ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:  CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÖZET Bu çalışmanın amacı; işe tutkunluk ile örgütsel destek algısı ilişkisini tespit etmek ve işe tutkunluk düzeyinin demografik değişkenlere göre farklılık oluşturup oluşturmayacağını test etmektir. Ayrıca araştırmanın diğer bir amacı, örgütsel destek algısının işe tutkunluk üzerindeki etkisinde cinsiyetin düzenleyici rolünü tespit etmektir. Araştırmada veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı ve SPSS programına eklenen PROCESS makrosu yazılımı ile analiz edilmiştir. Araştırma örneklemini Balıkesir ilindeki 375 çalışan katılımcı oluşturmaktadır.  Araştırma sonuçlarına göre örgütsel destek algısı ile işe tutkunluk arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Örgütsel destek algısının işe tutkunluk üzerindeki etkisinde cinsiyetin düzenleyici rolü bulunmaktadır.  Ayrıca t-testi sonucunda cinsiyete göre işe tutkunluk düzeyinin farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek Algısı, İşe Tutkunluk, Cinsiyet Jel Sınıflandırması : M12, M54, D23

THE PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL SUPPORT IMPACT ON WORK ENGAGEMENT: MODERATING ROLE OF GENDER

The aim of this study is to determine relationship between work engagement and organization support perception and is to test whether level of work engagement is a difference according to demographic variables. In addition, another aim of the study is to determine the moderating role of gender in the effect of organizational support perception on work engagement. The sample of the study consists of 375 working participants in Balıkesir. Research data were collected in February-March 2019. According to the results of the research, there is a positive significant relationship between organizational support perception and work engagement. t-test results showed that the level of work engagement differed by gender. It was determined that gender has moderator role in relation of organizational support perception and work engagement. The effect of organizational support on work engagement is β= ,5965 t = 9,1764 for women, while it is β = ,3759 t = 6,1706 for men. It is possible to say that as women's perceptions of organizational support increase, their level of work engagement will be affected more than men.

Kaynakça

KAYNAKÇA

Aşan, Ö. ve Özyer, K. (2003) “Duygusal Zekâya Etki Eden Faktörlerin Saptanmasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma” H.Ü. İİBF Dergisi, 2 Sayı 1 151-167.

Armeli, S., vd.. (1998) “Perceived Organizational Support And Police Performance: The Moderating Influence Of Socioemotional Needs”, Journal of Applied Psychology, 83: 288-297.

Armstrong, M. (2008) “Strategic Human Resource Management”, USA: Kogan Page Limited

Bakker, B. A. ve Demerouti, E. (2008) “Towards A Model Of Work Engagement”, Career Development International, 13(3): 209-223.

Başoda, A. (2017) “İşe Tutkunluk: Kavramsal Açıdan Bir İnceleme”, Uluslararası Tarih e Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17: 71-98.

Bostancı, H. ve Ekiyor, A. (2015) “Çalışanların İşe Adanmasının Örgüt İçi Girişimciliğe Etkisinin İncelenmesi”, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 1(1): 37-51.

Büyükgöze, H. ve Kavak, Y. (2017) “Algılanan Örgütsel Destek Ve Pozitif Psikolojik Sermaye İlişkisi: Lise Öğretmenleri Örnekleminde Bir İnceleme”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 23(1): 1-32.

Caesens, G. ve Stinglhamber, F. (2014) “The Relationship Between Perceived Organizational Support And Work Engagement: The Role Of Self-Efficacy And Its Outcomes” Revue Europeenne de Psychologie , 64 (5): 259-267.

Ciarrochi, J. V., Chan, A.Y.C. ve P. Caputi (2000) “A Critical Evaluation of the Emotional Construct, Personality and Individual Differences”, 28 (3): 539-561.

Cronbach, L. J. (1951) “Coefficient Alpha and The Internal Structure of Tests”, Psychometrika, 16(3): 297-334.

Eğriboyun, D. (2013) “Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici Ve Öğretmenlerin Örgütsel Güven Ve Örgütsel Destek Algıları Arasındaki İlişki”, Kafkas Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12): 17-43.

Eisenberger, R. ve Huntington, R. (1986) “Perceived Organizational Support Journal Of Applied Psychologhy”, 71(3): 500-507.

Eisenberger, R., Malone, G. P. ve Presson, W. D. (2016) “Optimizing Perceived Organizational Support To Enhance Employee Engagement”, Society For Human Resource Management Science of HR Series, 1-22.

Esen, E. (2011) “Çalışanların Örgüte Cezbolması”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(1): 377-390.

Gencer, K. ve Ayyıldız, T. A. (2018) “Demografik Özellikler Ve Psikolojik Koşulların İşe Tutkunluğa Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi”, 7(2): 601-619.

Gillet, N. vd. (2013) “ Perceived Organizational Support, Motivation, And Engagement Among Police Officers”, Professional Psychology: Research and Practice, 44(1): 46.

Gupta, V., Agarwal, U. A. Ve Khatri, N. (2016). “The Relations Between Perceived Organizational Support, Affective Commitment, Psychological Contract Breach, Organitional Citizenship Behaviour And Work Engagement” Informing Practice And Policy Worldwide Through Research And Scholarship, Journal Of Advanced Nursing 72(11): 2806-28017.

Hair, J. F., Black, W. C, Babin, B. J. ve Anderson, R. E., (2010) “Multivariate Data Analysis: A Global Perspective”, 7th Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey.

Harputoğlu, D. D. ve Polat, D. D. (2017) “İşe Tutkunluk Ve İş-Aile- İş Çatışmasının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, 13: 435-450.

Hayes, A.F. (2013) “Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis A Regression-Based Approach”, http://www.afhayes.com/.,12.08.2019.

