Maintaining the Dependency Structure in the World System: an Evaluation of the International Debt Crisis in 1980s

Büyük Dönüşüm adlı ünlü eserinde Kari Poianyi, liberal ekonomi politikalarının evrimsel bir sürecin kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkmadığını vurgular ve kapitalist dönüşüm sürecindeki devlet müdahalelerine ve siyasi manipülasyonlara dikkat çeker. Bu makalede kapitalizmin sınırlarını dünya ölçeğinde daha önce görülmemiş bir boyutta genişleten bir başka "büyük dönüşüm"ün dinamikleri ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, çevre ülkelerinin uluslararası serbest ticaret sistemine entegrasyonunun bu ülkelerin iç dinamiklerince yaratılan evrimsel bir sürecin sonucu olmadığı vurgulanmakta, 1980'lerde yaşanan dış borç krizi ve sonrasındaki dayatmaların çevre ülkelerin merkez ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırıtaıalarmdaki önemi üzerinde durulmaktadır.

Dünya Sisteminde Bağımlılıkçı Yapının Korunması: 1980'lerdeki Uluslararası Borç Krizi Üzerine Bir Değerlendirme

n his seminal work, The Great Transformation, Karl Polanyi argued that contrary to the claims of the economic orthodoxy, the arrival of laissez-faire was neither inevitable nor the result of an evolutionary process and pointed out the role of government regulations and political manipulations during capitalist transformation. This paper analyzes the dynamics of another "great transformation" that enlarged the borders of capitalism as a world system to a scale that never existed before. The paper argues that integration of the periphery to the international free trade system was not an evolutionary process generated by the internal dynamics of peripheral economies. By focusing particularly on the international debt crisis in the 1980s, it suggests that this period was the turning point in restoring the hegemony of the core over the periphery and restructuring the world economy in accordance with the emerging needs of the core economies during economic stagnation in 1970s.

Kaynakça

Amin, S. 1976. Unequal Development, Sussex: The Harvester Press.

Amin, S., G.Arrighi, A.G.Frank, and l.Wallerstein.1982. Dynamics of Global Crisis, New York: Monthly Review Press.

Amin, S. 1990. Maldevelopment: Anatomy of a Global Failure, Tokyo: United Nations University Press.

Amin, S. 1994. Re-Reading the Postwar Period: An Intellectual Itinerary, New York: Monthly Review Press.

Amin, S. 1997. Capitalism in the Age of Globalization, London: Zed Books.

Arrighi, G. 1996. The Long Twentieth Century, London: Verso.

Balkan, N. 1994. Kapitalizm ve Borç Krizi, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Başkaya. F. 1986. Borç Krizi Üzerine Bir Deneme, Ankara: îmge Kitabevi.

Başkaya, F. 1995. Azgelişmişliğin Sürekliliği, Ankara: İmge Kitabevi.

Bukharin, N. 1987. Imperialism and World Economy, London: Merlin Press.

Burchill, S. 1996. "Liberal Internationalism", in S. Burchill and A. Linklater (eds.), Theories of International Relations, New York: St. Martin's Press: 28-66.

Chew S.C. and R. Denmark. 1996. "On Development and Underdevelopment", in S.C. Chew and R. Denmark (eds.), The Underdevelopment of Development, London: Sage Publications: 1- 17,

Dunn, CC 1996. "World Systems Similarities and Differences", in S.C. Chew and R. Denmark (eds.), The Underdevelopment of Development, London: Sage Publications: 246-259.

Frank, A.G, 1996. "The Underdevelopment of Development", in S.C. Chew and R. Denmark (eds.), The Underdevelopment of Development, London: Sage Publications: 17-55.

Gibson, H. and E. Tsakalatos 1996. "Uluslararasi Borç Krizi: Nedenler, Sonuçlar ve Çözümler", in F. Şenses (ed.), Kalkınma İktisadının Yükselişi ve Gerilemesi, İstanbul: İletişim Yayınları.

Kahler, M. 1985. "Politics and International Debt: Explaining the Crisis", International Organization, Volume 39, Issue 3: 357-382.

Kapur, D. 1998. "The IMF: A Cure or a Curse?", Foreign Policy, Summer.

Kruger, A. 1987. "Debt, Capital Flows, and LDC Growth", The American Economic Review, Volume 77, Issue 2:159-164.

Lipson, C. 1981. "The International Organization of Third World Debt", International Organization, Volume 35, Issue 4: 603-631.

Marx, K. and F. Engels. 1978. "Manifesto of the Communist Party" in Marx-Engels Reader, R. C. Tucker (ed.), New York: W.W.Norton & Company.

Montesquieu, C.S. 1900. The Spirit of Laws, Thomas Nugent (trans.), revised ed., Vol. 1, New York: The Colonial Press.

Polanyi, K. 1957. The Great Transformation, Boston: Beacon Press.

Sönmez, S. 1998. Dünya Ekonomisinde Dönüşüm, Ankara: İmge Kitabevi.

Thurow, L. 1992. Head to Head: The Coming Economic Battle Among Japan, Europe, and America, New York: William Morrow and Company, Inc.

Wallerstein, I. 1975. "The Present State of the Debate on World Inequality" in I. Wallerstein (ed.), World Inequality, Montreal: Black Rose Books.

Wallerstein, I. 1982. "Crisis in Transition" in Dynamics of Global Crisis, Amin et al, New York:Monthly Review Press.

Wallerstein, I. 1995. After Liberalism, New York: New Press.

Wallerstein, 1.1999. The End of the World As We Know It, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Kaynak Göster