Real Time Elastografinin Etkinliği: Kortikomedüller Strain Oranı Üriner Obstrüksiyonun Tanı ve Takibinde Kullanılabilir mi?

Amaç: Üriner obstrüksiyonun tanı ve ta-kibinde kortikomedüller strain oranının (SR) kullanılabilirliğini araştırmak. Gereç ve Yöntemler: Hastanemiz üroloji kliniğine renal kolikle başvuran hastalardan taşa bağlı unilateral üriner obstrüksiyon tanı-sı BT ile konulmuş 18-60 yaş arası 40 gönüllü (26 erkek, 14 kadın) hasta çalışmaya alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Taşa sekonder hid-ronefrotik böbrek grup 1 iken yine aynı has-taların kontralateral sağlam böbrekleri kontrol grubu (grup 2) olarak dahil edildi. Hastaların yaş, cinsiyet, ne kadar zamandır renal koliği olduğu, tansiyon, body mass indexi (BMI) kaydedildi. Hastalara, abdominal radyolojide 8 yıl deneyimli, tek radyoloji uzmanı tarafın-dan renal ultrasonografi, doppler ultrasonog-rafi ve Real Time Elastografi (RTE) incelemesi yapıldı. Bu üç ölçümün ortalaması istatistiksel analizde kullanıldı. Dekompresyon fazında böbreğin cilde en yakın kesiminden B mod-da belirlenen medulla ve korteksde ilgilenilen bölge işaretlenerek gerinim oranı (SR) ölçül-dü. Bulgular: Hem aynı hastanın taşa sekon-der hidronefrotik böbreğine (grup 1), hem de kontralateral sağlam böbreğe (grup 2) bakıl-ması nedeniyle gruplar arasında yaş farkı yok-tu. Renal pelvis çapı ile obstrükte böbrekteki resistive index (RI) arasında pozitif korelas-yon bulduk (p=0.006 ve r=0.446). Hidronef-rotik böbreklerin ortalama kortikomedüller SR değerleri (0,225(0,01-2,40)) ile kontrala-teral normal böbreklerin ortalama SR değer- leri (0,385(0,09-3,27)) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptadık (p=0.025). Ayrıca hidronefrotik böbreklerin ortalama ar-terial doppler değerleri (0.64± 0.06) ile normal böbreklerin arterial doppler değerleri (0.60±0.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık da mevcuttu (p=0.026). Sonuç: Noninvaziv bir yöntem olan RTE ile renal kortikome-düller SR ölçümü üriner obstrüksiyon tanı ve takibinde kullanılabi-lir. Bu bulgu literatürde tanımlanmış olan üriner obstrüksiyondaki artmış arterial RI verileri ile de desteklenmektedir.

The Effectiveness of Real Time Elastography: May the Corticomedullary Strain Rate Be Used in the Diagnosis and Follow-Up of Urinary Obstruction?

Objective: To investigate the utility of corticomedullary strain ratio (SR) in the di-agnosis and follow-up of urinary obstruction. Material and Methods: Forty volunteer patients (26 males, 14 females) aged between 18-60 years, who were admitted to our out-patient urology clinic with renal colic due to stone and diagnosed as unilateral urinary tract obstruction via CT, were included in the study. Contralateral intact kidneys of the same pa-tients were accepted as control group. Namely, two groups were formed as hydronephrotic kidneys (group 1) and contralateral intact kidneys (group 2). The age, gender, duration of renal colic, blood pressure and BMI of the all patients were also recorded. Patients were examined with renal ultrasonography, doppler ultrasonography and Real Time Elastography (RTE) by a single radiologist with 8 years of experience in abdominal radiology. The aver-age of these three measurements was used in statistical analysis. Strain ratio (SR) was mea-sured by marking the region of interest in the medulla and cortex determined in B mode during the decompression phase. Results: Mean age of the patients was 43.17 ± 11.39 years. We found a positive corre-lation between renal pelvic diameter and RI in obstructed kidney (p=0.006 ve r=0.446). There was a significant difference in terms of mean corticomedullary SR values between group 1 (0,225(0,01-2,40)) and group 2 (0,385(0,09-3,27)) (p=0.025). Also, we observed statisti-cally significant difference between group 1 (0.64 ± 0.06) and group 2 (0.60 ± 0.05) in terms of the mean arterial doppler values (p=0.026). Conclusion: The measurement of renal corticomedullary SR by RTE, which is a noninvasive method, can be used in the diagnosis and follow-up of urinary obstruction. These findings are supported by increased arterial RI data in urinary obstruction described in the literature.

