Tüketicilerin cinsiyetlerine ilişkin olarak içgüdüsel alışveriş eğilimlerindeki farklılıkların belirlenmesi: Üniversite öğrencilerine yönelik pilot bir araştırma

Cinsiyet, tüm toplumlarda önemli bir sosyal kategoridir ve tüketici davranışında farklılaştırıcı bir etkiye sahiptir. Tüketici davranışı literatüründe cinsiyet farklılıkları biyolojik, sosyolojik, tutumsal ve özellik-temelli olarak açıklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin cinsiyetlerine ilişkin olarak içgüdüsel alısveriş eğilimlerinde farklılık olup olmadığını belirlemektir. Literatürde cinsiyet ve içgüdüsel alışveriş eğilimleri arasındaki ilişkiye yönelik yürütülen çalışmalar olmakla beraber, bu çalışmalarda çelişkili sonuçlar bulunmuştur. Bu bağlamda bu çalışma ile iki temel katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bunlardan birincisi çelişkili sonuçları içeren literatüre ek bir bulgu sağlamaktır. İkincisi ise yönetsel açıdan uygulamalarda araştırma sonuçları temelinde öneriler geliştirmektir. Araştırmada üniversite öğrencilerinden anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Araştırma hipotezlerini test etmede t-testi kullanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak kadınların erkeklere nazaran daha fazla içgüdüsel alısveriş eğilimi içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Buna ek olarak kadın ve erkeklerin temelde plan yapmama ve alısverişten keyif alma faktörlerine göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.

Identifying gender differences in relation with impulsive buying tendencies: A pilot research concerning university students

Gender is an important social category in all cultures and it has a differentiating effect on consumer behavior. In the consumer behaviour literature these gender differences were explained on the basis of biological, sociological, attitudinal and trait-based factors. The aim of this study is to determine the differences between genders in relation with their impulsive buying tendencies. However in the literature there were other studies searching the relationship between gender and impulsive buying tendency, the conflicting results were found in these studies. Within that scope, through this study, two fundamental contributions were aimed to be reached. First one is to provide an additional result to the literature which includes conflicting results. And second is to develop managerial suggestions on the basis of research results. In the study, the data was collected from university students via questionnaire. In order to test the research hypotheses, t-test was used. As a consequence of the study, it was found that women in general were more prone to impulsive buying than men. In addition, the women do differ from men on the basis of not making plan and shopping enjoyment.

Kaynakça

Altunısık, R., Çallı, Levent, 2004, “Plansız Alısveris (Impulse Buying) ve Hazcı Tüketim Davranısları Üzerine Bir Arastırma: Satınalma Karar Sürecinde Bilgi Kullanımı”, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım, Eskisehir.

Bakewell, C. ve Mitchell, V.-W. 2004, “Male Consumer Decision-making Styles”, International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, Vol: 14 No:2, s:223–40

Bayley, G., Nancarrow, C., 1998, “Impulse Purchasing: A Qualitative Exploration of the Phenomenon”, Qualitative Market Research: An International Journal, Vol:1, No:2, s:99-104.

Beatty, S.E., Ferrel, M.E., 1998, “Impulse Buying: Modeling Its Precursors”, Journal of Retailing, Vol:74, No:2, s:169-191.

Chang, C., 2007, “The Relative Effectiveness of Comparative and Noncomparative Advertising”, Journal of Advertising, Vol:36, No:1, s:21-35.

Choi, Y.K., Kim, J., McMillan, S.J., 2009, “Motivators For The Intention To Use Mobile TV A Comparison of South Korean Males and Females”, International Journal of Advertising, Vol:28, No:1, s:147-167.

Cobb, C.J., Hoyer, W.D., 1986, “Planned versus Impulse Purchase Behavior”, Journal of Marketing Research, Vol:4, No:2, s:21-31.

Coley, A., Burgess, B., 2003, Gender Differences in Cognitive and Affective Impulse Buying”, Journal of Fashion Marketing and Management, Vol:7, No:3, s:282-295.

Darley, W.K., Smith, R.E. 1995, “Gender Differences in Information Processing Strategies: An Empirical Test of The Selectivity Model in Advertising Response”, Journal of Advertising Vol:24, No:1, s:41-56.

Dholakia, R.R. 1999, “Going Shopping: Key Determinants of Shopping Behaviors and Motivations”, International Journal of Retail and Distribution Management, Vol:27, No:4, s:154–65

Funk, D., Ndubisi, N.O., 2006, “Colour and Product Choice: A Study of Gender Roles”, Management Research News, Vol:29, No:1/2, s:41-52.

Hart, C., Farrel, A.M., Stachow, G., Cadogen, J.W., 2007, “Enjoyment of the Snopping Experience: Impact on Customers’ Repatronage Intentions and Gender Influence”, The Service Industries Journal, Vol:27, No:5, s:583-604.

Hausman, A., 2000, “A Multi-method Investigation of Consumer Motivations in Impulse Buying Behavior”, Journal of Consumer Marketing, Vol:17, No:5, s:403-419.

Kollat, D.T., Willet, R.R., 1967, “Customer Impulse Purchasing Behavior”, Journal of Marketing Research, Vol:9, No:1, s:21-31.

Mai, N.T.T.M., Jung, K., Lantz, G.,Loeb, S.G., 2003, “An Exploratory Investigation into Impulse Buying Behavior in a Transitional Economy: A Study of Urban Consumers in Vietnam”, Journal of International Marketing, Vol:11, No:2, s:13-35.

Malhotra, N. (2004) Marketing Research An Applied Orientation, Second Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Peck, J., Childer, T.L., 2006, “If I Touch It I Have To Buy It: Individual and Environmental Influences on Impulse Buying”, Journal of Consumer Research, Vol:59, s:765-769.

Pfau, M, 1994, “Impact of Product Involvement, Message Format and Receiver Sex on the Efficay of Comparative Advertising Messages”, Communiaction Quarterly, Vol:42, No:3, s:244-258.

Rook D.W., 1987, “The Buying Impulsive”, Journal of Consumer Research, Vol:14, s:189-199.

Rook D.W., Fisher R.J., 1998, “Normative Influences on Impulse Buying Behavior”, Journal of Consumer Research, Vol:22, No:4, s:305-313

Verplanken, B., Herebadi, A., 2001, “Individual Differences in Impulse Buying Tendency: Feeling and no Thinking”, European Journal of Personality, Vol:15, s:71-83.

Youn, S., Faber, R.J., 2000, “Impulse Buying: Its Relation to Personality Traits and Cues”, Advances in Consumer Research, Vol:27, No:1, s:179-185.

Kaynak Göster