Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Gebelerde Nötrofil-Lenfosit Oranının Tedaviye Dirençli Hastaları Tahmin Etmede ve Tedavinin Takibindeki Rolü

Giriş: Üriner sistem enfeksiyonu (ÜSE) olan gebelerde nötrofil lenfosit oranının (NLO) tedaviye direnç ve takipteki rolünü değerlendir-mek. Gereç ve Yöntemler: Eylül 2016-Aralık 2018 tarihleri arasında ÜSE şikayetleri ile baş-vuran 88 gebenin kayıtları retrospektif olarak incelendi. Etyolojiyi daha da komplike hale getiren taş hastalığı, JJ stent ya da nefrostomi yerleştirilmesi, üriner sistem anatomik mal-formasyonu olan hastalar çalışmadan dışlandı. Hastalar ilk ve üçüncü günkü medikal tedavisi-ne göre iki gruba ayrılarak değerlendirildi. Bulgular: Grup A’da yaş ortalaması 23,7±4,7 olan 64 hasta ve grup B’ de 24,4±6,0 olan 24 hastadan oluşmaktaydı. İlk başvuruda NLO ortalaması grup A'da 4,7±1,2 ve grup B'de 7,1±1,9 idi. Grup B de ampirik tedavi sonrası 3. günde bu değer 6,7±2,1 idi ve aradaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı değildi (p >0,05). Te-davi süreci sonunda grup A da NLO ortalaması 2,4±1,0’a gerilerken, grup B'de ise 1,4±0,6 düze-yine gerilemişti (p

The Role of Neutrophil-lymphocyte Rate in Treatment Resistant Patients in Treatments With Urinary Tract Infection

Objective: To evaluate the role of neutrop-hil-lymphocyte ratio in treatment resistance and follow-up in pregnant women with lower urinary tract infection. Materials and Methods: The data of 88 pregnant women with UTI complaints betwe-en September 2016 and December 2018 were retrospectively reviewed. Patients with stone disease, JJ stent or nephrostomy placement, and urinary system anatomic malformation that complicate the etiology were excluded from the study. Patients were divided into two groups according to their first and third day medical treatment. Results: Group A consisted of 64 patients with a mean age of 23.7 ± 4.7 years and group B consisted of 24 patients with 24.4 ± 6.0 years. The mean NLR at the first visit was 4.7 ± 1.2 in group A and 7.1 ± 1.9 in group B. In group B, this value was 6.7 ± 2.1 on the third day after empirical treatment and the difference was not statistically significant (p> 0.05). At the end of the treatment period, the mean NLR in group A decreased to 2.4 ± 1.0, and it decreased to 1.4 ± 0.6 in group B(P

Kaynakça

1. Mittal P, Wing DA. Urinary tract infections in pregnancy. Clinics in Perinatology 2005; 32:749–764.

2. Jeyabalan A, Lain KY. Anatomic and functional changes of the upper urinary tract during pregnancy. The Urologic Cli-nics of North America 2007; 34:1–6.

3. Kalinderi K, Delkos D, Kalinderis M, Athanasiadis A, Kalo-giannidis I. Urinary tract infection during pregnancy: cur-rent concepts on a common multifaceted problem. J Obstet Gynaecol. 2018; 38: 448-453.

4. Ovalle A, Levancini M. Urinary tract infections in preg-nancy. Curr Opin Urol 2001; 11: 55-9.

5. Ota Y, Furuhashi K, Nanba T, Yamanaka K, Ishikawa J, Na-gura O, Hamada E, Maekawa M.A rapid and simple detec-tion method for phenotypic antimicrobial resistance in Esc-herichia coli by loop-mediated isothermal amplification. J Med Microbiol 2019; 68:169-177.

6. Yoon NB, Son C, Um SJ. Role of the neutrophil-lymphocyte count ratio in the differential diagnosis between pulmonary tuberculosis and bacterial community-acquired pneumo-nia. Ann Lab Med 2013; 33: 105-10.

7. Lowsby R, Gomes C, Jarman I, Lisboa P, Nee PA, Vardhan M, et al. Neutrophil to lymphocyte count ratio as an early indicator of blood stream infection in the emergency de-partment. Emerg Med J 2015; 32: 531-4.

8. Ilhan M, Ilhan G, Gok AF, Bademler S, Verit Atmaca F, Erte-kin C. Evaluation of neutrophil-lymphocyte ratio, platelete lymphocyte ratio and red blood cell distribution width-platelet ratio as early predictor of acute pancreatitis in preg-nancy. J Matern Fetal Neonatal Med 2015; 5: 1e5.

