Dipnot açıklama yükümlülüklerine uyum: İMKB 100 endeksinde yer alan reel sektör firmalarının durumu üzerine bir araştırma

Bu çalışma 2008 yılı sonu itibariyle İMKB 100 endeksine dâhil tüm reel sektör firmalarının dipnot açıklama yükümlülüklerini ölçme düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıstır. Bu amaç doğrultusunda şirketlerin halka açıklık oranı, bağımsız denetim sirketi, satıs ve varlık büyüklüklerinin dipnot açıklama düzeyine etkileri araştırılarak, bir durum tespiti yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda işletmelerin stoklar ve nakit akış tablosu konularında dipnot açıklama yükümlülüklerine tam olarak uymadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca bulgular dipnot açıklama seviyelerinin işletme büyüklükleri ile pozitif, halka açıklık oranları ile negatif bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Bununla beraber, dört büyükler tarafından denetlenen işletmelerin dipnot açıklama seviyelerinin diğer işletmelere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Compliance with the disclosure requirements: A research on non-financial sector firms in ISE 100 index

This paper aimed to determine the compliance level of the firms that were in the ISE 100 index by the end of 2008 to disclosure requirements. For this purpose a status evaluation was made by searching the effects of free float rate, independent audit firm, asset, and sales size of the firm on disclosure level. Results demonstrate that firms did not comply with the disclosure requirements for inventory and cash flow statement. Additionally, results show the disclosure levels were positively related with firm size variables and negatively related with the free float rates. Furthermore it was seen that the disclosure levels of the firms audited by the four bigs were more than the other firms.

Kaynakça

Ahmed, Kamran, Courtis, John K., 1999, “Associations Between Corporate Characteristics and Disclosure Levels in Annual Reports: A Meta-Analysis”, British Accounting Review, Vol: 31, s:35-61

Ali, Muhammad J., Ahmed, Kamran, Henry, Darren, 2004, “Disclosure Compliance with National Accounting Standards by Listed Companies in South Asia”, Accounting and Business Researc, Vol.34. No. 3, s:183-199

Altay, Erdinç, Duygu Anıl, Ocak 2004, “Kamuyu Aydınlatma Aracı Olarak Finansal Raporların Hisse Senedi Getiri Oranları Üzerindeki Etkisinin Sınanması”, Öneri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 21, s:107-109

Cooke, T.E., 1989, “Disclosure in the Corporate Annual Reports of Swedish Companies”, Accounting and Business Research, Vol: 19, No: 74, s:113-124

Çürük, Turgut, Aralık 2004, “Bağımsız Dış Denetimin Muhasebe Şeffaflığına Etkisi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Türkiye Örneği”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı: 31, s:149-165

Glaum, Martin, Street, Donna L., 2003, “Compliance with the Disclosure Requirements of Germany’s New Market: IAS Versus US GAAP”, Journal of International Financial Management and Accounting, Vol: 14, No:1, s:64-100

Healy, Paul M., Palepu, Krishna G., Information Asymmetry, 2001, “Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature”, Journal of Accounting and Economics, Vol: 31, s. 405-440

Nobes, C., 1998, “Towards a General Model of the Reasons for the International Differences in Financial Reporting”, Abacus, Vol: 31, No: 1-3, s:162-187

Sayar, Zafer, Ekim 2002, “Oluşturulmakta Olan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun Işığı Altında Türkiye’de Muhasebe Standartlarının Mevcut Durumu ve Kamuyu Aydınlatma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Sayı:7, s:73-80

Street, Donna L., Gray, Sidney J., Bryant, Stephanie M., 1999, “Acceptance and Observance of International Accounting Standards: An Empirical Study of Companies Claiming to Comply with IASs”, The International Journal of Accounting, Vol: 34, No:1, s:11-48

Tadesse, Solomon, 2006, “The Economic Value of Regulated Disclosure: Evidence From The Banking Sector”, Journal of Accounting and Public Policy, Vol: 25, s:32-70

Uluslararası Muhasebe Standartları 1 “Finansal Tabloların Sunulusu” (International Accounting Standards 1 “Presentation of Financial Statements”, www.iasb.org

Kaynak Göster