Yüksek Öğrenimin Rolü. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • WEF (2018). The Global Competitiveness Report 2018. Switzerland: Word Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf, Erişim Tarihi: 08.10.2022
 • WEF (2020). The Global Competitiveness Report. Spesial Editon 2020. How Countries are Performing on the Road to Recovery. Switzerland: Word Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf, Erişim Tarihi: 13.10.2022