Kaynakça

1. Lee VS, Kaur M, Bokacheva L, et al. What causes diminis-hed corticomedullary differentiation in renal insufficiency? J Magn Reson Imaging 2007; 25: 790–95.

2. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluati-on and Management of Chronic Kidney Disease. Retrieved December 2015.

3. Correas JM, Anglicheau D, Gennisson JL, Tanter M: Renal elastography. Nephrol Ther 2016;12: 25-34.

4. Inci MF, Kalayci TO, Tan S.,et al. Diagnostic value of strain elastography for differentiation between renal cell carcino-ma and transitional cell carcinoma of kidney. Abdom Radi-ol NY 2016;41: 1152-59.

5. Sarıca K., Renal fizyoloji ve üst üriner sistem obstrüksiyo-nun patofizyolojisi, TÜYK 2004.

6. Yokoyama H., Tsuji Y., Diuretic doppler US in chronic uni-lateral partial ureteral obstruction in dogs. BJU İnternatio-nal 2002; 90:100-104

7. Anafarta K., Göğüş O., A. Nihat, Bedük Y., Temel Üroloji, Güneş Kitabevi 1998.

8. Metin MR, Aydın H, Ünal Ö, et al. Differentiation between endometrial carcinoma and atypical endometrial hyperp-lasia with transvaginal sonographic elastography. Diagn Interv Imaging 2016; 97: 425-31.

9. Onur MR, Göya C. Ultrasound elastography: abdominal applications. Turkiye Klinikleri J Radiol Special Topics 2013; 6: 59-69.

10. Wang Z, Yang H, Suo C, Wei J, Tan R, Gu M. Application of ultrasound elastography for chronic allograft dysfuncti-on in kidney transplantation. J Ultrasound Med 2017; 36: 1759-69.

11. Wang Y, Yao B, Li H, et al. Assessment of tumor stiffness with shear wave elastography in a human prostate cancer xenograft implantation model. J Ultrasound Med 2017; 36: 955-63.

12. Yağcı B, Erdem Toslak I, Çekiç B, et al. Differentiation between idiopathic granulomatous mastitis and malignant breast lesions using strain ratio on ultrasonic elastography. Diagn Interv Imaging 2017; 98: 685-91.

13. You J, Chen J, Xiang F, et al. The value of quantitative shear wave elastography in differentiating the cervical lymph no-des in patients with thyroid nodules. J Med Ultrason 2001 2017 Sep 13. doi:10.1007/s10396-017-0819-0. Epub ahead of print.

14. Raza S, Odulate A, Ong EM, Chikarmane S, Harston CW. Using real-time tissue elastography for breast lesion evalua-tion: our initial experience. J Ultrasound Med 2010;29:551-63.

15. Hong Y, Liu X, Li Z, Zhang X, Chen M, Luo Z. Real-ti-me ultrasound elastography in the differential diagnosis of benign and malignant thyroid nodules. J Ultrasound Med 2009;28:861-7.

16. Lim S, Kim SH, Kim Y, et al. Coefficient of variance as qu-ality criterion for evaluation of advanced hepatic fibrosis using 2D shear-wave elastography. J Ultrasound Med 2017 Aug 14. doi: 10.1002/jum.14341. Epub ahead of print.

17. Zeng J, Huang ZP, Zheng J, Wu T, Zheng RQ. Non-invasive assessment of liver fibrosis using two-dimensional shear wave elastography in patients with autoimmune liver disea-ses. World J Gastroenterol 2017; 23: 4839-46.

18. Gersak MM, Lupșor-Platon M, Badea R, Ciurea A, Dudea SM. Strain Elastography (SE) for liver fibrosis estimation - which elastic score to calculate? Med Ultrason 2016;18: 481-87.

19. Gao J, Min R, Hamilton J, et al. Corticomedullary strain ra-tio: a quantitative marker for assessment of renal allograft cortical fibrosis. J Ultrasound Med 2013;32:1769-75. 20. Gao J, Weitzel W, Rubin JM, et al. Renal transplant elas-ticity ultrasound imaging: correlation between normali-zed strain and renal cortical fibrosis. Ultrasound Med Biol 2013; 39: 1536-42.