İnce, A.R. (2016) “Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (57): 649-660.

İplik, E., İplik, F. N., ve Efeoğlu, İ. E. (2014) “Çalışanların Örgütsel Destek Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(12): 109-122.

Kahn, W. A. (1990) “Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work”, Academy of Management Journal, 33 692-724.

Kaplanseren,S. ve Örücü, E. (2018) “İşe Tutkunluğun Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Trakya Üniversitesi İİBF Dergisi, 7 (1): 1-10.

Liang, G. Q. ve Zhang, W. (2015) Effect of Organizational Support on Job Involvement The Mediating Role of Psycclogical Capital. Management and Administration 9: 135-137.

Neves, P. ve Eisenberger, R. (2014) “Perceived Organizational Support And Risk Taking”. Journal Of Managerial Psychology, 29(2): 187-205.

Özdemir, A. (2010) “Örgütsel Özdeşleşmenin Algılanan Örgütsel Destek, Cinsiyet Ve Kıdem Değişkenlerine Göre İncelenmesi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1): 237-250.

Özdevecioğlu, M. (2003) “Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2): 113-130.

Özkalp, E. ve Meydan, B. (2015) “Schaufeli ve Bakker Tarafından Geliştirilmiş Olan İşe Angaje Olma Ölçeğinin Türkçe’ de Güvenilirlik Ve Geçerliliğinin Analizi”, İş Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi,17 (3): 4-19.

Pradesa, H.A. vd., (2013) “The Relations Of Perceived Organizatiional Support With Positive Work Behavior: Mediating Role Of Job Satisfaction Affective Commitment And Felt Obligation”, IOSR Journal Of Business And Management, 13(3): 23-34.

Ramus, C. (2001) “Organizational Support For Employees: Encouraging Creative Ideas For Environmental Sustainability”, California Management Review, 43(3): 85-107.

Rich, B. L., Lepine, J. A. ve Crawford, E. R. (2010) “Job Engagement”, Academy Of Management Journal, 53 (3): 617-635.

Schaufeli, W. B. vd. (2002) “The Measurement Of Engagement Burnout: A Two Sample Confirmative Analytic Approach”, Journal Of Happiness Studies, 3: 71-92.

Schaufeli, W. B. ve Bakker, A. B. (2004) “Job Demands, Job Resources, And Their Relationship With Burnout And Engagement”, Journal of Organizational Behavior, 25: 293–315.

Shantz, A., Alfes, K., ve Latham, G. P. (2016) “The Buffering Effect Of Perceived Organizational Support On The Relationship Between Work Engagement And Behavioral Outcomes”, Human Resource Management, 55(1): 25-38.

Singh,D. (2002) “Emotional Intelligence at Work: A Professional Guide”, Sage Publications, New Delhi.

Sluss, D.M. Klimchak M. ve Holmes, J.J. (2008) “Perceived Organizational Support As a Mediatior Between Relational Exchange And Organizational Identification”, Journal Of Vocational Behavior 73(3): 457-464.

Sonnentag, S. (2003) “Recovery, Work Engagement, And Proactive Behavior: A New Look At The İnterface Between Nonwork And Work”, Journal Of Applied Psychology, 88(3): 520.

Stairs, M. ve Galpin, M. (2010) “Positive Engagement: From Employee Engagement To Workplace Happiness”, In (Eds) P A Linley, S Harrington And N Garcea, The Oxford Handbook Of Positive Psychology And Work, New York, Oxford University Press Https://Www.Pbookshop.Com/Media/Filetype/S/P/1399389657.Pdf, 12.08.2019.

Stassen, M. ve Ursel, N.D. (2009) “Perceived Organizational Support, Career Satisfaction, and The Retention of Older Workers”, Journal of Occupational and Organizational Psychology 82: 201–220.

Tabachnick, B. G. ve Fidell, L.S. (2013) Using Multivariate Statistics, Pearson, Boston.

Turgut, T. (2011) “Çalışmaya Tutkunluk: İş Yükü, Esnek Çalışma Saatleri, Yönetici Desteği Ve İş-Aile Çalışması İle İlişkileri”, Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 25 (3-4):155-179.

Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010) “Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F., 17(2): 183-206.

Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2007) SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yılmaz, H. ve Görmüş, A. Ş. (2012) “Stratejik Girişimciliğin, Algılanan Örgütsel Destek Ve Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkilerinin Araştırılması: Tekstil Sektöründe Ampirik Bir Çalışma”, Journal of Yasar University, 26(7): 4483-4504.

Zacher, H. ve Winter, G. (2011) ”Eldercare Demands, Strain, and Work Engagement: The Moderating Role of Perceived Organizational Support”, Journal of Vocational Behavior, 79(3): 667-680.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead607753, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {19}, pages = {37 - 56}, doi = {10.11611/yead.607753}, title = {ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ}, key = {cite}, author = {Erkal, Pınar} }
APA Erkal, P . (2021). ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 19 (1) , 37-56 . DOI: 10.11611/yead.607753
MLA Erkal, P . "ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2021 ): 37-56 <
Chicago Erkal, P . "ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 (2021 ): 37-56
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ AU - Pınar Erkal Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.11611/yead.607753 DO - 10.11611/yead.607753 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 56 VL - 19 IS - 1 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.607753 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ %A Pınar Erkal %T ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ %D 2021 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 19 %N 1 %R doi: 10.11611/yead.607753 %U 10.11611/yead.607753
ISNAD Erkal, Pınar . "ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 19 / 1 (Mart 2021): 37-56 .
AMA Erkal P . ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2021; 19(1): 37-56.
Vancouver Erkal P . ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2021; 19(1): 37-56.
IEEE P. Erkal , "ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISININ İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CİNSİYETİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 37-56, Mar. 2021, doi:10.11611/yead.607753