Entellektüel Sermaye Yönetimi Yaklaşımı ve Entellektüel Varlıkların Korunmasına Yönelik Öneriler

Günümüzde bütün sektörlerde en iyi enformasyona sahip olan ve bu değeri en etkili biçimde kullanan işletmelerin başarı oranlarının giderek arttığı görülmektedir. Tüm dünyada özellikle büyük ölçekli işletmeler, ellerindeki entelektüel sermayeyi rekabet avantajı kazanmada önemli bir potansiyel olarak görmeye başlamışlardır. Orta ve uzun vadede ise, şirket performansının değerlendirilmesi ve geliştirilmesinde Entelektüel Sermaye Yönetiminin belirleyici bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Entelektüel sermaye tüm organizasyon sisteminin ölçülmesinde ve yönetiminde yeni bir kavramdır ve aslında zekanın sistematik hale getirilmesidir. Günümüzde tüm işletmeler bilgi endüstrisi içinde yer almaktadırlar ve entelektüel varlıkların korunması önemli bir sorun niteliğindedir. Çoğu işletme veri işleme, saklama ve koruma süreci üzerine çok zaman ve para harcamalarına rağmen, entelektüel varlıklarını koruma açısından savunmasız durumdadırlar. İşletmelerin entelektüel sermayelerini koruma sistemleri henüz genel olarak belirlenmemişse de her işletme kendi savunma stratejilerini oluşturmaya çalışmaktadır. Birçok işletme, entelektüel varlıklarını korumak adına organizasyon içi önlemlerle uğraşırken, bu kez organizasyon dışı bilgilerden mahrum kalabilmektedirler. Bu durum da, entelektüel varlıkların korunmasına çalışılırken aynı zamanda gelişmeye engel olabilmektedir. Çalışmamızda, entelektüel sermaye yönetimi süreci ve modeli incelenmiş ve entelektüel varlıklarını korunmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Intellectual Capital Management Approach and Some Proposals Regarding the Protection of Intellectual Assets

Across all sectors, it is increasingly the case that enterprises who possess the best information and use this information effectively are becoming more successful. All over the world big scale organisations especially, now regard their intellectual capital as an important potential and asset that can be used to their own advantage while competing with others. In the long run it is thought that intellectual capital management will play a determining role in the improvement and evaluation of the performance of the organisation. Intellectual capital is a new notion in the measurement and management of the organisation system as a whole; it is the transformation of vision and wisdom into a system. Presently all organisations exist within the framework of industrial knowledge and this makes the protection of intellectual assets a vital issue. Most organisations invest a lot of time and money into data processing and saving. However, their intellectual assets do not get the same care or protection. At the moment there are no set guidelines for the protection of intellectual capital; each organisation is trying to build its own strategies. Often, while trying to take within the organisation precautions to protect their intellectual assets, they fail to obtain information from outside, which means it is possible to hinder development while trying to protect their intellectual assets. In this study, the process and model of intellectual capital management lias been examined, and recommendations have been made with regard to intellectual assets protection.

Kaynakça

ABOU-ZEİD, E.Z., 2002, "A Knowledge Management Reference ModeF' Journal of Knowledge Management, Vol.6, No.5, s. 486-499

BEHAN, Kate, HOLMES, Diana, 1990, Understanding Information Technology, II. Edition, Prentice Hall Inc., New York, s. 49

BEVEREN, V.J, 2002, " A Model of Knowledge Acquisition that Refocuses Knowledge Management Journal ofKnowledgeManagement, Vol.6, No. 1, s. 18-22

BOLLENGER, Audrey S, SMITH, Robert D, 2001, "Managing Organizational Knowledge As a Strategic Asset' Journal of Knowledge Management, Vol.5, No.1, s.5-17

BUKOWITZ, Wendy R, Jul/Aug 1997, "Visualizing, Measuring and Managing Knowledge", Research Technology Management, Vol.40, s. 1-8

DAVENPORT, Y,PRUSAK, L, 2001, İş Dünyasında Bilgi Yönetimi, Çev:Günhan Günay, Rota Yayınları, İstanbul, s. 85

GRAFSTRÖM, Gottfried., EDVINSSON, Leif., 2000, "Knowledge Navigation",Accounting for Minds: An Inspirational Guide to Intellectual Capital, s. 64- 70

HAROWITZ, Irwing louise., Spring 1995, "Intellectual Property; Information Networks-United States", Publishing Research Quarterly, Vol. 11, s. 23-34

HILLS, Mellanie, 1997, Intranet Business Strategies, New York, Wiley Computer Publishing, s. 16

KENNEDY, Randall C., 1996, Internal Internets Save Time and Money, http://www4.zdnet.com/pccomp/features/960516/feature2/main/html

LANG, Josephine C., 2001, "Management of Intellectual Property Rights", Journal of Intellectual Capital, Vol.2, s. 1-8

MITTELSTAEDT, John D., MITTELSTAEDT, Robert A., Spring 1997, "The Protection of Intellectual Property: Issues of Origination and Ownership", Journal of Public Policy&Marketing, Vol. 16, s. 1 -17

MULLIN, Rick., November 1996, "Intellectual Assets", Chemical Week, Vol.158, s. 1-6

OECD, 2002, "Changing Business Strategies for R&D and Their Implications for Science and Technology", http://www.oecd.org

ÖNCE, Sahne., 1999, Muhasebe Bakış Açısı İle Entelektüel Sermaye, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yay., s. 31

PORTER, M.E., MILLAR, V.E., July-Aug. 1985, "How Information Gives You Competitive Advantage", Harvard Business Review, s. 34-47

QUINN, James B., ANDERSON, Philipa., Finkelstein, Sydney., (Cev. Gündüz Bulut), Nisan 1999, "Mesleki Zekanın Yönetiınf, Harvard Business Review-Bilgi Yönetimi, MESS Yay. No. 293, BZD Yayıncılık, s. 175-199

ROYAL, Weld., 1998, "Too much Trust? Are Rtade Secrets safe with Supliers?", Industry Week, Vol.247, s. 1-4

SARUHAN, Sadi Can., SULAOĞLU, Taylan., 24-26 Mayıs 2001, "Entelektüel Sermaye: Teori ve Uygulamadan Bir Örnek", 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Yay. No. 10, İ.Ü.İ.F.A.Y.V., Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri, s. 801-815

SEETHARAMAN, A. ve diğ., 2002, "Intellectual Capital Accounting and Reporting in the Knowledge Economy" Journal oflntelectual Capital, Vol.3, Is.2, s. 127-135

STEWARD, Thomas A., March 1997, Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Doubleday/Currency, New York, s. 17

SVEIBY, K.E., SIMONS R., 2002, "Collaborative Climate and Effectiveness of Knowledge Work", Journal of Knowledge Management, Vol.6, No.5, s. 420

VERITY, John W., June 1995, "Hacker Heaven: So Many Computers, So Few Safeguards, Annual Report on Information", Business Week, International Edition, s. 55

WATSON, John., Fall 1996, "Managing Intellectual Capital: Making the Most of the Best", Canadian Manager, Vol.21 s. 2-6

Kaynak Göster