21. Orlacchio A, Chegai F, Del Giudice C, et al. Kidney trans-plant: usefulness of real-time elastography (RTE) in the diagnosis of graft interstitial fibrosis. Ultrasound Med Biol 2014;40:2564-72.

22. Menzilcioglu MS, Duymus M, Citil S, et al. Strain wave elastography for evaluation of renal parenchyma in chronic kidney disease. Br J Radiol 2015;88:20140714.

23. Tublin M. E, Bude R. O., Plat J. F. The resistive index in renal Doppler sonography: Where do we stand? AJR 2003;180: 885-92.

24. Webb J.A.W. US and Doppler studies in the diagnosis of re-nal obstruction BJU International 2000, 86 Suppl. 1,25-32.

25. Kim K. M., Bogaert G. A., Nguyen H. T.; Borirakchanyavat S., Kogan B. A. Renal hemodynamic Changes After Comp-lete Unilateral Ureteral Obstruction in the Young Lamb. The Journal of Urology 1997;158:1090-93.

26. Nguyen H. T., Kogan B. A. Upper urinary tract obstruction :experimental and clinical aspects BJU 1998;81: 13-21.

27. Platt J. F. Advances in ultrasonography of urinary tract obs-truction Abdom Imaging 1998;23:3-9.

28. Mustonen S. , Ala-Houhala I.O., Vehkalahti P., Laippala P. , Tammela T.L.J. Kidney ultrasound and Doppler ultrasound findings during and after acute urinary retention. European Journal of Ultrasound 2001;12:189–96.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

44931

Sayıdaki Diğer Makaleler

Perkütan Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Farklı Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Osman BARUT, Sefa RESİM

Primary Bladder Lymphoma: Case Report

Mehmet SEVİM, Bekir ARAS, Şahin KABAY

Üreteral Stenti Olan Hastalarda Üriner Sistem Enfeksiyonu ve Predispozan Faktörler

Ekrem GÜNER, Coshgun HUSEYNOV, Emre ŞAM, Yusuf ARIKAN, Fatih AKKAŞ, Ali İhsan TAŞÇI

Real Time Elastografinin Etkinliği: Kortikomedüller Strain Oranı Üriner Obstrüksiyonun Tanı ve Takibinde Kullanılabilir mi?

Soner ÇOBAN, Ünal KURTOĞLU, Ali Rıza TÜRKOĞLU, Muhammet GÜZELSOY, Abdullah GÜL, Efe ÖNEN, Osman AKYÜZ, Metin KILIÇ

Intestinal Metaplasia of the Bladder: A Rare Case Report

Ekrem AKDENİZ, Kemal ÖZTÜRK, Metin GUR, Mahmut ULUBAY, Mustafa BAKIRTAŞ, Suleyman Tumer ÇALIŞKAN

The Evaluation of the Relationship Between the Frequency of Urologic Symptoms and the Disease Progression with Multiple Sclerosis

Hatice Omercikoglu OZDEN, Asıf YILDIRIM, Gülin SÜNTER, Dilek İnce GÜNAL, Kadriye AGAN

Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Gebelerde Nötrofil-Lenfosit Oranının Tedaviye Dirençli Hastaları Tahmin Etmede ve Tedavinin Takibindeki Rolü

Ergün ALMA, Hakan ERÇİL, Adem ALTUNKOL, Güçlü GÜRLEN, Ediz VURUŞKAN, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Öğrenme Eğrisinde Median Lob Varlığının Robot Yardımlı Radikal Prostatektomide Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar Üzerine Etkisi

İbrahim KARABULUT, Fatih Kürşat YILMAZER, Onur CEYLAN

The Hemoglobin-Red Cell Distribution Width and Neutrophil -Lymphocyte Ratio in Predicting Lamina Propria Invasion in Bladder Tumors?

Ali Rıza TÜRKOĞLU, Yasemin BUDAK, Soner ÇOBAN, Muhammet GÜZELSOY, Murat ÖZTÜRK, Atilla SATİR, Hakan DEMİRCİ, Kağan HUYSAL

Endoscopic Surgery of Urethral Strictures: Laser Versus Knife

Mehmet SOLAKHAN, Ömer BAYRAK