Üreteral Stenti Olan Hastalarda Üriner Sistem Enfeksiyonu ve Predispozan Faktörler

Amaç: Double-J stent (DJS) takılan has-taların tam idrar tahlili ve idrar kültürünün anlamlı üriner system enfeksiyonu ile ilişkisini ortaya koymayı ve bu sayede gereksiz antibi-yotik kullanımı ve fazladan tedavinin önüne geçmeyi planladık. Gereç ve Yöntemler: 2016 ile 2019 yılları arasında çeşitli sebeplerle DJS takılmış olan hastaların verileri retrospektif olarak ince-lendi. DJS takıldıktan sonra alt üriner sistem semptomuyla başvuran hastalar çalışmaya da-hil edildi. Bulgular: Çalışmaya toplam 152 has-ta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 48.9±14.9 yıl idi. DJS takılma endikasyonla-rı: 108 (%71.1) hastada endoskopik üreter ve böbrek taşı tedavisi, 20 (%13.2) hastada per-kütan nefrolitotomi ve 6 (%3.9) hastada renal transplantasyon idi. Hastaların yapılan idrar analizlerinde 8 hastada nitrit (+) bulunurken 117 hastada (%77) ise lökosit esteraz (+) idi. 20 hastanın (%13.2) idrar kültüründe çeşitli mikroorganizma üremeleri izlendi. Nitriti po-zitif olan hastaların %75’inin idrar kültüründe üreme oldu. Ek hastalığı olanlar ile olmayan-ların idrar kültürlerinde mikroorganizma üre-me açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p= 0.132). Çok değişkenli regresyon analizinde yaş, cinsiyet, kateter kalış süresi, DJS konulma endikasyonundan hiçbirinin idrar yolu enfek-siyonu geliştirmeyi predikte etmediği görüldü (tüm değişkenler için p>0.05). Sonuç: DJS’li semptomatik hastalarda id-rar tetkikinde nitrit pozitifliği üriner sistem enfeksiyonunu yüksek oranda predikte eder ve idrar kültürünü takiben uygun antibiyotik ile tedaviyi gerektirir.

Urinary Tract Infection and Predisposing Factors in Patients with Ureteral Stents

Objective: We aimed to demonstrate the relationship between urine analysis/cultu-re and significant urinary tract infection in patients with Double-J stent (DJS) and thus prevent unnecessary antibiotic use and over-treatment. Material and Methods: The data of pa-tients who underwent DJS insertion between 2016 and 2019 were investigated retrospecti-vely. Patients who presented with lower uri-nary tract symptoms after DJS insertion were included in the study. Results: A total of 152 patients were inc-luded in the study. The mean age of the pati-ents was 48.9±14.9 years. Indications for DJS insertion were as follow: endoscopic ureter and kidney stone treatment in 108 (71.1%) patients, percutaneous nephrolithotomy in 20 (13.2%) patients and renal transplantation in 6 (3.9%) patients. The urine analysis of the patients revealed nitrite (+) in 8 patients and leukocyte esterase (+) in 117 patients (77%). In 20 patients (13.2%), various microorganism growths were observed in urine culture. 75% of patients with nitrite were positive in urine culture. No significant difference was found between urine cultures of patients with and without comorbidity (p = 0.132). In multiva-riate regression analysis, age, gender, catheter stay duration, and indications for insertion of DJS were not found to predict urinary tract infection (p> 0.05 for all variables). Conclusion: In symptomatic patients with DJS, nitrite positivity predicts urinary tract infection at a high rate and necessitate urine culture followed by appropriate antibi-otic treatment.

Kaynakça

1. Hao P, Li W, Song C, Yan J, Song B, Li L. Clinical evaluation of double-pigtail stent in patients with upper urinary tract diseases: report of 2685 cases. J Endourol 2008;22:65-70.

2. Akay AF, Aflay U, Gedik A, Sahin H, Bircan MK. Risk fac-tors for lower urinary tract infection and bacterial stent co-lonization in patients with a double J ureteral stent. Int Urol Nephrol 2007;39:95-8.

