Perkütan Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Farklı Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Amaç: Günümüzde, Perkütan nefrolitotomi (PCNL) büyük ve kompleks böbrek taşları için ilk tercih edilen minimal invazif bir tedavi şek-lidir. PCNL operasyonu spinal ve genel anestezi altında yapılabilmektedir. Biz bu retrospektif ça-lışmada spinal ve genel anestezi altında yapılan PCNL ameliyatlarının etkinlik ve güvenirliliğini karşılaştırdık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya kliniğimiz-de Ekim 2016 ve Ağustos 2018 tarihleri arasında PCNL operasyonu yapılan toplam 82 hasta da-hil edildi. Genel anestezi grubunda (grup 1) 34 ve spinal anestezi grubunda (grup 2) 48 hasta mevcuttu. Bütün hastaların taş ve üriner sistem özellikleri, operasyon parametreleri ve postope-ratif bulguları kaydedildi. Karşılaştırmalarda In-dependent Samples t Test, Mann Whitney U ve Ki-Kare testleri kullanıldı. P

Comparison Of Different Anesthesia Methods In Patients With Percutaneous Nephrolithotomy

Objective: Nowadays, percutaneous neph-rolithotripsy (PCNL) is the first choice of mini-mally invasive treatment for large and complex kidney stones. In this retrospective study, we compared the efficacy and safety of PCNL sur-geries performed under spinal and general anest-hesia. Material and Methods: A total of 82 pati-ents who underwent PCNL between October 2016 and August 2018 were included in the study. There were 34 patients in the general anesthesia group (group 1) and 48 patients in the spinal anesthesia group (group 2). All patients’ stone and urinary system features, operation parame-ters and postoperative findings were recorded. Independent Samples t Test, Mann Whitney U and Chi-Square tests were used. P

Kaynakça

1. Fernström I, Johannson B. Percutaneous pyelitho-tomy: A new extraction technique. Scand J UrolNephrol 1976;10:257-259.

2. Stening SG, Bourne S. Supracostal percutaneous neph-rolithotomy for upper pole caliceal calculi. J Endourol 1998;12:359–62.

3. Jun-Ou J, Lojanapiwat B. Supracostal access: does it affect tubeless percutaneous nephrolithotomy efficacy and safety? IntBraz J Urol 2010;36:171–6.

4. Karacalar S, Bilen CY, Sarihasan B, Sarikaya S. Spinal-epi-dural anesthesia versus general anesthesia in the mana-gement of percutaneous nephrolithotripsy. J Endourol 2009;23:1591-7.

5. Kuzgunbay B, Turunc T, Akın S, Ergenoğlu P, Arıboğan A, Ozkardeş H. Percutaneous nephrolithotomy under general versus combined spinal-epidural anesthesia. J Endourol 2009;23:1835-8.

6. Warner MA, Shields SE, Chute CG. Major morbidity and mortality within1 month of ambulatory surgery and anest-hesia. JAMA 1993;270:1437-41.

7. Borendal Wodlin N, Nilsson L, Carlsson P, Kjolhede P. Cost effectiveness of general anesthesia vs spinal anesthesia in fast-track abdominal benign hysterectomy. Am J ObstetG-ynecol 2011;205:326.e1–7.

8. Morgan GE, Maged SM. Clinical Anesthesiology. Second Edition. LosAngeles: Appleton-Lange 1996.

9. Ünsal A, Bozkurt ÖF, Kara C, Bayındır M, Oğuz U, Değerli S. Epidural anestezi ile perkütan nefrolitotomi. Türk Üroloji Dergisi 2008;34:311-4.

10. Mehrabi S, Karimzadeh Shirazi K. Results and complicati-ons of spinal anesthesia in percutaneous nephrolithotomy. Urol J 2010;7:22–5.

11. Tekgül S, Dogan HS, Hoebeke P, et al. EAU Guidelines on Paediatric Urology. European Society for Paediatric Uro-logy. European Association of Urology 2016.

12. Ramakumar S, Segura JW. Renal calculi. Percutaneous ma-nagement. UrolClin North Am 2000;27:617-22. 13. Nouralizadeh A, Ziaee SA, Hosseini Sharifi SH, et al. Com-parison of percutaneous nephrolithotomy under spinal ver-sus general anesthesia: a randomized clinical trial. J Endo-urol 2013;27:974-8.