9. Szweda H, Jóźwik M. Urinary tract infections during preg-nancy - an updated overview. Dev Period Med 2016; 20: 263-72.

10. Xiao GQ, Liu C, Liu DL, Yang JY, Yan LN. 2013. Neutrophil lymphocyte ratio predicts the prognosis of patients with he-patocellular carcinoma after liver transplantation. World J. Gastroenterol 2013;19: 8398-8407.

11. Azab B, Camacho-Rivera M, Taioli E. Average values and racial differences of neutrophil lymphocyte ratio among a nationally representative sample of United States subjects. PLoS One. 2014; 6: 9:e112361. 12. Forget P, Khalifa C, Defour JP, Latinne D, Van Pel MC, De Kock M. What is the normal value of the neutrophil-to-lymphocyte ratio? BMC Res Notes 2017;3:10-12.

13. Terradas R, Grau S, Blanch J, Riu M, Saballs P, Castells X, Horcajada JP, Knobel H. Eosinophil count and neutrophil-lymphocyte count ratio as prognostic markers in patients with bacteremia: a retrospective cohort study. PLoS One 2012;7:e42860.

14. Han SY, Lee IR, Park SJ, Kim JH, Shin JI. Usefulness of ne-utrophil-lymphocyte ratio in young children with febrile urinary tract infection. Korean J Pediatr 2016;59:139-44. Gürol G, Çiftci İH, Terizi HA, Atasoy AR, Ozbek A, Kö-roğlu M. Are there standardized cutoff values for neutrop-hil-lymphocyte ratios in bacteremia or sepsis? J Microbiol Biotechnol 2015;25:521-5

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

58165

Sayıdaki Diğer Makaleler

Intestinal Metaplasia of the Bladder: A Rare Case Report

Ekrem AKDENİZ, Kemal ÖZTÜRK, Metin GUR, Mahmut ULUBAY, Mustafa BAKIRTAŞ, Suleyman Tumer ÇALIŞKAN

Real Time Elastografinin Etkinliği: Kortikomedüller Strain Oranı Üriner Obstrüksiyonun Tanı ve Takibinde Kullanılabilir mi?

Soner ÇOBAN, Ünal KURTOĞLU, Ali Rıza TÜRKOĞLU, Muhammet GÜZELSOY, Abdullah GÜL, Efe ÖNEN, Osman AKYÜZ, Metin KILIÇ

Primary Bladder Lymphoma: Case Report

Mehmet SEVİM, Bekir ARAS, Şahin KABAY

Üriner Sistem Enfeksiyonu Olan Gebelerde Nötrofil-Lenfosit Oranının Tedaviye Dirençli Hastaları Tahmin Etmede ve Tedavinin Takibindeki Rolü

Ergün ALMA, Hakan ERÇİL, Adem ALTUNKOL, Güçlü GÜRLEN, Ediz VURUŞKAN, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Perkütan Nefrolitotomi Yapılan Hastalarda Farklı Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Osman BARUT, Sefa RESİM

The Hemoglobin-Red Cell Distribution Width and Neutrophil -Lymphocyte Ratio in Predicting Lamina Propria Invasion in Bladder Tumors?

Ali Rıza TÜRKOĞLU, Yasemin BUDAK, Soner ÇOBAN, Muhammet GÜZELSOY, Murat ÖZTÜRK, Atilla SATİR, Hakan DEMİRCİ, Kağan HUYSAL

Üreteral Stenti Olan Hastalarda Üriner Sistem Enfeksiyonu ve Predispozan Faktörler

Ekrem GÜNER, Coshgun HUSEYNOV, Emre ŞAM, Yusuf ARIKAN, Fatih AKKAŞ, Ali İhsan TAŞÇI

Öğrenme Eğrisinde Median Lob Varlığının Robot Yardımlı Radikal Prostatektomide Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar Üzerine Etkisi

İbrahim KARABULUT, Fatih Kürşat YILMAZER, Onur CEYLAN

The Evaluation of the Relationship Between the Frequency of Urologic Symptoms and the Disease Progression with Multiple Sclerosis

Hatice Omercikoglu OZDEN, Asıf YILDIRIM, Gülin SÜNTER, Dilek İnce GÜNAL, Kadriye AGAN

Endoscopic Surgery of Urethral Strictures: Laser Versus Knife

Mehmet SOLAKHAN, Ömer BAYRAK