Semptomatik basit böbrek kistlerinin laparoskopik dekortikasyonu: Uzun dönem sonuçlarımız

Basit börek kistleri erişkin popülasyonda sık olarak görülmektedir. Bu kistler genelde asemptomatik olmakla birlikte en sık görülen semptom yan ağrısıdır. Laparoskopik yöntemlerin kullanıma girmesiyle 1990'ların başından beri laparoskopik kist dekortikasyonu başarıyla uygulanmaktadır. Laparoskopik kist dekortikasyonunun amacı kistin dekompresyonu, rekürrensi engellemek ve semptomlarda iyileşme sağlamaktır. Bu çalışmada ağrı şikayeti olan ve ilaç tedavisine cevap vermeyen basit böbrek kisti olgularına uyguladığımız laparoskopik kist dekortikasyon ameliyatının uzun dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık. Kliniğimizde ilaç tedavisine cevap vermeyen ağrı yakınması olan 38 böbrek kisti olgusuna lapajoskopik kist dekortikasyon ameliyatı uygulandı. Hastalar ilk 2 yıl 6 ayda bir daha sonra da yıllık olarak kontrole çağırıldı. Hastalara kontrollerinde ağrılarının olup olmadığı soruldu ve hastalar ultrasonografık olarak değerlendirildiler. Analjezik gerektirmeyen minimal ağrı veya ağrının olmadığı, kist nüksünün gözlenmediği hastalar başarılı olarak kabul edildi. Hiçbir hastada erken ve geç dönem komplikasyon saptanmadı. Operasyon sonrası ortalama 2. günde hastalar taburcu edildiler. Ameliyat sonrası iki hastada ağrı yakınması devam ederken sadece 1 hastada kist rekürrensi görüldü. Radyolojik başarı %97,4 ve semptomatik başarı %94,7 olarak saptandı. Laparoskopik kist dekortikasyonunun semptomatik böbrek kisti olan hastalarda minimal nüks oranı ile semptomların ortadan kaldırılmasında etkili ve güvenli bir tedavi alternatifi olduğunu düşünmekteyiz

Laparoscopic decortication of symptomatic simple renal cyst: Long term results

Simple renal cystes are seen frequently in the adult population. These cystes are usually asymptomatic and also flank pain is the most common symptom. Laparoscopic cyst decortication has been performed successfully since early 1990's. The goal in laparoscopic cyst decortication is cyst decompression, to prevent recurrence and improving in symptoms. In this study, we aimed at presenting the late outcomes of laparoscopic renal decortication operations that are performed because of no response to the medical treatment for pain in simple renal cystes. 38 patients who had pain due to renal cystes that gave no response to the medical treatment were performed laparoscopic decortication operation. The patients were called to visit biannually for first 2 years, after that yearly. The patients were asked if they had pain in visits and they were evaluated with ultrasonography. The patients who had minimal pain so that didn't need to take analgesic and the patients who had no pain and cyst recurrence were accepted as successfull cases. There was no early and late complication in all the patients. The patients were averagelly discharged on the second day after the operation. There were two patients that had continuous pain and one patient had cyst recurrence after operation. The radiological success was 97,4 % and the symptomatic success was determined as 94,7 %. We think that laparoscopic cyst decortication is an effective and safe medical treatment method with a minimal recurrence rate in the patients that had asymptomatic simple renal cyst.

Kaynakça

1.Laucks SP, McLachlen MSF: Aging and simple cysts of the kidney. Br Radiol, 1981; 54: 12.

2.Glassberg KI: Renal dysplasia and cystic disease of the kidney; in Campbell's Urology. Philadelphia, Saunders, 1998, pp 1768- 1775.

3.Wolf JS Jr: Evaluation and management of solid and cystic renal masses. J Urol, 1998; 159:1120-1133.

4.Camacho MF, Bondhus MJ, Carrion HM, Lockhart JL, Politano VA.: Ureteropelvic junction obstruction resulting from percutaneous cyst puncture and ntracystic isophendylate injection: an unusual complication. J Urol, 1980; 124: 713-724

5.Holmberg G, Hietala SO.: Treatment of simple renal cysts by percutaneous puncture and instillation of bismuth-phosphate. Scand J Urol Nephrol, 1989; 23(3): 207-12

6.Hulbert JC, Hunter D, Young AT, et al: Percutaneous intrarenal marsupialization of a perirenal cystic collection endocystolysis. J Urol 1988; 139: 1039.

7.Ali Thwaini Iqbal S. Shergill Manit Arya Zahran Budair.: Long-Term Follow-Up after Retroperitoneal Laparoscopic Decortication of Symptomatic Renal Cysts. Urollnt, 2007; 79: 352-355

8.Dunn MD, Clayman RV: Laparoscopic management of renal cystic disease. World J Urol, 2000; 18: 272-277.

9.Rane A: Laparoscopic management of symptomatic simple renal cysts. Int Urol Nephrol, 2004; 36: 5-9.

10.Shiraishi K, Eguchi S, Mohri J, Kamiryo Y.: Laparoscopic decortication of symptomatic simple renal cysts: 10-year experience from one institution. BJUInt, 2006 Aug; 98(2): 405-8.

11.Iannelli A, Fabiani P, Niesar E, Gigante M, Benizri El, Amiel J, Toubol J, Mouiel J, Gugenheim J: Long-term results of transperitoneal laparoscopic fenestration in the treatment of simple renal cysts. JLaparoendosc Adv Surg Tech A, 2003; 13: 365-369.

Kaynak Göster