14. Singh V, Sinha RJ, Sankhwar SN, Malik A. A prospective randomized study comparing percutaneous nephrolitho-tomy under combined spinal-epidural anesthesia with per-cutaneous nephrolithotomy under general anesthesia. Urol Int 2011;87:293-8.

15. Barak M, Putilov V, Meretyk S, Halachmi S. ET View trac-heoscopic ventilation tube for surveillance after tube posi-tion in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy. Br J Anaesth 2010;104:501-4.

16. Cicek T, Gonulalan U, Dogan R, Kosan M, Istanbulluoglu O, et al. Spinal anesthesia is an efficient and safe anesthe-tic method for percutaneous nephrolithotomy. Urology 2014;83:50-55.

17. Gonen M, Sarı R, Cicek T, Dursun M, Ozturk B. Spinal ve genel anestezi altında uygulanan tüpsüz perkutan nefrolito-tomi. Türk Uroloji Dergisi 2010;36:33-7.

18. Pu C, Wang J, Tang Y, Yuan H, Li J, et al. 2015 The efficacy and safety of percutaneous nephrolithotomy under general versus regional anesthesia: a systematic review and meta-analysis. Urolithiasis 2015;43:455-466.

19. Liu X, Huang G, Zhong R, Hu S, Deng R. Comparison of Percutaneous Nephrolithotomy Under Regional versus Ge-neral Anesthesia: A Meta-Analysis of Randomized Control-led Trials. Urol Int 2018;101:132-142.

20. Mehrabi S, MousaviZadeh A, AkbartabarToori M, Mehrabi F. General versus spinal anesthesia in percutaneous nephro-lithotomy. Urol J 2013;10:756–61.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

871173

Sayıdaki Diğer Makaleler

Endoscopic Surgery of Urethral Strictures: Laser Versus Knife

Mehmet SOLAKHAN, Ömer BAYRAK

Öğrenme Eğrisinde Median Lob Varlığının Robot Yardımlı Radikal Prostatektomide Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar Üzerine Etkisi

İbrahim KARABULUT, Fatih Kürşat YILMAZER, Onur CEYLAN

Perkütan Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Farklı Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Osman BARUT, Sefa RESİM

Üreteral Stenti Olan Hastalarda Üriner Sistem Enfeksiyonu ve Predispozan Faktörler

Ekrem GÜNER, Coshgun HUSEYNOV, Emre ŞAM, Yusuf ARIKAN, Fatih AKKAŞ, Ali İhsan TAŞÇI

Primary Bladder Lymphoma: Case Report

Mehmet SEVİM, Bekir ARAS, Şahin KABAY

Intestinal Metaplasia of the Bladder: A Rare Case Report

Ekrem AKDENİZ, Kemal ÖZTÜRK, Metin GUR, Mahmut ULUBAY, Mustafa BAKIRTAŞ, Suleyman Tumer ÇALIŞKAN

Real Time Elastografinin Etkinliği: Kortikomedüller Strain Oranı Üriner Obstrüksiyonun Tanı ve Takibinde Kullanılabilir mi?

Soner ÇOBAN, Ünal KURTOĞLU, Ali Rıza TÜRKOĞLU, Muhammet GÜZELSOY, Abdullah GÜL, Efe ÖNEN, Osman AKYÜZ, Metin KILIÇ

The Evaluation of the Relationship Between the Frequency of Urologic Symptoms and the Disease Progression with Multiple Sclerosis

Hatice Omercikoglu OZDEN, Asıf YILDIRIM, Gülin SÜNTER, Dilek İnce GÜNAL, Kadriye AGAN

Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Gebelerde Nötrofil-Lenfosit Oranının Tedaviye Dirençli Hastaları Tahmin Etmede ve Tedavinin Takibindeki Rolü

Ergün ALMA, Hakan ERÇİL, Adem ALTUNKOL, Güçlü GÜRLEN, Ediz VURUŞKAN, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

The Hemoglobin-Red Cell Distribution Width and Neutrophil -Lymphocyte Ratio in Predicting Lamina Propria Invasion in Bladder Tumors?

Ali Rıza TÜRKOĞLU, Yasemin BUDAK, Soner ÇOBAN, Muhammet GÜZELSOY, Murat ÖZTÜRK, Atilla SATİR, Hakan DEMİRCİ, Kağan HUYSAL