3. Scotland KB, Lo J, Grgic T, Lange D. Ureteral stent-associated infection and sepsis: pathogenesis and preventi-on: a review. Biofouling 2019;35:117-27.

4. Kehinde EO, Rotimi VO, Al-Hunayan A, Abdul-Halim H, Boland F, Al-Awadi KA. Bacteriology of urinary tract infec-tion associated with indwelling J ureteral stents. J Endourol 2004;18:891-6.

5. Kehinde EO, Rotimi VO, Al-Awadi KA, et al. Factors pre-disposing to urinary tract infection after J ureteral stent in-sertion. J Urol 2002;167:1334-7.

6. Paick SH, Park HK, Oh SJ, Kim HH. Characteristics of bac-terial colonization and urinary tract infection after indwel-ling of double-J ureteral stent. Urology 2003;62:214-7.

7. Altunal N, Willke A, Hamzaoğlu O. Ureteral stent infecti-ons: a prospective study. Braz J Infect Dis 2017;21:361-4.

8. Elayarajah, Rajendran R, Venkatrajah, et al. Biodegradab-le tocopherol acetate as a drug carrier to prevent ureteral stent-associated infection. Pak J Biol Sci 2011;14:336-43.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

41831

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Hemoglobin-Red Cell Distribution Width and Neutrophil -Lymphocyte Ratio in Predicting Lamina Propria Invasion in Bladder Tumors?

Ali Rıza TÜRKOĞLU, Yasemin BUDAK, Soner ÇOBAN, Muhammet GÜZELSOY, Murat ÖZTÜRK, Atilla SATİR, Hakan DEMİRCİ, Kağan HUYSAL

Primary Bladder Lymphoma: Case Report

Mehmet SEVİM, Bekir ARAS, Şahin KABAY

Endoscopic Surgery of Urethral Strictures: Laser Versus Knife

Mehmet SOLAKHAN, Ömer BAYRAK

Real Time Elastografinin Etkinliği: Kortikomedüller Strain Oranı Üriner Obstrüksiyonun Tanı ve Takibinde Kullanılabilir mi?

Soner ÇOBAN, Ünal KURTOĞLU, Ali Rıza TÜRKOĞLU, Muhammet GÜZELSOY, Abdullah GÜL, Efe ÖNEN, Osman AKYÜZ, Metin KILIÇ

Intestinal Metaplasia of the Bladder: A Rare Case Report

Ekrem AKDENİZ, Kemal ÖZTÜRK, Metin GUR, Mahmut ULUBAY, Mustafa BAKIRTAŞ, Suleyman Tumer ÇALIŞKAN

Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Gebelerde Nötrofil-Lenfosit Oranının Tedaviye Dirençli Hastaları Tahmin Etmede ve Tedavinin Takibindeki Rolü

Ergün ALMA, Hakan ERÇİL, Adem ALTUNKOL, Güçlü GÜRLEN, Ediz VURUŞKAN, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Perkütan Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Farklı Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Osman BARUT, Sefa RESİM

Öğrenme Eğrisinde Median Lob Varlığının Robot Yardımlı Radikal Prostatektomide Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar Üzerine Etkisi

İbrahim KARABULUT, Fatih Kürşat YILMAZER, Onur CEYLAN

Üreteral Stenti Olan Hastalarda Üriner Sistem Enfeksiyonu ve Predispozan Faktörler

Ekrem GÜNER, Coshgun HUSEYNOV, Emre ŞAM, Yusuf ARIKAN, Fatih AKKAŞ, Ali İhsan TAŞÇI

The Evaluation of the Relationship Between the Frequency of Urologic Symptoms and the Disease Progression with Multiple Sclerosis

Hatice Omercikoglu OZDEN, Asıf YILDIRIM, Gülin SÜNTER, Dilek İnce GÜNAL, Kadriye AGAN