Türkiye’de Diplomasinin Dijital Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Öz Bu çalışmada tarihsel serüveni içinde farklı boyutlara evirilen ve bu farklı boyutlar içerisinde kendisine yeni araçlar ve uygulama alanları bulan diplomasinin dijital yönü ile bu yeni alanın genelde diplomasi özelde ise kamu diplomasisi ve parlamenter diplomasi açısından etkinliği ele alınmıştır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle diplomasinin farklı kavramsal tanımlamaları ile diplomasi türleri ve akabinde dijital diplomasi kavramı tartışmaya açılmıştır. Dijital diplomasi ve dış işlerinde dijital açılımın inceleneceği çalışmada genel değerlendirmeler ve bakış açılarının yanı sıra örneklem olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış ilişkilerinin dijitale bakışı ve mevcut durum ortaya konulmuştur. Kavram kargaşasının önüne geçebilmek ve konuyu örneklendirebilmek açısından diplomasi ve dijital buluşmasında kamu diplomasisi 2.0 uygulamaları iki kurum açısından örnek uygulama alanı olarak analiz edilmiş ve sosyal medya bir dijital ve kamu diplomasisi aracı olarak tartışmaya açılmıştır. Makale kurumların dijital diplomasi uygulamaları ve yönetimi noktasında son derece açık ve istekli olduklarını ortaya koymuştur. Makalede sosyal medya hesapları genelde tek yönlü bilgi akışı sağlamaya dönük uygulamalar olarak ön plana çıkarken diyalog ortamının yaratıldığı dijital toplantı uygulamalarının ise interaktif bir etkileşim sağladığı ortaya konulmuştur.

Kaynakça

Arı, Tayyar, (2001), Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 4.b. İstanbul: Alfa Yayınevi.

Dağ, Ahmet Emin (2009), Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü, Ağaç kitabevi yayınları, İstanbul.

Efegil, “Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi”. http://www.kamudiplomasisi.org/makaleler/makaleler/94-tuerk-di-poltkasi-ve-kamu-dplomass.html (Erişim: 05.06.2012).

Erol, Ertan; Solak, Ekrem, Diplomaside Dilin Kullanımı, http://www.kho.edu.tr/akademik/kho_bilim_dergi/2013_1/2.pdf (Erişim Tarihi: 04.05.2014).

Erzen, Meltem Ünal, (2012), Kamu Diplomasisi, 2012, 1.b. İstanbul: Derin Yayınları.

Gönlübol, Mehmet, (1993), Uluslararası Politika, Ankara: Atilla Kitabevi.

Graffy, Collen, (2009), “The Rise of Public Diplomacy 2.0”, the Journal of the International Security Affairs, Fall Number 17, http://www.securityaffairs.org/issues/2009/17/graffy.php, (Erişim: 05.08.2011).

Gün, Mehmet Salih, Parlamenter Diplomasi, http://www.pmd.org.tr/dosyalar/par_diplomasi.pdf (Erişim Tarihi: 04.05.2014).

Hocking Brian; Melissen, Jan, Diplomacy in the Digital Age, Clingendael Report, http://www.clingendael.nl/publication/diplomacy-digital-age-0 (Erişim Tarihi: 10.08.2015).

İskit, Temel, (2007), Diplomasi: Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Kalın, İbrahim, (2010), “Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi”, Araştırma Raporları, Yükselen Değer Türkiye, İstanbul: Müsiad Araştırmalar ve Yayın Komisyonu.

Kenneth A. Osgood, and Brian C Edheridge, (2010), United States and Public Diplomacy, , Volume 5, Boston: Martınus Nıjhoff Publishers-Leiden.

Koru, Naci, (2011), Tv Söyleşi, https://www.youtube.com/watch?v=ZlrrwL9Fenw (Erişim Tarihi:11.08.2015)

Peter Krause and Stephen Van Ever, (2009) “Public Diplomacy: Ideas for the War of Ideas”, Middle East Policy, Vol. XVI, No:3.

Philip Seib, (2009), Toward a New Public Diplomacy, Redirecting U.S. Foreign Policy, 1. ed. Newyork: Palgrave Macmillan.

Sancar, Gaye Aslı, (2012), Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler, İstanbul: Beta Yayınları.

Sönmezoğlu, Faruk, (2010), Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, 4.b., İstanbul, Der Yayınları.

Spivack, Nova, Web 3.0: The Third Generation Web is Coming, http://lifeboat.com/ex/web.3.0 (Erişim Tarihi: 11.08.2015).

Stelios Stavridis, Parliamentary Diplomacy: Any Lessons for Regional Parliaments?, http://www.unizar.es/union_europea/files/documen/conferencia%2010.2006/SteliosStavridis_english_final.pdf (Erişim Tarihi: 01.05.2014).

Tan, Namık, (2012, Ekim 25), Kamu Diplomasisi ve Sosyal Medya, (K. Arpacıoğlu, Görüşmeyi Yapan), Washington D.C.

Tiedeman, Anna,(2004), “U.S. Public Diplomacy in Middle East”, Seminar on Geography, Foreign Policy and the World Order, http://uscpublicdiplomacy.org/pdfs/Anna_Tiedeman_Beers.pdf, (Erişim: 12.03.2014).

Tören, Deniz, Diplomasi ve Tarih Boyunca Geçirdiği Evrim, http://www.tuicakademi.org/index.php/yazarlar1/102-deniz-toren-tum-yazilari/2213-diplomasi-ve-tarih-boyunca-gecirdigi-evrim (Erişim Tarihi: 03.05.2014)

Tuncer, Hüner ve Tuncer, Hadiye (1997), Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler, Ümit Yayınevi, Ankara.

Yeşiltaş, Murat; Balcı, Ali, (2011) AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası Sözlüğü: Kavramsal Bir Harita, http://www.bilgidergi.com/uploads/AKPvedispolitika.pdf (Erişim Tarihi: 04.05.2014).

Yücel, Gökhan, İnternet Çağında Kamu Diplomasisi, Panel, http://www.setav.org/tr/internet-caginda-kamu-diplomasisi/etkinlikler/18259 (Erişim Tarihi, 10.08.2015).

Yücel, Gökhan, SoftPoware: Sosyal Medya Çağında Dijital Diplomasi ve Yeni Yumuşak Güç, http://www.yenidiplomasi.com/2012/01/dijital-diplomasi-ve-yeni-yumusak-guc.html (Erişim Tarihi: 10.08.2015).

Gökhan Yücel, Digital Diplomacy, Young Diplomats Forum, 4 September 2013, Ankara. http://issuu.com/yenidiplomasi/docs/diplomacy_forum (Erişim Tarihi: 25.08.2015).

http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya/2011/02/110215_vid_seeding.shtml (Erişim:04.08.2011).

http://www.yasaryakis.com.tr/TR/belge/1-445/bparlamenter-diplomasi-22-donem-parlamenter-diplomasi--.html, (Erişim Tarihi: 11.02.2014).

http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/4489-dijital-diplomasi-sertifika-programi-hakkinda (Erişim Tarihi: 25.08.2015).

https://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/disisleri-facebooka-girecek-13108746 (Erişim Tarihi:30.10.2020).

Kaynak Göster

APA Arpacıoğlu, K . (2021). Türkiye’de Diplomasinin Dijital Uygulamalarının Değerlendirilmesi . Yönetim Bilimleri Dergisi , 19 (41) , 745-772 . DOI: 10.35408/comuybd.818938
  • ISSN: 1304-5318
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

31.1b 18.1b